Vodné a stočné v okrese Hradec Králové v roce 2024

Hradec Králové 28. listopadu 2023 (PROTEXT) – Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) oznámila svým odběratelům cenu za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod pro rok 2024. Představenstvo společnosti stanovilo jednosložkovou cenu vodného a stočného od 1. 1. 2024 na 146,73 Kč/m3 včetně 12% sazby DPH.

Cena vodného a stočného se již od roku 2008 skládá z pohyblivé a pevné složky. Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné pro rok 2024 bude 130,08 Kč/m3 včetně DPH, oproti roku 2023 vzroste o 16,67 Kč za m3. Zvýší se i cena pevné složky, která je stanovena podle velikosti vodoměru. Například odběratel v rodinném domku zaplatí ročně v pevné složce 2 731,- Kč místo dosavadních 2 380,- Kč. Celkové navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování tak činí v průměru 12,7 % bez DPH oproti cenám roku 2023.

„Příčina pro zvýšení ceny leží v plánovaných nákladech na nákup předané vody, materiálu a zejména v nákladech na opravy našeho infrastrukturního majetku, které se oproti předchozímu roku zvýší o 46 milionů korun. Důvodem je trvalá snaha provozovatele řádně pečovat o pronajatý majetek tak, aby mohl i nadále sloužit v co možná nejlepším provozuschopném stavu. Od 1. ledna dochází rovněž ze strany státu k navýšení DPH z 10 na 12 %“ řekl Jiří Šolc, ředitel společnosti VAK HK, a doplnil, že … „díky úsporným projektům na ČOV Hradec Králové dojde v příštím roce ke snížení nákladů na elektrickou energii a zemní plyn, přičemž ostatní položky nákladů na vodné a stočné jsou nižší nebo nejvýše na úrovni meziroční průměrné inflace, která činila 14,3 %. I přes smluvní možnost provozovatele navýšit cenu o inflaci, je výsledná cena, na základě vzájemného jednání , pod úrovní inflace“.

I přes zvýšení ceny vodného a stočného nebude mít tato skutečnost významný vliv na výdaje domácností. „Například pro čtyřčlennou domácnost žijící v rodinném domě, která platí vodné i stočné, vzrostou denní výdaje za tyto služby v průměru o 6 korun a 30 haléřů“ vysvětlil Jiří Šolc.

Nastavený trend obnovy vodárenské infrastruktury ve vlastnictví VAK HK bude dále pokračovat, a to bez výrazného vlivu na navýšení ceny vodného a stočného v roce 2025 a v letech následujících. Významnou měrou k této skutečnosti přispívají dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 279 mil. Kč, které se podařilo společnosti získat pro investice v letech 2022 – 2024 ke zmírnění následků sucha a zvýšení zabezpečenosti v zásobování pitnou vodou.

Společnost VAK HK investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku již 4 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od Ministerstva zemědělství ČR, bezúročných státních půjček a státem dotovaných komerčních úvěrů, zápůjček od obcí a nájemného z pronájmu vodárenského infrastrukturního majetku od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s. Výše tohoto nájemného určená na investice vzrostla od roku 2006 ze 144 mil. na 265 milionů korun pro rok 2024.

https://i3.cn.cz/default/1701187580_OznmenVS2024.pdf

Kontakt:

Ing. Pavel Loskot

technicko-provozní náměstek

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

tel.: 491 512 740

 

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.