Jedovatý materiál na heřmanickou haldu navezlo Diamo

Má se údajně jednat o automobily Diama na heřmanické haldě. Foto: Ridera

Společnost Ridera Bohemia získala videozáznam, který dokazuje, že skutečně probíhal návoz kontaminovaného materiálu na oddělovací vzdušnou stěnu na haldě Heřmanice v Ostravě. Materiál navážel státní podnik Diamo. Oznámila to Ridera ve své tiskové zprávě.

V červnu 2022 státní podnik zavezl oddělovací vzdušnou stěnu silně toxickým materiálem neznámého původu, mimo jiné obsahujícím polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Tím Diamo oddělovací vzdušnou stěnu kontaminovalo, tvrdí Ridera.

„Trestní oznámení, které jsme podali letos v lednu na neznámého pachatele kvůli zablokování sanace haldy, tak získává nový rozměr. Nevíme, jaké případné další návozy a čeho mohly v minulých 10 letech ještě proběhnout,“ prohlásil Roman Rohel, člen představenstva Ridery Bohemia. Ta od roku 2014 do léta 2022 budovala pro státní podnik Diamo na haldě Heřmanice právě oddělovací vzdušnou stěnu (OVS). V červnu 2022 Diamo na haldě na stěnu samostatně naváželo silně toxický materiál, v červenci pak zpochybnilo složení OVS a od srpna zastavilo práce Ridery Bohemia. V pracích na dalších částech OVS se nepokračuje, což Diamo zdůvodňuje různě – změnou vlastnických poměrů na haldě i sporem o kvalitu OVS. 

Letos 12. ledna Ridera Bohemia vyzvala otevřeným dopisem ředitele Diana Ludvíka Kašpara, aby se v sanaci odvalu Heřmanice pokračovalo. V dopise zdůraznila, že budovala OVS z certifikovaného a nehořlavého materiálu a také uvedla, že k ní přicházejí nejrůznější zprávy o návozech černých skládek a neznámého materiálu třetích stran na oddělovací stěnu. Ludvík Kašpar 15. ledna odpověděl, že tvrzení Ridery Bohemia jsou čistě spekulativní. Současně napsal, že pokud má Ridera Bohemia nějaké pochybnosti o návozech, má je doložit. „To tedy firma nyní činí,“ konstatuje Ridera ve své zprávě.

Kromě toho prostřednictvím advokátní kanceláře zasílá státnímu podniku Diamo předžalobní výzvu, aby ve svých sděleních poctivě uváděl, že od roku 2014 v týdenních intervalech průběžně kontroloval a současně přebíral dohotovené části OVS a dále s nimi nakládá samostatně podle svého uvážení, na což Ridera Bohemia nemá a ani nemůže mít žádný vliv. „Máme oprávněné pochybnosti o tom, co se dělo zejména od léta 2022, kdy jsme museli z haldy odejít,“ připomněl za Rideru Bohemia její člen představenstva Roman Rohel.   

Za více než rok a půl, kdy už Ridera Bohemia na heřmanické haldě není, byla do OVS na popud státního podniku udělána řada zásahů, mimo jiné vrtů a sond. Firma se o nich dozvídá postupně. Do této chvíle napočítala již minimálně 44 vrtů a sond. I to může být do značné míry problém (například z pohledu možného provzdušnění hořící haldy), který nejde na vrub Ridery. 

V roce 2019 prošla Ridera Bohemia kontrolou České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta zkoumala proces přepracování stavebních sutí a materiálu z různorodých stavenišť na lince ve finální výrobek mířící mimo jiné do OVS. Po kontrole ČIŽP konstatovala pouze nevýznamné pochybení. „S ohledem na návozy státního podniku Diamo tak v současnosti probíhající šetření ČIŽP na heřmanické haldě v oddělovací stěně patrně najde přinejmenším obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), včetně benzo(a)pyrenu. Po návozech Diana se tam s největší pravděpodobností budou vyskytovat, při pohybech obrovského množství toxických důlních odpadů to ani nemohlo dopadnout jinak,” komentoval Rohel s tím, že Ridera nyní čeká, až ČIŽP vydá jakkoli znějící protokol o nálezu k OVS.

Diamo, jak v minulosti podle veřejně dostupných zdrojů a médií upozorňovala firma Ostravská těžební, přemisťovalo tuny různě nebezpečných hmot.  Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Ridera Bohemia mimo to zjistila, že se Diamo v roce 2021 pokusilo dodat 200 tisíc tun kontaminovaného materiálu, a to dokonce s obsahem karcinogenních látek, firmě Strabag na stavbu obchvatu Frýdku-Místku pro ŘSD. Firma Strabag materiál po zkušebních odběrech a kontrole vzorků odmítla a odstoupila od smlouvy.

Ridera Bohemia od počátku medializace sporu o oddělovací stěnu na haldě Heřmanice upozorňuje na zjevné nesrovnalosti. Zejména na fakt, že více než osm let Diamo v týdenním intervalu OVS kontrolovalo a přebíralo. Až do jara roku 2022 byla OVS podle protokolů, podle zhruba 300 kontrol a 22 veřejnoprávních kontrol i podle současného vedení státního podniku Diamo, v pořádku. Například písemný materiál Diana v roce 2022 konstatuje, že „výsledky podrobného průzkumu nepotvrdily obavy z nedodržení technologické kázně při budování vzdušné stěny“. Přesto se následně OVS stala terčem kritiky a byla označována za hlavní problém na hořící haldě Heřmanice.

„Všechno, co dosud Ridera Bohemia uvedla na svou obranu, se postupně potvrdilo. Oddělovací vzdušná stěna je zástupný problém, který měl zakrýt všechny potíže Diana na heřmanickém odvalu,“ píše Ridera. 

Vybudování OVS je v souladu s rozhodnutími obvodního báňského úřadu. Ridera Bohemia nic nečinila svévolně.

Stěna byla budována více než 8 let jako nehořlavá a geotechnicky stabilní, což po dobu budování potvrdilo mimo jiné důkladné posouzení zadané státním podnikem Diamo. 

V zásypovém materiálu, který Diamov létě 2023 nechalo vymístit z části OVS z pozemku společnosti cresco&finance a který nebyl dotčen návozem kontaminovaného materiálu od Diana, odborníci žádný odpad nenašli. Znalecký posudek firmy G-consult jednoznačně uvádí, že prozkoumaných zhruba 40 tisíc tun materiálu není odpadem, ale odpovídá sjednaným kvalitativním parametrům.

Špičkoví specialisté Slezské polytechniky v Glivicích, řešící desítky hald v Polsku, a také odborníci Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-Technické univerzity Ostrava potvrdili, že oddělovací vzdušná stěna je v pořádku a plní daný účel, což ve svém stanovisku ještě v roce 2022 potvrzovalo Diamo také.

Prostor více než stohektarové haldy Heřmanice je od samého začátku kontaminovaný řadou závažných škodlivin. Ty se vlivem prachu a deště „propisují“ do terénu haldy (včetně OVS). Současné vedení Dana o tom muselo, nebo mělo vědět. Manažerská pochybení státní firma připisuje minulému vedení, kroky, které lze označit za přinejmenším problematické, ale činilo i vedení současné. „Pevně věříme, že se Diamo po našich zjištěních bude konečně věnovat sanaci hořící haldy,“ uzavřel za Rideru Bohemia Rohel. 

Svět hospodářství požádal Diamo o vyjádření ke zprávě Ridery. Zatím žádné neobdržel.