Ridera Bohemia podala kvůli haldě Heřmanice trestní oznámení

Ilustrační foto: succo z Pixabay

 Společnost Ridera Bohemia podala na přelomu roku trestní oznámení na neznámého pachatele, který způsobil, že nemůže pokračovat sanace, rekultivace a budování oddělovací vzdušné stěny proti šíření termické aktivity zevnitř ostravské haldy Heřmanice ke skládce nebezpečného chemického odpadu společnosti OKK Koksovny a.s. Podle podání někdo záměrně vytvořil nátlak na zcela nesmyslné, podle Obvodního báňského úřadu vysoce rizikové, nebezpečné, a tedy i nepřijatelné, odstranění oddělovací ochranné stěny, píše Ridera ve své tiskové zprávě. Požaduje, aby se vyšetřily zákulisní hry o miliardy státních korun.

Současně někdo usiluje, a to i za cenu zastavení prací na bezpečnostní stěně a s tím spojených ekologických rizik a hrozeb, o vymožení peněz ze státního podniku Diamo. „Společnost Ridera Bohemia měla v tomto ohledu posloužit jako zástupný cíl,“ tvrdí společnost Ridera.

„Veřejnost je záměrně strašena pojmy jako nelegální odpad nebo nebezpečná skládka vytvořená naší společností. Ve skutečnosti jsme podle smlouvy se státním podnikem Diamo na odvalu Heřmanice v Ostravě budovali oddělovací vzdušnou stěnu za použití certifikovaného zásypového materiálu, u kterého z jeho charakteru i z následných odborných a znaleckých posudků vyplývá, že je tento materiál nehořlavý a z pohledu rizika samovznícení bezpečný a neškodný,“ vysvětluje člen představenstva Ridera Bohemia Roman Rohel, který je také odborným garantem podniku pro tuto problematiku. 

Smlouva mezi Diamem a firmou Ridera Bohemia zakotvuje, že Diamo za oddělovací vzdušnou stěnu neplatí. Naopak Ridera Bohemia platila státnímu podniku za vykopanou a odváženou hlušinu a pronájem pozemku s tím, že hlušinu dále využívá v rámci vlastního podnikatelského záměru. „Neobohatili jsme se, stovky milionů jsme neinkasovali, materiál do stěny jsme pro naše klienty ukládali za ceny obvyklé a nikdy nešlo o údajný nelegální nebo nebezpečný odpad, ale o přepracovaný produkt, který plní normy. Každý, kdo nám podsouvá něco jiného a kalkuluje stovky milionů údajného zisku, účelově klame veřejnost,“ prohlásil Rohel.

Státní podnik Diamo za období zhruba deseti let realizace provedl více než 300 kontrol činnosti Ridery Bohemia na heřmanické haldě. Navíc samo Diamo uvedlo, že v minulosti proběhlo také 22 veřejnoprávních kontrol. Žádná z těchto kontrol zásadní nedostatky v činnosti firmy Ridera Bohemia nezjistila. Kromě toho má Ridera Bohemia k dispozici a může veřejně doložit posudky na nehořlavost, termickou situaci, vlastnosti materiálu používaného k zásypu i geostabilitu stěny. Ridera Bohemia je tedy přesvědčena, že žádné nebezpečí nezpůsobila, žádné svévolné kroky nečinila, veřejné zdraví nijak neohrozila.

Zásypový materiál použitý Riderou Bohemia pro oddělovací vzdušnou stěnu splňuje sjednané kvalitativní parametry a příslušné normy. Zjištěné nečistoty, které se v recyklovaném inertním zásypu mohou vyskytnout, představují zhruba od 0,06 do 0,3 procenta celkového objemu – jde tedy o zanedbatelné množství, které je obvyklé. Tento obsah navíc není v rozporu s příslušnou normou ČSN ani evropskou legislativou. Podle odborníků zásyp nijak neohrožuje životní prostředí. 

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-Technické univerzity Ostrava v jednom ze znaleckých posudků, které má Ridera Bohemia k dispozici, konstatuje, že použitý zásypový materiál  není schopen šířit hoření a v místě jeho uložení nejsou vhodné podmínky pro šíření hoření. Termovizní snímkování prokázalo na pozemcích haldy v místech, kde je oddělovací vzdušná stěna, teploty zhruba 20 stupňů Celsia. Není zde tedy taková termická aktivita, která by mohla ohrozit skládku společnosti OKK Koksovny. Oddělovací vzdušná stěna tedy zcela splňuje svou základní funkci, neboť vytváří jakousi „nehořlavou hráz“ v místě určeném státním podnikem Diamo. 

Ridera Bohemia pracovala podle smlouvy s Diamem na pouhých 4 procentech celkové rozlohy haldy v Ostravě-Heřmanicích. Na dalších částech hospodaří nejen s.p. Diamo, ale zejména soukromé subjekty: Ostravská těžební, a.s. a cresco&finance a.s. (jediný další vlastník pozemků). Obě soukromé společnosti jsou personálně propojeny osobou vlastníka. Přičemž Ostravská těžební je od roku 2020 v soudním sporu s Diamem a podle vlastních vyjádření v médiích usiluje o získání zhruba 1,2 miliardy korun z prostředků tohoto státního podniku. Vedle toho společnost cresco&finance hodlala výnosně zpeněžit pozemky na heřmanické haldě nakoupené podle katastru nemovitostí od společnosti Asental Land, s.r.o. na jaře 2022 (v katastru zapsáno 30. 5. 2022), což se jí nepodařilo. Jako nový vlastník ale cresco&finance vypovědělo Diamu nájemní smlouvu na dané pozemky, a tím vyloučilo vstup na místa, kde se měla dále budovat oddělovací vzdušná stěna. Tím cresco&finance od léta 2022 znemožnilo další budování stěny. Společnost cresco&finance koupila pozemky od firmy Asental, která patří Zdeňkovi Bakalovi. 

Celá halda je podle dostupných posudků a chemických rozborů kontaminována polyaromatickými uhlovodíky (PAU) a dalšími nebezpečnými látkami (ropným uhlovodíky, kyanidy, arsenem, rtutí aj). Během historického návozu na haldu lze předpokládat rozsáhlou kontaminaci, protože odval je veden jako stará ekologická zátěž s kontaminací vod, půdního vzduchu, s obsahem PAU a dalších nebezpečných látek a karcinogenních prvků. Ridera Bohemia nyní vyhodnocuje veškerá prohlášení aktérů k dění na haldě Heřmanice, která poškozují dobré jméno firmy. Vyčísluje škody, které utrpěla, a připravuje také další právní kroky vedoucí k objasnění zákulisních snah získat peníze státního podniku, resp. státu.

Podle informací serveru Seznam Zprávy z konce minulého roku bylo na hlušinu Heřmanice navezeno 600 tis. tun nelegálního odpadu. Šéf Diama Rostislav Dudáš Seznam Zprávám řekl, že možné pochybení na straně Diama v minulosti nevylučuje. Bylo to však právě Diamo, kdo podal trestní oznámení. Oficiálně na neznámého pachatele, pod kterým se však má skrývat Ridera Bohemia.

Podle Diama tak Ridera mohla vydělat, respektive ušetřit stovky milionů korun tím, že odpad neukládala na oficiální zpoplatněné skládce. Státní podnik má nyní zpracovávat znalecký posudek, jestli odpad z jámy může přenést oheň z odvalu i do nedaleké skládky chemických kalů. „Ridera Bohemia už policii dodala vlastní posudek, podle nějž toto nebezpečí nehrozí,“ konstatují Seznam Zprávy.

„Pokračování v sanačních pracích státnímu podniku Diamo brání vlastníci některých pozemků pod heřmanickým odvalem. Státní podnik Diamo jednal s bývalým vlastníkem pozemků, ta jednání ale byla z jeho strany přerušena a následně jsme se dozvěděli, že bývalý vlastník pozemku je prodal jinému subjektu,“ uvedl mluvčí Diama Tomáš Indrei pro Českou televizi v prosinci loňského roku. „Společnost Cresco & finance nabyla pozemky pod odvalem Heřmanice až poté, co státní podnik Diamo ukončil jednání se společností Asental. A naším jediným cílem je zrychlení sanačních prací probíhajících na odvalu Heřmanice,“ řekl předseda představenstva společnosti Dalibor Tesař.

Smlouva mezi Riderou Bohemia a Diamem byla uzavřena v roce 2014 a zněla na provedení zásypu, resp. vybudování oddělovací vzdušné stěny, která bude nehořlavá a geotechnicky stabilní. Budovaná stěna má v současnosti na délku zhruba 250 metrů. 

Ridera Bohemia na haldě nepokračuje v budování ochranné vzdušné stěny od poloviny roku 2022 a nyní může jen spekulovat o tom, co se v daném místě děje bez jejího vědomí. I proto považovala za nutné podat trestní oznámení.

Ridera Bohemia a.s. působí v rámci skupiny Ridera na území České republiky, Německa a Maďarska zejména jako významný dodavatel pevných paliv. Zaměřuje se od roku 1991 na dodávky černého uhlí, uhlí a koksu. Své aktivity dále orientuje na produkci a těžbu kameniva, výrobu substrátů a zpracování stavebních odpadů. Působí také jako stavební firma se zaměřením na sanace a vodní stavby, zejména úpravy kanalizací a vodních toků.