Účast českých firem na výstavbě JE by zvedla HDP skoro o bilion korun

Ilustrační foto: ČEZ

Podle analýzy vypracované Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE) bude mít zapojení českých firem v objemu 65 % rozsahu dodávek na dostavbě 4 nových bloků zdejších jaderných elektráren pro Českou republiku řadu ekonomických přínosů. Studie uvádí, že v průběhu realizace dojde k navýšení hrubého domácího produktu České republiky až o 936 mld. Kč a příjmů veřejných rozpočtů až o 384 miliardy korun.

„Je důležité, aby zadavatel tendru, odborná veřejnost i tuzemské firmy a obyvatelé České republiky byli předem informováni o předpokládaném objemu i o způsobu zapojení českého průmyslu do největší investice v historii České republiky ze strany jednotlivých uchazečů,“ říká Josef Perlík, výkonný ředitel Aliance české energetiky.

Význam zapojení českých firem zdůraznil i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který společně s představiteli největších českých dodavatelů do jaderné energetiky navštívil na mezinárodním veletrhu World Nucelar Exhibition (WNE) v Paříži všechny tři uchazeče veřejného výběrového řízení: společnosti EDF, Westinghouse i KHNP. S francouzskou EDF podepsala v Paříži memorandum o spolupráci při dostavbě jaderných bloků v ČR Aliance české energetiky.

Česká strana aktuálně vyhodnocuje nabídky k dostavbě JE Dukovany, podané koncem října tohoto roku. Finální vyjádření k výběru preferovaného dodavatele má padnout v první polovině roku 2024. Na jednáních v rámci WNE se všechny zúčastněné strany – tedy zástupci českých firem, českého státu i potenciálních dodavatelů – shodly, že udělají maximum pro to, aby detailní způsob a rozsah zapojení českého průmyslu do dostavby nových jaderných zdrojů v České republice byl definován v prvním kvartálu příštího roku.

Zapojení českého průmyslu v minimálním objemu 65 % dodávek mj. významně přispěje k zachování energetické nezávislosti České republiky, k rozvoji technologických kapacit českého průmyslu, zvyšování kvalifikovanosti a konkurenceschopnosti pracovních sil i rozvoji nových technologií a v neposlední řadě k podpoře vědy a vzdělávání. „Právě specifikace konkrétních potřeb ze strany dodavatele na vznik nových pracovních míst je stěžejní pro otevření nových oborů a počtu míst na technických středních a vysokých školách. V poslední době jsem zaznamenal ze strany vedení vysokých škol zcela správné dotazy na urychlené upřesnění těchto požadavků, aby školy měly dostatečný prostor pro přípravu a brzké spuštění nových či rozšíření stávajících technických oborů,“ konstatuje Josef Perlík.

Pro české firmy zapojení 65 % v objemu dodávek při dostavbě nových jaderných zdrojů v České republice znamená zachování českého jaderného know-how, možnost proexportního navázaní na domácí reference a především soběstačnost oboru jako celku při následném šedesátiletém servisu jaderných elektráren v České republice.

České firmy disponují více než padesátiletým jaderným know-how. Aktuálně realizují projekty v jaderné energetice ve více než 20 zemích světa. Analýza kompetencí českého průmyslu, kterou detailně připravila Aliance české energetiky pro potřeby ministerstva průmyslu a obchodu na základě konkrétního stavu firem a podle jednotlivých částí elektrárny, konstatuje, že české firmy mohou ve zcela zásadním rozsahu dodat turbínový ostrov, pomocné a společné systémy nebo elektročást či stavební část. Velmi významný podíl mohou mít v dodávkách pro jaderný ostrov a pro systémy kontroly a řízení. České firmy jsou schopny dodávat klíčová zařízení pro jaderný ostrov (z 50 %), turbínový ostrov (z 85 %), pomocné a společné provozy (z 85 %), systémy kontroly a řízení (ze 70 %), elektro (z 85 %) a stavební část (z 85 %), a to včetně klíčových komponent přímo souvisejících s bezpečností provozu jaderné elektrárny.

Podepsaný dokument mezi Aliancí české energetiky a EDF navazuje na memorandum podepsané s jednotlivými členy Aliance na WNE v roce 2021. Upřesňuje vzájemné dohody o budoucí spolupráci mezi největšími českými dodavateli a EDF.

V dokumentu se konstatuje, že EDF v posledních dvou letech navázala spolupráci s řadou předních českých dodavatelů, například se společnostmi I&C Energo, Metrostav DIZ, Sigma Group, ZAT, ŠKODA JS, Vítkovice Energetické Strojírenství, ABO valve, OSC, Elektro Kroměříž atd., a bude v tomto směru dále pokračovat.

Obě strany vzaly na vědomí, že budou implementovat akční plán k zajištění aktivní účasti českého průmyslu na projektování, inženýringu, výrobě či výstavbě nových jaderných bloků v České republice. Aliance české energetiky se zavázala investovat potřebné zdroje k zajištění připravenosti svých členů v rámci projektu. EDF v dokumentu konstatuje, že bude sdílet s českými dodavateli odborné znalosti v oblasti rozvoje průmyslu a že plánuje české firmy zapojit do výstavby nových jaderných zdrojů v České republice v podobném rozsahu, jako je tomu v projektu výstavby jaderné elektrárny Hinkley Point C ve Velké Británii, kde 64 % z hodnoty zakázky realizují místní společnosti. EDF má také v úmyslu pokračovat v budování lidských kapacit dodavatelů prostřednictvím školicích iniciativ, jako je Dodavatelská akademie EDF.

Minulý týden ministr průmyslu a obchodu se Jozef Síkela při příležitosti své návštěvy WNE v Paříži setkal s výkonným ředitelem jihokorejské společnosti KHNP Jooho Whangem. Společně se zástupci Aliance české energetiky jednali především o otázce zapojení tuzemských firem v rámci dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. 

KHNP od roku 2016 identifikovala již přes 200 potenciálních českých dodavatelů a podepsala více než 50 memorand o porozumění jako základ budoucí spolupráce. Představitelé společnosti proto věří, že budou schopni dosáhnout maximální míry zapojení českých firem do projektu, jak jej vyžaduje česká strana. 

„KHNP bude i nadále rozšiřovat spolupráci s českými firmami, jejichž vysoká míra zapojení bude pro úspěšné a včasné dokončení dostavby nezbytná,“ řekl viceprezident KHNP Harry Chang, který se setkání rovněž zúčastnil.

Již dříve v průběhu tohoto roku navíc KHNP společně s Doosan Enerbility provedla technickou prověrku u dodavatelských firem ŠKODA JS, OSC, NUVIA a MICO, které patří mezi další potenciální dodavatele. Prověrka probíhala od 13. do 17. listopadu a byla provedena za účelem analýzy technických kapacit a systémů řízení kvality pro projekt Dukovany 5. Technická prověrka potvrdila vynikající předpoklady českých dodavatelů. Na základě výsledků proto KHNP plánuje předpokládanou míru zapojení českého průmyslu do projektu dostavby jaderných reaktorů dále navyšovat. 

Třetí z účastníků tendru, americká společnost Westinghouse, má vazby na český jaderný průmysl, které sahají až do roku 1993, kdy začala s dodávkami pokročilých přístrojových a řídicích systémů pro elektrárnu Temelín, čímž vznikla místní dodavatelská síť, která se stále rozrůstá. V roce 2024 bude společnost Westinghouse dodávat jaderné palivo do jaderných elektráren Dukovany i Temelín jako jediný reálný alternativní dodavatel pro země provozující starší ruské jaderné bloky.

Aliance české energetiky (CPIA – Czech Power Industry Alliance) sdružuje největší technologické dodavatele pro energetické zdroje v České republice. Byla založena za podpory české vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v roce 2015. Obrat jejích 13 členů činil v loňském roce 64 miliardy korun. Aktuálně členské firmy zaměstnávají téměř 12 000 zaměstnanců. Své know-how uplatňují na projektech v energetice v České republice a ve více než 60 zemích světa.