Do existenčních problémů vedou tisíce cest

Ilustrační foto: José Manuel de Laá z Pixabay

Jen v otázkách dluhů řešily občanské poradny v minulém roce přes 71 tisíc dotazů. Dluhová problematika tak zaujímá první místo s největším objemem vyřešených dotazů, což je trend, který přetrvává z předešlého roku.  Více než polovina z těchto dotazů spadala do podkategorie insolvenčního řízení. Informovala o tom Asociace občanských poraden (AOP).

Navyšující se počet klientů, kteří chtějí řešit svou zadluženost oddlužením, je podle Hynka Kalvody, předsedy Výboru AOP, pozitivním trendem. „Pokud chce dlužník své dluhy řešit, je to rozhodně lepší než nečinnost, která situaci jenom zhoršuje. Růst dluhu se zastaví a řada dlužníků je pak schopna svou situaci definitivně vyřešit,“ říká Kalvoda. 

Přes veškeré nedostatky legislativní systém oddlužení funguje, mnohdy to však vyžaduje značné úsilí. Jeden příběh za všechny: Paní Alena má závažné duševní onemocnění, v roce 2012 byla uznána invalidní ve 3. stupni invalidity, není schopna si přivydělávat vlastní prací, a to ani příležitostně. Její zdravotní stav je vzhledem k diagnóze trvalý. Kromě vypjaté emoční situace ji doprovázejí nesplatitelné dluhy. V roce 2008 si půjčila asi 15 tisíc od nebankovní společnosti na uhrazení nájmu městu, další dluhy má na nesplaceném nájemném přímo u města, které již před lety předalo vymáhání exekutorovi. O příspěvek na bydlení prý nežádá, protože má u města dluhy a chovají se k ní hrozně…  Nic po nich nechce…

Po konzultacích vychází najevo, že klientka v době, kdy si vzala půjčku a neplatila nájem, zápasila se závažnými ataky psychického onemocnění, rozváděla se s manželem, který ji bil a týral, a začala se současně starat o svoji nemocnou matku. Při rozhovorech byla Alena zpočátku velmi úzkostná, obávala se jednání s exekutory, soudy a úředníky. Poradci proto postupovali velmi pomalu s respektem ke klientčinu tempu a depresivním stavům. Po navázání důvěry připravili klientce návrh na zastavení exekuce ve výši 214 553 Kč, přičemž jistina byla pouze ve výši 14 636 korun. Dále klientce nabídli možnost využit Milostivého léta I a II. Nemravně vysoké exekuce byly nakonec zastaveny a jistiny s pomocí rodiny a Nadace Olgy Havlové splaceny. 

V současné době bydlí paní Alena v sociálním nájemním bytě, dluhy nemá, žije klidně pod medikací a pomáhá svým sousedům upoutaným na invalidní vozíky. Podobných příběhů se šťastným koncem mají v poradnách dlouhou řadu. Jak ale upozorňuje J. Flídrová z jedné občanské poradny, vždy je za tím smršť jednání s úřady, se soudy, exekutory, finančními úřady a podobně. A nejen to. „Díky svým zkušenostem poradci při rozhovorech s lidmi dokážou lidem pomoci i terapeuticky.  Svojí mravenčí prací pomáhají navodit pocit bezpečí, znovunalezení důvěry v systém, ve vlastní síly oslabeného člověka. Spolu s nimi klienti nalézají věci, které ztratili během svého těžkého života.“

Nejsou to přirozeně jen dluhy, kvůli čemu lidé pomoc v poradnách vyhledávají. V oblasti sociálních dávek se klienti v minulém roce nejčastěji na poradny obraceli s otázkami týkajícími se dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Na Úřadech práce nejsou mnohdy poskytovány podrobnější informace ani základní přehled dávek, klienti jsou odkazováni na portál Úřadu práce, kde se špatně orientují, mnozí z nich ani nemají přístup k internetu. Je zřejmé, že on-line nástroje jejich situaci neřeší. 

V rámci kategorie „Sociální zabezpečení“ byly v roce 2023 oblastmi s nejvyšším počtem řešených dotazů invalidní důchody a starobní a pozůstalostní důchody. Hlavním problémem je zde délka řízení po podání žádosti a pak délka řízení o opravných prostředcích.

V oblasti rodinného práva, druhé nejvíce zastoupené, klienti občanských poraden řešili dotazy ohledně vztahů mezi rodiči a dětmi (54 % všech dotazů z této oblasti) a Práva a povinnosti nesezdaných partnerů. Častými zakázkami jsou rovněž návrhy na svěření do péče, návrhy na svěření do pěstounské péče, návrhy na stanovení/zvýšení výživného a návrhy na rozvod manželství.  V tématu bydlení se nejvíce řešených dotazů stále týká problematiky nájmu bytu či domu. V této kategorii došlo k téměř 10% nárůstu oproti roku předchozímu a po dluhové problematice a rodinném právu šlo o třetí nejfrekventovanější téma minulého roku.

Celkem občanské poradny ve všech kategoriích za celý rok 2023 zaznamenaly 51 640 řešených dotazů. „Za každým z nich je konkrétní příběh a nemalá práce poraden při jejich řešení. Všichni naši poradci si proto za svoji práci zaslouží velký dík a uznání,“ uzavírá Hynek Kalvoda.