Celkový majetek státu loni stoupl na 5,85 bilionu korun

Celkový majetek České republiky ke konci loňského roku činil 5,85 bilionu korun, meziročně tak stoupl o 4,2 procenta. Jde zejména o stavby, pozemky, movité věci nebo peníze na účtech. Vyplývá to z nejnovější konsolidované účetní závěrky České republiky, o které informovalo ČTK ministerstvo financí. Česko jako účetní celek zároveň předloni vykázalo především kvůli dopadům pandemie ztrátu 199 mld. Kč, o rok dříve bylo v zisku zhruba 151 miliard korun.

„Jde o první konsolidované účetní výkazy státu, které jsou zejména za druhou polovinu roku 2020 už výrazně ovlivněny průběhem covidové pandemie. Zřejmé je to zejména u závazků z vydaných státních dluhopisů, u státních dopravců jako Letiště Praha či České dráhy a samozřejmě u nákladů na transfery jednotlivých ministerstev, které poprvé v historii země překonaly hranici jednoho bilionu korun,“ vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako kdyby šlo o jednu ekonomickou jednotku. Zahrnuto v tom je 18 159 jednotek, tedy ministerstva a další úřady, kraje, obce, zdravotní pojišťovny nebo významné majetkové účasti držené státní správou a samosprávou. „Nejvýznamnějšími účetními jednotkami státu z pohledu podílu na stavu aktiv a pasiv byly v roce 2020 ministerstvo financí, Skupina ČEZ, hlavní město Praha, Ředitelství silnici a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury,“ řeklnáměstek ministryně financí pro finanční řízení a audit Jiří Fojtík.

Materiál uvádí, že největší vliv dopadů pandemie na účetní výkazy za Českou republiku byl u závazků z vydaných dluhopisů, kde se projevilo především emitování dluhopisů ministerstva financí. Další vliv mělo hospodaření státu, kdy schodek státního rozpočtu loni stoupl na 367,4 miliardy korun. „U celkových nákladů došlo k nárůstu proti roku 2019 o 19,9 % na 3,39 bilionu korun, zatímco u celkových výnosů pouze o 7 %na 3,19 bilionu korun, což mělo dopad na konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období,“ uvádí zpráva.

Závazky státu ke konci roku 2020 stouply meziročně o 14 % na 3,4 bilionu korun, z toho vydané dlouhodobé státní dluhopisy činily 1,94 bilionu korun.

Přehled subjektů v konsolidačním celku ČR:

  2020 2019
Příspěvkové organizace 10.351 10.357
Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti 7018 7028
Obchodní korporace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce aj. 504 492
Organizační složky státu a státní fondy 286 286
Celkem 18.159 18.163

Přehled významných hodnot z účetních výkazů za ČR (v mld. Kč)

Hodnoty ze souhrnného výkazu majetku a závazků státu 2020 2019 Změna v %
Aktiva netto 5846,0 5612,0 4,2
Stálá aktiva 4468,0 4316,7 3,5
Oběžná aktiva 1378,0 1295,3 6,4
Pasiva 5846,0 5612,0 4,2
Vlastní kapitál 2209,9 2407,4 -8,2
Cizí zdroje 3636,1 3204,6 13,5
Hodnoty ze souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu      
Celkové výnosy 3194,8 2985,2 7,0
Celkové náklady 3393,7 2830,8 19,9
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období -199,4 150,8 -232,2

Zdroj: MF