Drážní bezpečnostní systém ETCS bude zbytečně drahý

Ilustrační foto: 652234 z Pixabay

Od 1. ledna 2025 budou muset být všechna hnací vozidla (lokomotivy nebo hnací vozy) v České republice, která byť jen překříží 1. a 2. železniční koridor, vybavena evropským zabezpečovacím systémem ETCS. Česko bude první zemí na světě, která zavede ETCS na takto rozsáhlé drážní síti ve výhradním provozu (pomineme – li vysokorychlostní tratě našich západních sousedů). Českou republiku i železniční dopravce to bude zbytečně stát miliardy korun. Navíc není jisté, zda se to vůbec stihne. Úspornější variantu předložil Spolek za bezpečnou železnici (SBŽ).

Spolek navrhuje místo výhradního provozu připustit provoz smíšený. „Při efektivním zavádění ETCS s připuštěním smíšeného provozu by ministerstvo dopravy a jím řízené organizace mohly ušetřit podle našeho odhadu až 3,6 miliardy korun, tj. 30 % nákladů na zavedení ETCS do hnacích vozidel během příštích 2 let,“ píše Spolek ve své zprávě.

Podle dosavadního vládního rozhodnutí z roku 2017, aktualizovaného v roce 2021, moderní evropský zabezpečovací systém (ETCS) budou muset mít všechna vozidla, která třeba jen projedou koridorovou stanicí, nebo koridor překříží při přejezdu z regionální tratě na navazující regionální trať, a jinak budou jezdit po tratích bez ETCS. Zabudování mobilní jednotky do hnacího vozu stojí řádově 10 až 20 miliónů korun. „Tyto náklady budou muset dopravci vynaložit i na 50 let stará hnací vozidla, kde mobilní jednotka bude mít vyšší cenu než zbytek vozidla, za které přitom ale není náhrada,“ podotýkají odborníci SBŽ. Mobilními jednotkami ETCS budou muset být vybaveny i všechny stavební stroje, které budou na koridorových tratích pracovat a pojedou na výluku jako vlaky. „Například v Německu a v dalších státech je povolen smíšený provoz, který za přísných bezpečnostních podmínek umožňuje vjezd na tratě vybavené ETCS i hnacím vozidlům bez tohoto zabezpečovacího zařízení. Zavádění ETCS je tak v Německu řádově méně nákladnější a probíhá bez větších zádrhelů. Tam ovšem na rozdíl od České republiky nechávají v činnosti i národní zabezpečovač. V České republice lze naopak očekávat obrovské množství problémů zejména při vybavování starých vozidel mobilními jednotkami ETCS,“ píše Spolek.

Mobilní jednotky ETCS lze pořídit ve dvou variantách. Jednoduchá mobilní jednotka umožňuje provoz na jedné konkrétní trati a stojí řádově okolo jednoho miliónu korun. Ve všech podstatných parametrech poskytuje stejné zabezpečení jako plně vybavená mobilní jednotka, která je desetkrát až dvacetkrát dražší. Nové lokomotivy a hnací vozy jsou už z výroby opatřené plně vybavenými mobilními jednotkami ETCS a na koridorových tratích by jiné než plně vybavené mobilní jednotky jezdit neměly. Na regionálních tratích, které budou vybavené nižší verzí ETCS, by bohatě stačily jednoduché mobilní jednotky ETCS. „Protože ale takto vybaveným vozidlům stát neumožní provoz ani v koncových stanicích na koridorech, kam regionální spoje svážejí cestující, všichni provozovatelé železniční dopravy budou nuceni vybavit svá vozidla tou nejdražší variantou mobilní jednotky ETCS,“ vyvozuje SBŽ.

„Celkový potenciál úspory nákladů na zavedení ETCS do hnacích vozidel v České republice při zohlednění efektivity se pohybuje v řádu 3 až 3,5 miliardy korun v příštích dvou letech. Ocenili bychom, kdyby ministr dopravy Martin Kupka znovu zvážil termín a zejména rozsah a podmínky zavedení výhradního provozu ETCS na 1. a 2. koridoru. Bylo by vhodné vyvolat jednání s dopravci, s jejich profesními sdruženími jako ŽESNAD a SVOD Bohemia, a najít řešení, vyhovující jak bezpečnosti, tak i ekonomice dopravců. Náš expertní tým je připraven o tom vést dialog s ministerstvem dopravy i Správou železnic a poskytnout veškeré své know-how k tomu, abychom se na české železnici nejen dočkali ETCS, ale aby jeho zavádění bylo maximálně efektivní,“ říká Josef Hendrych, předseda Spolku za bezpečnou železnici.

Drážní úřad, který je podřízenou organizací ministerstva dopravy, uspořádal 30. října koordinační jednání se železničními dopravci, výrobci vozidel a se zástupci dalších zainteresovaných subjektů na železnici, aby se společně dohodli na dalším společném postupu při zavádění ETCS. Výsledkem spolupráce má být zlepšení spolehlivosti systému ETCS tak, aby byl k 1. lednu 2025 v souladu s implementačním plánem zaveden bezproblémový výhradní provoz na koridorových tratích.

Ve své zprávě Úřad konstatuje, že zkušební provoz na vybraných tratích s ETCS ukázal, že může dojít k výpadkům komunikace mezi vozidlem a traťovou částí ETCS. Odhalit příčiny a zajistit spolehlivé a kvalitnější fungování systému v ČR je hlavním cílem spolupráce provozovatele dráhy, železničních dopravců, výrobců železničních vozidel i dodavatelů technologií ETCS pod dohledem Drážního úřadu, který je hlavním subjektem dohlížejícím na bezpečné fungování železničního systému. „Vzniklá pracovní skupina bude pravidelně vyhodnocovat dílčí výsledky,“ konstatuje se ve zprávě.

V České republice je v tuto chvíli systém jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS zaveden na více než 900 km tratí. Vozidel s instalovanou palubní částí ETCS se po českých kolejích pohybuje 639.

„Zavedení jednotného evropského zabezpečovače ETCS je naší hlavní prioritou. ETCS je rozhodujícím moderním bezpečnostním prvkem, jehož zavedení požaduje i Evropská unie v rámci vytváření jednotného evropského železničního prostoru a k jehož zavedení jsme se zavázali také v Národním implementačním plánu ERTMS. Instalaci systému, který bude eliminovat lidské chyby, doporučují i závěry vyšetřování celé řady mimořádných událostí,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu. „Zásadní je výměna informací a hledání řešení. To bylo hlavním cílem dnešního setkání. Jako první krok bude vytvořen sdílený portál přístupný všem účastníkům železničního provozu, do kterého budou vkládána potřebná data.“

Podle dalších plánů státu by systém měl být do roku 2030 přibližně na 4800 kilometrech ze zhruba 9000 kilometrů železnic v Česku. Zavádění evropského bezpečnostního systému v ČR má být podpořeno z úvěru 24 mld. Kč, který Evropská investiční banka na konci října podepsala s českým ministerstvem financí.

„Zavádění ETCS je zbytečně rychlé a zbytečně rozsáhlé, jedním slovem neefektivní. Místo toho, abychom se k ETCS dopracovali postupnou evolucí a poučili se zkušenostmi z jiných zemí, provádíme revoluci. Mobilní částí ETCS tak budeme zbytečně vybavovat drážní vozidla, která je vůbec nepotřebují. Předčasné zavádění ETCS se navíc mine s účelem zvýšení propustnosti tratí, protože podle zprávy Drážního úřadu má v tuto chvíli kvůli častým výpadkům ETCS zcela opačný efekt a propustnost naopak snižuje,“ říká Josef Hendrych.

ETCS je zkratka pro evropský vlakový zabezpečovací systém (z anglického European Train Control System). Je jednou ze součástí ERTMS. Měl by postupně nahradit cca 20 různých národních systémů vlakových zabezpečovačů a tak dosáhnout interoperability v železniční dopravě, tj. vedení vlaků po celém území Evropy bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích, popřípadě bez nutnosti vybavení hnacích vozidel různými národními systémy. Počítá se s jeho rozšířením především na vysokorychlostních tratích a tranzitních koridorech, do budoucna by měl nahradit všechny stávající národní systémy. 

Spolek Za bezpečnou železnici vznikl v roce 2013 a je názorovou a komunikační platformou osob a institucí spojených se železnicí. Za své hlavní poslání deklaruje podporu věcné diskuse a zprostředkovávání výměny názorů mezi předními odborníky a širokou veřejností na aktuální témata, především na otázky rozvoje bezpečné železniční dopravy jako efektivního a ekologického způsobu přepravy, která patří svým významem mezi klíčové součásti kritické infrastruktury státu.