SAČR odmítá tiskovou zprávu společnosti Cebia, spol. s r.o. zveřejněnou pod titulem „Autorizované servisy se loni výrazně zhoršily, vykazovaly horší práci než neautorizované“

Praha 6. března 2024 (PROTEXT) – Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s., celostátní profesní sdružení, člen HK ČR, AMSP ČR a Alliance of European Car Dealers and Repairers (AECDR) v Bruselu, odmítá tiskovou zprávu Cebia, spol. s r.o. zveřejněnou dne 14. února 2024, která uvádí některé metody a výsledky auditů, provedených v roce 2023 v autorizovaných i neautorizovaných / nezávislých autoservisech v České republice.

Nebylo by seriózní, abychom komentovali dílčí hodnocení v rámci auditů uvedená ve zmíněné tiskové zprávě. Kompletní dokumentaci nemáme k dispozici a není ani veřejně známá. Jistá je však okolnost, že objednavateli auditů jsou některé leasingové společnosti.

Zcela nepřijatelný, neprofesionální a zavádějící je však titul předmětné tiskové zprávy: „Autorizované servisy se loni výrazně zhoršily, vykazovaly horší práci než neautorizované“.

K tomu považujeme za nezbytné uvést velmi stručně jen několik pro SAČR zásadních faktů. Od svého založení v roce 1990 sdružuje SAČR v rovnocenném postavení jak autorizované prodejce a autorizované servisy motorových a jejich přípojných vozidel, tak autoservisy neautorizované, nezávislé. Obě tyto kategorie autoservisů, byť nesporně mají svá specifika, jsou nedílnou a žádoucí součástí služeb v oboru údržba a opravy zmíněných vozidel.

Pokud jde o kvalitu autoservisů, nerozlišujeme je na autorizované a neautorizované, ale jen na autoservisy kvalitní, poskytující kvalitní práci a služby svým zákazníkům, a autoservisy, které si toto označení v plném slova smyslu nezaslouží. V ČR je celá řada kvalitních autoservisů, jak autorizovaných, tak samozřejmě i neautorizovaných. Ty vyloženě nekvalitní už z tohoto segmentu služeb většinou zmizely.

Výše zmíněný titul tiskové zprávy společnosti Cebia, oznamující na základě pouze blíže nespecifikovaných výsledků vlastních dílčích auditů, že autorizované autoservisy jako takové v ČR loni zhoršily svoji práci a vykazovaly horší práci než ty neautorizované, pochopitelně včetně celé zprávy, převzala mnohá masmédia. Někdy, když ne záměrně, tak ji přinejmenším nevhodně interpretovala.

Jako příklad lze uvést relaci Českého rozhlasu-Radiožurnálu, kterou moderoval Luděk Hubáček, kdy Jiří Tůma, viceprezident SAČR pro autorizované prodejce a servisy, dostal ve vysílání prostor k vyslovení jen jedné jediné věty, navíc zcela vytržené z kontextu jinak jeho fundovaně prezentované informace k dané problematice. To není profesionální. Nemluvě o těžko uvěřitelném vyhlášení, zřejmě na základě údaje Barbory Minksové z Cebie, že tato společnost v minulém roce provedla 920 auditů. Při 250 pracovních dnech v roce 2023 jsou to bezmála 4 audity každý pracovní den v rámci České republiky.

Komentovaná tisková zpráva společnosti Cebia, zejména tím, jak byla v titulu uvedená, způsobila pobouření pracovníků velkého počtu autorizovaných autoservisů, protože logicky vyzněla jako paušalizující hodnocení jejich činnosti / práce. Logickým následkem je i negativní ohlas u zákaznické veřejnosti, to je nezpochybnitelné, stejně jako poškozující dopad na podnikání autorizovaných autoservisů.

SAČR nemá námitky proti testům kvality autoservisů ani jejich publikování. Ale tak, jak se provádějí nezávislými organizacemi za pomoci vyškolených pracovníků. V ČR je to např. společnost Dekra nebo TÜV, nebo jak se testy provádějí kupříkladu v jiných státech EU. Žádný testující subjekt by se tam neodvážil paušálně hodnotit „horší“ práci celé jedné kategorie autoservisů.

Ostatně každá z uvedených kategorií autoservisů má své loajální zákazníky a je dobře, že každý zákazník má v tomto směru svobodu volby. Členství zástupců jak autorizovaných, tak i neautorizovaných autoservisů v rámci Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s., a to i ve vedení svazu, to prokazatelně dokumentuje.

www.sacr.cz