Povinné výkazy o šíření společenského dobra mají dvojí smysl

Podnikatelům v Evropské unii nestačí dodržovat zákony. Ještě se jim určí norma, jak ty zákony dodržovat. Norma se jmenuje Směrnice CSRD, česky Direktiva o vykazování udržitelnosti společnosti – trošku kostrbaté, ale snad výstižné. Stručně: určuje, jak vypracovat nefinanční report o dodržování ESG a ten je povinný od letoška pro finanční podniky, příští rok pro firmy s 500 a více zaměstnanci… atd… až od roku 2026 bude závazný i pro malé a střední podniky.

Výše uvedená zkratka ESG už mezi podnikateli zdomácněla. Připomeňme, že znamená Envrionment, Social, Governance. Česky: životní prostředí, sociální odpovědnost (udržitelnost podnikání) a řízení firmy (těmito dvěma směry). Zkratka zdomácněla mj. také proto, že se zásadami ESG už mnoho firem, velkých určitě většina, dávno řídí.

Stále hlubší a pečlivější kontrola už je nezvratný trend. Ilustrační foto: Miroslav Hamřík, Pixabay

Ostatní přinejmenším dodržují platné zákony. Ty začínají např. od výstavby průmyslových, logistických i kancelářských objektů, které musejí mít posudek o vlivu stavby na životní prostředí. Včetně posudku vlivu provozu na životní prostředí, musejí dodržovat zákony o nakládání s odpady, o čištění odpadních vod, hygienické předpisy, emisní normy a spoustu dalších.

V zájmu šetření čím dál dražších energií firmy houfně instalují fotovoltaiku a jiné doplňkové ekologické zdroje, jen aby nemusely kupovat energii od drahých dodavatelů, respektive nakupovat ještě dražší emisní povolenky. Ano, i emisní povolenky jsou nástrojem kontroly spotřeby „špinavé“ energie a nástrojem donucení ji snižovat. Nakupují elektromobily. Jednak jsou dotované, jednak jim vylepšují to „E“.

Sociální vztahy řeší primárně zákoník práce, případně odbory. Když to nestačí, jako třeba nyní v žateckém Nexenu, použije se právo na stávku a zapojí se další páky.

Zaměstnavatelé se ale o dobré a spolehlivé zaměstnance vzájemně přetahují, takže nabízejí čím dál větší výhody, pohodlí a pozornosti k jejich soukromému životu. Nebo jim zvýší platy o polovinu více, než činí nominální míra inflace, jako třeba ve Vítkovice Cylinders, přičemž firma má ESG už v malíku, jak tvrdí její tisková mluvčí Eva Kijonková, když už jsme u těch příkladů. Zákony, a nejen ty pracovně-právní, také chrání zaměstnance (a vůbec všechny lidi) před diskriminací, násilím, ponižováním a vydíráním. Žádné zákony nepřikazují zaměstnavatelům podávat ve firemní kantýně veganské jídlo, přesto tak mnohé činí, například Volkswagen nedávno získal s podobným rozhodnutím docela velkou popularitu.

Za řízení podniku, a to včetně vyhledávání, kontroly a prevence rizik, je odpovědný management, nad ním je dozorčí rada, nad ní akcionáři nebo společníci a nad těmi všemi financující banka.

V podobném výčtu by se dalo pokračovat ještě dlouho, předchozí odstavce měly jen ilustrovat několik základních zákonných a kontrolních podmínek, za kterých v EU funguje byznys. Nové je prakticky jen to, že informování o tom dostalo zákonnou a povinnou formu – CSRD. Sledovaná kritéria přitom mohou být značně pofidérní. Například uhlíková stopa. Nebo i nediskriminace zaměstnanců podle pohlaví a příslušnosti k menšinám, hodnocení rizik, aj.

Když si to shrneme: podniky musejí dodržovat zákony, dobrovolně zlepšují své vztahy k životnímu prostředí i se zaměstnanci, dobrovolně pěstují dobré vztahy se svým okolím a své zákazníky si udržují hlasitými reklamami o tom, jak důrazně kontrolují ekologické i sociální podmínky, za kterých získávají subdodávky a suroviny, zejména ze zemí mimo EU. Protože zákazníci na to slyší stále citlivěji, podobně jako zaměstnanci. Povinnost předkládat nefinanční výkazy podle CSRD se dotkne jen v prvních etapách 50 tisíc firem v EU a zhruba 1200 podniků u nás, později určitě ještě více. Zatíží podniky rozsáhlou a drahou administrativou a byrokracií. Je otázkou, do jaké míry CSRD ovlivní dodavatelské řetězce. A chuť evropských podnikatelů budovat v Evropě kromě udržitelnosti také nové firmy.

Otázkou neméně naléhavou, ba řekněme klíčovou, je, jaký to má smysl? Dvojí. Za prvé, zesílení kontroly politiků a orgánů Evropské unie nad soukromým podnikáním. Za druhé, bylo vyhověno silnému lobbingu poradenských firem, které na ESG už nyní slušně vydělávají a jimž plošná povinnost vykazovat ESG podle norem CSRD zajišťuje lukrativní, trvale udržitelný byznys.