Překvapivě nízké povědomí o erudici a úrovni zajišťované péče od kolegů z resortu

Praha 13. června 2023 (PROTEXT) – V posledním období stalo velmi špatným zvykem a soudobým negativním trendem, trefovat se do vlastních řad v resortu školství bez ohledu na oblast působnosti a erudici. Navíc s nepodloženými daty a bez širšího povědomí a ověření do médií chrlených desinformací zajištěných pochybnými informačními zdroji, které mnohdy nedohlédnou do právě diskutovaného oboru či oblasti. Příkladem tomu je neprofesionální a nekorektní počínání Učitelské platformy a dále také pana předsedy spolku „Za naše děti“. Solidní a profesně dobře situované instituce či entity vždy primárně ověří validitu veřejně prezentované informace, což se v posledních létech bohužel mnohdy nestává u některých profesních organizací, odborných skupin a spolků působících ve školském resortu.

V mnoha odborných i veřejných článcích tuzemských týdeníků, čtvrtletníků a podobných veřejně dostupných informačních zdrojích jsme za výbor Asociace logopedů ve školství usilovně šířily příklady dobré praxe a obecně informace o dobré práci i praxi odváděné ze strany poradenských pracovníků směřovaných na obor logopedie ve školství. Dávno je obecně známou pravdou skutečnost, že po dlouhá desetiletí pracovníci speciálně pedagogických center logopedického typu odvádějí vysoce fundovanou podporu potřebným dětem a žákům v terénu, zajišťují komplexní logopedické poradenství a podporu školám zákonným zástupcům a primárně potřebným dětem a žákům s obtížemi v komunikaci a řeči. Tito pracovníci ve svém oboru dosahují vysoké kvalifikační i odborné úrovně a je velmi nekorektní toto znevažovat a zpochybňovat stran nezasvěcených laiků. Školská logopedie je systémová a komplexní a neustále usilujeme (mezikrajově) o zvyšování kvality i dostupnosti odborné a erudované logopedické intervence. Z tohoto si dovolujeme reagovat na velmi dehonestující a logopedy poškozující tvrzení a stanoviska některých kolegů ze školství.

Jednou takovou profesně dobře orientovanou organizací (zapsaným spolkem) je Učitelská platforma, které jsme si až do zveřejnění Tiskové zprávy v říjnu 2022 velmi vážili a domnívali se, že se jedná o velmi profesionální sdružení (více osvětlíme v textu dále). Dalším příkladem velmi nekolegiálního přístupu je příspěvek předsedy spolku „Za naše děti“ Mgr.Korytiáka, který v krajskelisty.cz dne 8.5.2023 rovněž prezentoval velmi negativně vyznívající a především nepravdivé informace o logopedech ve školství. Nerozumím záměru osob, které nejsou v oboru a nemají zkušenost se zajišťováním logopedické intervence ve školství, vyjadřovat se k tématu a dokonce si dovolit tyto desinformace prezentovat veřejně a poškozovat tím dobrou praxi těchto profesionálů. Vždy platilo známé a osvědčené pravidlo – „pokud nevím – zeptám se“. Věřte, že Vám rádi jakékoliv nejasnosti rádi vysvětlíme a poskytneme dostatečné penzum informací o zajišťování logopedické péče ve školství. V kontextu nepravd pana předsedy bych si ráda dovolila zareagovat na odstavec s názvem „Veřejná korýtka pro neziskovky a firmy“. Právě naopak, co je na obsahu návrhu novely Zákona o pedagogických pracovnících dobré, je konečně kodifikace školského logopeda a uložení povinných kvalifikačních parametrů v podobě postgraduálního vzdělávání, což se s vypuštěnou fámou o obohacování se velmi rozporuje. Právě používání termínu „školský logoped“, jenž je obsažen v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících a který byl konečně 1.6.2023 schválen Senátem Parlamentu České republiky a dne 7.6.2023 jej stvrdil svým podpisem také prezident, není určeno pro osoby poskytující služby mimo školu nebo školské zařízení. Z ust. § 1 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících vyplývá, že se zákon vztahuje pouze na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsané do rejstříku škol a školských zařízení. Mimo tato zařízení není podle právní úpravy možné termín „školský logoped“ používat. Z tohoto tedy vyplývá, že se termín „školský logoped“ nevztahuje na soukromé poskytování služeb. Tito odborný pracovníci, kteří jsou primárně zaměstnanci školských poradenských zařízeních (nejedná se o žádný soukromý či živnostenský sektor!!!) typu speciálně pedagogických center logopedického typu, máme v praxi dlouhá desetiletí, je ostuda českého školství, že k správnému pojmenování jejich role došlo až nyní v zákoně o pedagogických pracovnících. Nejedná se o vznik žádných pochybných a neodborných logopedických „rychlokvašek“ naopak o garanci odbornosti a kvality pracovníků poskytujících logopedickou intervenci v terénu dávno před rokem 1990. Jak je navíc panem předsedou mylně předkládáno, nejsou logopedi ve zdravotnictví lékařskými odbornými pracovníky, ale pouze přidruženou nelékařskou pozicí, která má stejný základ vzdělání jako logopedi ve školství. Je velmi smutné, že si pedagogové, kolegové ve stejném resortu neověří podloženost a validitu jimi zveřejňovaných informací.

Abychom se ještě vrátili k prvotně zmíněné Tiskové zprávě Učitelské platformy – koncem října 2022 a následně také začátkem listopadu téhož roku jsme odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím médií informovali o velmi zavádějících a nepravdivých informacích, které ve své tiskové zprávě (ze dne 24.2022) zveřejnila Učitelská platforma. Jednalo se o velmi účelově upravené fabulace, které nebyly podloženy relevantními a validními daty a už vůbec nebyly konfrontovány s odbornou (logopedicky působící) veřejností, aby mohla být fakticky podložena validita prezentovaného. Nebyl o to zájem, stejně jako nebyl zájem následně uvést věci na pravou míru. Došlo tak k poškození dobrého jména logopedů ve školství a jejich částečné dehonestaci i devalvaci jejich dlouhá desetiletí kvalitně odváděné práce.

Primárně usiloval výbor ALŠ o vypořádání na úrovni interní. Kdy ihned po zveřejnění nepravdivé zprávy bylo vedení UP (konkrétně její předsedkyně) upozorněno na nepravdy v textu obsažené a požádáno o nápravu (stažení Tiskové zprávy). Bohužel ani po opakovaných apelech, dokonce ani po přislíbení ze strany UP, k nápravě situace nedošlo a UP na veškeré podněty nereagovala nebo je jednoduše i pod rouškou příslibu stažení, neřešila a ignorovala. Výsledkem je, že ani nyní v červnu 2023, osm měsíců po zveřejnění fabulací a nepravd, je nepravdivá tisková zpráva dodnes zveřejněná na FB profilu i webu Učitelské platformy a dál vesele desinformuje potencionální čtenáře. Toto jednání vyznívá jako výsměch kolegům ze stejného resortu, jako jsou školští logopedové a poradenští pracovníci směřovaní na logopedickou problematiku.

Se srdečným pozdravem

Za výkonný výbor Asociace logopedů ve školství, z.s. a profesní skupiny koordinátorů logopedické péče ČR

PhDr. Veronika Včelíková Ph.D.

krajský koordinátor logopedické péče a členka výboru Asociace logopedů ve školství, z.s.