PORR úspěšně dokončil 2. etapu rekonstrukce Barrandovského mostu

Praha 5. září 2023 (PROTEXT) – V pátek 01.09.2023 ve večerních hodinách jsme úspěšně ukončili hlavní práce omezující provoz během 2. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu a zprovoznili severní část jižního mostu včetně Barrandovské rampy. Tato etapa byla považována z hlediska omezení dopravy za nejnáročnější a v průběhu její realizace jsme naplno využili všechny zkušenosti a poznatky získané mimo jiné i v rámci 1. etapy..

Rekonstrukce severní poloviny jižního mostu

Druhou etapu rekonstrukce jsme zahájili v pondělí 15. května v ranních hodinách odstraňováním svodidel a zábradlí, frézováním vozovek a následným bouráním mostních říms. Po zkušenosti z předchozí etapy jsme již byli připraveni na větší tloušťku asfaltové vrstvy a zastiženou vodící výztuž na horním povrchu nosné konstrukce, která nebyla uvedena v původní projektové dokumentaci. Po odfrézování vrchní vrstvy tedy přišlo na řadu ruční dočištění nosné konstrukce a následná pokládka vysokopevnostního betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC), který poslouží nejen jako vyrovnávací vrstva, ale zároveň zvýší únosnost a zatížitelnost mostu. Následovalo betonování říms a pokládka izolačního a asfaltového souvrství. V průběhu celé 2. etapy postupně probíhala výměna všech mostních ložisek a mostních dilatačních závěrů, byla provedena reinjektáž původních a osazení nových předpínacích lan do nově vybetonovaných betonových bloků, tzv. deviátorů. Na závěr proběhla montáž nových svodidel a osazení portálů dopravního značení. „Rekonstrukci severní části jižního mostu jsme zakončili instalací dopravního značení a zatěžovací zkouškou, kdy jsme měřili průhyby nosné konstrukce a tím ověřovali chování mostu při maximálním zatížení v různých zatěžovacích stavech pomocí sestavy 6 nákladních vozidel naložených na 48 tun“, uvedl Martin Ředina, ředitel Oblasti mostních staveb.

Rekonstrukce Barrandovské rampy

Z důvodu rozsáhlých oprav na této části mostu byla Barrandovská rampa po celou dobu 2. etapy rekonstrukce pro veřejnou dopravu kompletně uzavřena.

Stejně jako na hlavním mostě i zde byla po odfrézování zastižena větší tloušťka asfaltové vrstvy a rovněž vodící výztuž na horním povrchu nosné konstrukce. Na tyto odchylky jsme však již byli předem připraveni a jejich řešení nemělo zásadní vliv na průběh 2. etapy.

Neočekávanou a nepředvídatelnou komplikací byl neobjasnitelný nález prvků uhlí zabetonovaného v nosné konstrukci. Tuto horninu bylo nutné z nosné konstrukce vysekat a povrch konstrukce před položením nové vyrovnávací vrstvy zasanovat.

Dále byla provedena diagnostika kotevních čel nosné konstrukce, při které bylo odhaleno větší množství předpínacích lan a jejich kotev oproti předložené zadávací dokumentaci. Čelo bylo tedy nutné odbourat kompletně. Diagnostika rovněž zjistila nevyhovující technických stav předpínacích lan, který si vyžádal jejich dodatečnou reinjektáž. Reinjektáž jsme provedli vakuově za pomoci pro tuto zakázku speciálně na míru vyrobených atypických „hrnců“. Výroba až trojnásobného množství těchto komponent částečně narušila časový harmonogram, ale neovlivnila celkový průběh rekonstrukce.

Rekonstrukce opěr

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu byla součástí rekonstrukce Barrandovské rampy i částečná demolice opěr O1 a O5 včetně jejich nového vybudování. Při výkopu za opěrou O1 bylo zjištěno, že chybí levé křídlo Barrandovské rampy. Proto zde bylo nutné provést záporové pažení pomocí ocelových nosníků HEB a dřevěných pažin, tím byla zajištěna bezpečnost provozu na sousední Smíchovské rampě. Až poté mohla pokračovat plánovaná demolice části opěry O1.

Následně jsme vyvázali a vybetonovali nové úložné prahy včetně závěrných zídek na obou opěrách. Poté jsme provedli izolace rubu opěr, zásyp přechodových oblastí, osazení mostních dilatačních závěrů a zabetonování přechodových desek. V souběhu probíhaly práce na nových železobetonových římsách.

Po dokončení říms jsme položili izolaci nosné konstrukce z asfaltových natavovaných pásů a následně nové vozovkového souvrství včetně ochrany izolačních souvrství z litého asfaltu. Dokončovací práce na tomto stavebním objektu představovala montáž zábradlí, svodidel a zábrany proti dotyku nad železničním koridorem. Součástí opravy tohoto objektu byla také repase automatické solanky a meteostanice. Na samotný závěr před zprovozněním jsme nainstalovali vodorovné a svislé dopravní značení.

Během veškerých prací při rekonstrukci severní části jižního mostu i Barrandovské rampy byl zachován provoz po silničních, železničních i tramvajových komunikacích vedoucích pod opravovanými úseky. Byla proto nutná pečlivá a důsledná koordinace se všemi provozovateli, nejen magistrátem hlavního města Prahy, ale zejména také s provozovatelem železniční a tramvajové dopravy. Cílem této koordinace byla minimalizace dopravních uzavírek v okolí stavby a výluk železničního provozu na trase vedoucí ze Smíchova pod Barrandovskou rampou a tramvají na Modřanské ulici. Veškeré práce nad silničními komunikacemi a železniční i tramvajovou tratí jsme proto prováděli převážně v noci.

„Náš realizační tým znovu potvrdil, že jsme schopní operativně reagovat na všechny možné nepředvídatelné změny a úspěšně řešit problémy během realizace podobně náročných projektů, a to s minimálním dopadem do času“, doplnil Martin Ředina ze společnosti PORR.

Druhá etapa náročné rekonstrukce nejvytíženější dopravní komunikace v Praze i v celé ČR je zdárně za námi. Kromě dalších nepředvídatelných odchylek od zadávací dokumentace se všichni účastníci potýkali s extrémními výkyvy počasí, kdy vysoké teploty z průběhu celého léta byly v posledních dnech rekonstrukce vystřídány silnými přívalovými dešti. O to větší poděkování patří všem zúčastněným, jak pracovníkům zhotovitele a všech dodavatelských firem, tak i projektantům, týmu správce stavby a zástupcům objednatele za výbornou spolupráci. Velké díky patří v neposlední řadě také řidičům, kteří i letos svou ohleduplnou jízdou a trpělivostí přispěli k plynulému průběhu této etapy.

Třetí, předposlední, etapa rekonstrukce bude zahájena v květnu 2024 a je naplánována opět na 92 dnů. Rekonstruována při ní bude severní část severního mostu.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.