Firmy potvrzují rostoucí význam ESG

Ilustrační foto: Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Firmy, které přijaly zásady a postupy udržitelnosti, dosahují vyšších výnosů, jsou schopny si lépe udržet zákazníky a zaznamenávají zlepšení image značky. Tvrdí to poradenská společnost Moore Global na základě výsledků vlastního průzkumu.

V průzkumu 84 % společností potvrdilo rostoucí význam ESG (environmentálních, sociálních, správních) témat v letech 2019 až 2023. Společnosti, které kladly důraz na udržitelnost, zaznamenaly za poslední čtyři roky nárůst tržeb o 10 procent. To je dvojnásobek oproti méně angažovaným podnikům. Téměř čtyři pětiny firem, u nichž se v posledních letech zvýšil důraz na ESG, zaznamenalo zlepšení v oblasti udržení zákazníků. Pro srovnání, u ostatních organizací je to pouze 47 procent. Také 81 % podniků, které dosáhly pokroku v oblasti ESG, pociťuje zlepšení image značky, u ostatních podniků je to pouze 49 procent.

Společnost Moore ve své analýze kombinovala tato data s oficiálními údaji o obratu podniků a zjistila, že střední a větší podniky s vyšším důrazem na udržitelnost za poslední 4 roky zaznamenaly nárůst tržeb o 3,1 bilionu dolarů. 

„Je jasné, že udržitelnost je nyní nejen morálním imperativem, ale také strategií pro růst. Firmy, které aplikují principy udržitelnosti, dosahují hmatatelných výsledků. Výsledky průzkumu ukazují, že udržitelnost je cestou k prosperitě v nové globální ekonomice. Věříme, že vedení firem budou více investovat do udržitelnosti jako klíčového nástroje pro budoucnost svého podnikání,“ říká Tomáš Buriánek, senior manager poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Studie potvrdila, že aktivní přístup k ESG pozitivně ovlivňuje schopnost firem udržet si zákazníky. Pokud jde o jednotlivá odvětví, překvapivě vede IT sektor s 92 % podniků, které hlásí zvýšení retence zákazníků, následované sektorem účetnictví a financí s 83 procenty. Podniky maloobchodu a velkoobchodu, výroby a distribuce hlásily zlepšení udržení zákazníků o 81 procento. Automobilový a letecký průmysl nezůstaly daleko za nimi s 75 procent.

Podniky věří, že udržitelnost má pozitivní dopad na image značky, což se může promítnout do celkové hodnoty podniku. Mezi organizacemi, které se zaměřily na aktivní implementaci ESG do svých aktivit, 81 % zaznamenalo zlepšení postoje ke své značce, zatímco u všech ostatních podniků to bylo pouze 49 procent. V tom opět vyniklo odvětví IT, kde 94 % firem uvedlo zlepšení image své značky. Na dalších místech se umístily automobilový a letecký průmysl spolu s účetnictvím a financemi, těsně následované výrobou a distribucí a maloobchodem/velkoobchodem, které všechny přesáhly 80 procent. „Zajímavým zjištěním tak je, že odvětví, která v minulosti měla problémy přesvědčit veřejnost o svém závazku k udržitelnosti, nyní dosahují pozoruhodných výsledků. Jejich postoj k ESG nejen zlepšuje jejich vnější image, ale také posiluje jejich interní kulturu,“píše Moore Global.

Průzkum se rovněž zaměřil na vztahy mezi firmami a zaměstnanci. Nárůst počtu zaměstnanců mezi podniky, kde se význam ESG zvýšil, činil za poslední čtyři roky 7 procent. U opozdilců v oblasti ESG došlo ve stejném období k nárůstu počtu zaměstnanců o pouhá 2 procenta. Největší rozdíly byly zaznamenány v USA a Evropě. „V dnešní době se stále více ukazuje, že udržitelnost není jen trendem, ale stěžejním prvkem budoucího podnikání, a to včetně získávání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců,“ konstatuje Moore Global.

„Ačkoliv je celkový obchodní úspěch ovlivněn mnoha faktory, naše data ukazují, že podniky, které se aktivně a důsledně věnují otázkám udržitelnosti, mají na trhu významnou konkurenční výhodu. Jejich angažovanost v oblasti ESG se násobně promítá do růstu tržeb, vytváří loajálnější zákazníky a posiluje image značky,“ komentuje Martin Buranský, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

V zásadě tato zjištění ilustrují cyklus pozitivní zpětné vazby: podniky, které se zavážou k vysokým standardům v oblasti ESG, se nejen setkají s pozitivním přijetím ze strany spotřebitelů, ale také získají konkurenční výhodu na trhu, což vede k vyšší retenci a loajalitě zákazníků a posílení pozice značky, shrnuje zjištění z průzkumu společnost Moore Global.

Podnikání v souladu s principy udržitelnosti, známé také jako ESG (Environment, Social, Governance), dosud představovalo dobrovolnou iniciativu firem, které se zavázaly k etickému chování. V následujících letech se však řada firem bude muset ESG zabývat povinně, a to včetně systematického reportingu ESG aktivit. Tato povinnost vychází z nové Evropské směrnice CSRD o nefinančním reportování, která byla v červenci doplněna o tzv. Evropské reportingové standardy (ESRS), které konkretizují obsah a strukturu zveřejňování informací. V konečném důsledku budou muset shromažďovat údaje o ESG i společnosti, které nemají povinnost podle evropské směrnice reportovat. Pokud jsou malé a střední podniky součástí dodavatelského řetězce, mohou po nich jejich velcí odběratelé požadovat data k doplnění svých reportů

Průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí v 1800 podnicích s více než 250 zaměstnanci v USA, Austrálii, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Brazílii, Hongkongu, Jižní Africe a Spojených arabských emirátech.

Moore Global je jedna z největších mezinárodních sítí auditorských a poradenských společností s více než 30 000 pracovníky ve více než 260 nezávislých firmách a 114 zemích.