Živě: Rychlost šetrná k přírodě

Životní prostředí a krajinotvorba v souvislosti s přípravou výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) jsou hlavními tématy pravidelného Prezentačního dne VRT, který se koná ve středu 17. ledna v 15:30 v Informačním centru Stavební správy vysokorychlostních tratí v Ústí nad Labem.

Životní prostředí a udržitelnost jsou důležitá témata naší současnosti.  Vysokorychlostní tratě přesně zapadají do plánů na omezení produkce skleníkových plynů na evropském kontinentu už proto, že, vysokorychlostní vlaky jsou nejekologičtější dopravní prostředky. Oproti automobilové dopravě mají na stejný dopravní výkon výrazně nižší spotřebu energie. Podobné je to i v rámci tvorby CO2.

Ale jak k tomu ovlivní VRT krajinu, ve které budeme žít?

Každého velmi zajímá, jak vysokorychlostní tratě ovlivní své okolí. Samotný návrh novostavby VRT proto stejně jako jiné projekty prochází několikerým posouzením vlivu na životní prostředí. Při zpracování různých studií, dále při zpracování studie proveditelnosti, tedy při výběru vhodné trasy. Také při zpracování posouzení koncepce na životní prostředí (SEA) při zpracování politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje. Důležitým procesem je také posuzování vlivů na ŽP, známé pod zkratkou EIA.

VRT jsou navrhovány s respektem ke krajině

Samozřejmostí je minimalizace dotčení chráněných prvků v krajině. Používáme zejména liniové prvky ochrany (např. migrační koridory), přechody nebo mostní objekty, které zajistí průchodnost krajiny pro lidi i zvířata. V potaz se bere i bezpečnost, a proto bude trať vždy kvůli bezpečnosti provozu oplocena a všechna křížení budou mimoúrovňová. 

Jak je v rámci VRT řešen hluk?

V rámci VRT se provádí podrobné posouzení budoucí hlukové zátěže na okolí. Národní legislativou je dán požadavek VRT na úroveň ekvivalentní hladiny akustického tlaku 60 dB přes den a 55 dB přes noc.

VRT počítá s celou škálou opatření proti hluku. viz obrázek

 Velmi důležitá je ochrana vody a vodních zdrojů i hospodaření s dešťovou vodou

Zachování vodního režimu je klíčové pro zdravé fungování krajiny. Proto, na základě hydrologického průzkumu, je trasa navržena tak, aby byly hydrologické poměry zachovány a vytváříme přírodě blízká opatření, která napomáhají zadržování vody v krajině.

Užijte si prezentaci osobně, nebo online

Prezentací nás provedou moderátorka Mgr. Hana Pohanová a především Bc. Irena Růžičková, design krajiny a Ing. Lenka Janhubová, životní prostředí.

Každý z vás, kdo se nebude moci zúčastnit osobně, se má možnost dívat živě online, a to na…

Rychlotým VRT vás zve a těší se na vaši účast!