Loni bylo přihlášeno nejméně patentů za 10 let

Ilustrační foto: Clau M z Pixabay

V roce 2022 bylo českým i zahraničním subjektům uděleno či validováno Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) pro území naší republiky celkem 5076 patentů, tedy nejméně za posledních deset let. Informoval o tom ve své zprávě Český statistický úřad (ČSÚ).

Zahraničním přihlašovatelům náleželo 93 % z přihlášených patentů, na české subjekty připadlo zbylých 7 %, tedy 355 patentů.  Od roku 2019 došlo k jejich snížení o téměř 3 tisíce.

Tuzemští přihlašovatelé podali v minulém roce k patentové ochraně u ÚPV ČR celkem 507 přihlášek svých vynálezů nebo nových technických řešení. Jedná se o nejnižší hodnotu od roku 1995. Propad je patrný především u vysokých škol. Po výrazném nárůstu v počtu jimi podaných patentových přihlášek v prvních letech nového tisíciletí až na rekordních 279 v roce 2013 došlo k výraznému úbytku v následujících deseti letech. V minulém roce vysoké školy podaly 106 patentových přihlášek.

„Vysoké sazby a pokles ekonomiky podvazují aktivitu firem i institucí. To má negativní dopad na výzkum, což vede k nízkému počtu přihlášek o patenty. Jestliže firmy a další podniky musejí své cash-flow zaměřit na stabilizaci a dorovnávání mezd vlivem vysoké inflace, pak nezbývají síly na rozvoj. Ten je však z dlouhodobého hlediska velmi podstatný a může to znamenat, že do budoucna bude ČR stále více zaostávat za světem,“ varuje Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Nízká míra inovace a patentního potenciálu povede k produkci s nízkou přidanou hodnotou. V těchto oborech pak bude velmi nízký růst mezd, což je spirála směrem dolů. Vyšší sazby implikují nižší počet investic, protože každá investice musí mít vyšší výnos. V době, kdy komerční banky nabízejí úroky z vkladů mírně pod 7 %, pak investice musí vygenerovat o to více. To nutně vede k omezení investičního potenciálu.“

Průměrná doba od podání přihlášky do udělení patentu je zhruba 5 let a zároveň není patent udělen všem přihlašovatelům. Úspěšnost se pohybuje okolo 45 procent, upřesňuje ČSÚ. Dlouhodobě nejvyšší úspěšnost vykazují veřejné vysoké školy a výzkumné instituce, kde se pohybuje mezi 80 až 85 procenty.

Mezi českými přihlašovateli, jimž byl ÚPV ČR udělen patent, dominují podniky. Ty v loňském roce získaly 166 udělených patentů. Následovaly veřejné vysoké školy s 98 patenty, 53 patentů náleželo fyzickým osobám a 34 veřejným výzkumným institucím. „Mezi podnikovými patenty převažovaly ty, které byly uděleny domácním firmám, konkrétně se jednalo o 135 patentů. Zahraničním afilacím jich bylo v roce 2022 uděleno 31,“ říká Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Z celkového počtu 51 tisíc platných patentů pro území Česka patřila k 31. prosinci 2022 přesně jedna čtvrtina subjektům z Německa, 16 % přihlašovatelům ze Spojených států amerických a pouze 7 % tuzemským subjektům. Veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, firmám či občanům z Česka náleželo 3463 platných patentů, z toho firmám s českým vlastníkem 1447.

Přihlašovatelé z Česka nejsou v zahraničí stále příliš aktivní. Počet jejich podaných přihlášek u zahraničních patentových úřadů v posledních letech spíše stagnuje. U zahraničních patentových úřadů bylo v roce 2021 podáno českými subjekty celkem 1086 přihlášek patentů, nejvíce (295) u patentového úřadu Spojených států. amerických „U Evropského patentového úřadu byly českými subjekty v roce 2021 podány 204 patentové přihlášky. Pro srovnání, rakouské subjekty podaly u stejné instituce 2320 přihlášek svých vynálezů,“ konstatuje Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.