Živě: Vysokorychlostní tratě v mapách

Příprava vysokorychlostních tratí běží na plné obrátky. V současnosti je to jeden z nejkomplexnějších projektů, který se na území Česka připravuje. Mezi důležité součásti projektu nepatří pouze jeho technická příprava, ale zásadní roli hraje i schopnost efektivní komunikace s občany, při které se nejlépe osvědčilo využití mapových podkladů pro přenos co nejpřesnějších a srozumitelných informací.

Stavební správa vysokorychlostních tratí pořádá ve středu 3. dubna 2024 Prezentační den, zaměřený na problematiku prezentování vysokorychlostních tratí za pomoci kartografických výstupů a jejich využití při získávání zpětné vazby od odborníků i veřejnosti. Přímý přenos z Informačního centra Správy železnic na pražském hlavním nádraží bude zahájen v 16:00. Sledovat ho můžete také on-line na https://www.facebook.com/SpravazeleznicVRT.

Obecně o komunikaci s občany

Projektový tým přípravy VRT již několik let poctivě navštěvuje dotčené regiony a projednává s místními obyvateli budoucí podobu vysokorychlostní železnice.

Připomínky samospráv a obyvatel, kteří znají nejlépe místní podmínky, jsou považovány za zásadní informace během projektování a na jejich základě se finalizuje technické řešení stavby. Snaha zakomponovat podněty z těchto diskuzí přispívá k co možná nejoptimálnějšímu začlenění VRT do krajiny.

Představení projektu VRT probíhá nejenom skrze setkání s občany, ale i pomocí výstav ve veřejném prostoru, účasti na konferencích či veletrzích nebo prostřednictvím médií.

Jako nejvhodnější nástroj pro zprostředkování plánované podoby tratí se osvědčilo představit ji formou grafických výstupů. Odborníci Stavební správy VRT za tím účelem používají jak statické kartografické produkty, tak dynamické mapové portály.

Mapy VRT

Pomocí map přibližujeme nejen polohu budoucí trati, ale i témata, která na výstavbu či její umístění navazují. Kartografie umožňuje například vysvětlit či znázornit pohyb obyvatelstva, jak se vlastní republika pocitově zmenší na základě zrychlení cestování VRT mezi městy nebo jakým způsobem lépe začlenit plánovaný koridor do území. Veřejnost tak má možnost jednoduše porozumět umístění trati, a jak ji připravovaný projekt ovlivní. Mezi další produkty, které se využívají pro komunikaci plánování VRT, jsou i mapové portály pro úseky, jež se momentálně nachází v pokročilejší fázi zpracování dokumentace pro územní řízení.

Mapové GIS portály

Veřejnost má příležitost nahlédnout do stavu přípravy projektu skrze mapové portály, které umožňují detailnější pohled například na technické řešení nebo umístění protihlukových opatření či znázornění prostupnosti území. Aktuálně je v provozu pět mapových portálů, které mohou občané využít i k vyjádření připomínek a komentářů k návrhu.

Pocitová mapa

Dalším z nástrojů pro interakci s místními obyvateli byla i webová stránka s pocitovou mapou k projektu VRT Praha. Tato forma participativního mapování byla v přípravě podobně rozsáhlého infrastrukturního projektu použita vůbec poprvé.

Pocitová mapa umožňuje široké veřejnosti intuitivně zaznamenat do definované lokality řadu informací, které odborníci Správy železnic následně použijí v další fázi projektování. Sběr dat od obyvatel Prahy nebo dojíždějících do hlavního města trval dva měsíce na přelomu let 2023 a 2024 a bylo zaznamenáno přes dva tisíce podnětů.