Vědecké časopisy ČAZV slaví významná jubilea. Práce editora je pro jejich kvalitu nenahraditelná.

Praha 6. června 2024 (PROTEXT) – Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) si letos připomíná 100 let od založení Československé akademie zemědělské (ČAZ), která vznikla dne 28. 12. 1924. Kromě výročí 100 let od vzniku akademie si letos ČAZV připomíná i významná kulatá výročí šesti časopisů ze svého vydavatelství.

Mezi hlavní úkoly akademie patří již od jejího vzniku propagace a popularizace vědeckých poznatků. To ČAZV realizuje vydáváním mezinárodních vědeckých časopisů. ČAZV je největším vydavatelem vědeckých časopisů se zemědělskou tématikou v České republice. Vydává unikátní soubor celkem 11 recenzovaných vědeckých zemědělských časopisů, z nichž 10 je indexováno v databázi Web of Science a má přidělen impakt faktor.

K příležitosti významných jubileí několika časopisů byli osloveni editoři výročních časopisů s otázkami týkající se práce editora, historického vývoje časopisu i vize rozvoje časopisu do budoucna. Na otázky zaslali své odpovědi:

prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. – editor časopisu Plant Protection Science (PPS), výročí 60 let časopisu,prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. – editor časopisu Journal of Forest Science (JFS), výročí 70 let časopisu,prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. – editor časopisu Agricultural Economics (AE), výročí 70 let časopisu,doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. – editor časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB), výročí 60 let časopisu,prof. Dr. Ing. František Kumhála – editor časopisu Research in Agricultural Engineering (RAE), výročí 70 let časopisu.

Kompletní rozhovory jsou dostupné v aktualitách na webu www.cazv.cz. Zde přinášíme výběr odpovědí a zajímavostí ze všech rozhovorů.

Editor časopisu je garantem jeho kvality

Práce editora vyžaduje zkušenost v daném vědeckém oboru a značné manažerské schopnosti. Na tom se shodli všichni oslovení editoři. Editor je garantem konkurenceschopnosti a kvality časopisu i jeho článků. Zároveň respondenti shodně uvedli, že editor plní funkci moderátora a koordinátora aktivní spolupráce a diskuse s ko-editory, výkonným editorem/editory časopisu a členy redakčních rad. Dle slov Lebedy je hlavní povinností editora “určovat směr ve strategii, koncepci a rozvoji vydávání časopisu. Zejména pak z hlediska jeho vědeckého zaměření, obsahu a kvality jednotlivých příspěvků“. Vyhnánek zmiňuje, že “editor garantuje, že nedošlo k porušení vědeckých, ale i etických standardů, v publikovaných článcích nebo v průběhu recenzního řízení.”

Zásadní je vědecký přínos a kvalita zpracování článků

Do časopisů mohou zasílat a publikovat články autoři z celého světa. Všechny časopisy jsou recenzovány, tj. články musí před publikací úspěšně projít recenzním řízením. Čechura ve své odpovědi uvádí, že v časopise AE „může publikovat výsledky své výzkumné práce každá autorka/autor či autorský kolektiv, který rozvíjí dosavadní poznání (teoretické či empirické) v oblasti zemědělské ekonomiky“. Lebeda zmiňuje, že “hlavním kritériem při posuzování vhodnosti příspěvků k publikování je jejich zaměření, vědecká kvalita, inovativnost a také kvalita jejich formálního zpracování.”

Výsledky výzkumu a vývoje posouvají praxi dopředu

Sdílení poznatků a výsledků vědeckých znalostí je nezbytné pro vývoj a inovace v praxi napříč všemi obory, tedy nejen v zemědělství. Dle Podrázského je „získání a ověřování vědeckých poznatků nezbytné pro posun praxe, pro uplatnění ověřených i nových postupů a technologií.“ Kumhála uvedl, že považuje „problematiku transferu vědeckých poznatků do praxe za jeden z největších problémů české vědy.“ A právě vědecké časopisy z vydavatelství ČAZV napomáhají transferu vědeckých znalostí do praxe napříč všemi obory zemědělství, potravinářství i lesnictví.

Vyhnánek vysvětluje, že “transfer znalostí, resp. sdílení informací je velmi důležité pro schopnost rychle reagovat na aktuální problémy před které je praxe postavena, např. změna klimatu, ekonomika pěstování apod. Ve všech těchto oblastech mohou poznatky základního a následně aplikovaného výzkumu přinášet možnosti řešení.”

Vize do budoucna

Každý editor je odpovědný za strategii a rozvoj časopisu. Jak hodnotí dosavadní vývoj a jaké cíle mají do budoucna editoři výročních časopisů?

Podle Čechury je „primárním cílem udržení rychlého a především kvalitního recenzního řízení, zintenzivnění spolupráce členů redakční rady, zástupců zahraničních univerzit a organizací a zvýšení atraktivity časopisu v mezinárodní komunitě zemědělských ekonomů.“

Lebeda bilancoval nad historií časopisu a uvedl že, „je třeba se zaměřit na kvalitativní růst z hlediska vědeckého zaměření článků..“

 

Ředitelka ČAZV děkuje všem editorům za jejich práci pro časopisy a jejich rozvoj. Také děkuje výše uvedeným editorům výročních časopisů za jejich čas věnovaný odpovědím a rozhovoru.

 

Pro kompletní informace o všech 11 časopisech z vydavatelství ČAZV navštivte webové stránky www.agriculturejournals.cz nebo sledujte jednotlivé časopisy na sociálních sítích Facebook a “X“.