O projektu „Monitorování vlivu lokálních topenišť na kvalitu ozvduší na Křivoklátsku“

Zbečno (Rakovnicko) 28. června 2023 (PROTEXT) – CHKO Křivoklátsko patří mezi nejkrásnější oblasti České republiky. Střední tok Berounky se v centrální části CHKO vyznačuje meandrovitým rázem toku s říčním korytem zanořeným místy až 200 metrů pod strmě stoupajícími svahy okolních kopců. Podobný ráz má též údolí Rakovnického potoka, levostranného přítoku Berounky se soutokem v obci Roztoky. Málokdo by v srdci této nádherné přírody očekával výskyt zdraví škodlivých jevů. Nicméně je to právě kotlinový ráz obou údolí, který způsobuje velmi negativní atmosférické jevy.

Právě v těchto údolích od podzimu do jara často dochází k inverznímu zvrstvení atmosféry, které přispívá k negativním rozptylovým podmínkám v obcích na dně těchto údolí. Když k tomu přidáme nízkou, resp. namnoze žádnou míru plynofikace a z ní plynoucí výrazný podíl domácího vytápění tuhými palivy, máme před sebou sice místy až magickou oblast, nicméně často s nadlimitními, zdraví ohrožujícími koncentracemi znečišťujících látek.

Vytápění tuhými palivy v lokálních topeništích je na Křivoklátsku stále primárním zdrojem tepla. Znečištění z lokálních topenišť způsobuje, že koncentrace prachových částic dosahují dlouhodobě zvýšených hodnot oproti obcím ležícím nad údolím. Ačkoliv je tato situace v širokém povědomí místních obyvatel, reálná data o míře znečištění nejsou k dispozici. Projekt si klade za cíl pomocí senzorické sítě prachoměrných a meteorologických jednotek zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 a v průběhu topné sezóny 2023/2024 porovnat koncentrace daných látek v údolních obcích oproti obcím ležícími nad těmito údolími.

Primárním cílem projektu není hledat bič na ty, kteří pálí vše, co jim přijde pod ruku. Cílem je osvěta a edukace obyvatel. Lidé Křivoklátska nepotřebují měřící stanice, aby věděli, že se jim během inverzí nedýchá dobře, pocitově je to jasné a důvody jsou zřejmé. Nicméně až získaná tvrdá data a jejich správná analýza a interpretace mohou lidem ukázat a vysvětlit, jak málo někdy stačí, aby právě z jejich (nebo sousedova) komínu nevycházel zapáchající nažloutlý kouř.

Celkem bude na Křivoklátsku nainstalováno 12 prachoměrných optických senzorických jednotek a 2 meteorologické jednotky s měřením rychlosti a směru větru, teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu tak, aby byla logicky pokryta většina vymezeného území dotčených obcí. A které to jsou? Do projektu se zapojilo šest obcí – Zbečno, jakožto nositel projektu, partnerskými obcemi jsou Křivoklát, Roztoky, Městečko, Pustověty a Karlova Ves.

NORSKÉ FONDY A STÁTNÍ PODPORA SFŽP

Ačkoliv měření nebude probíhat profesionálními analyzátory používaných například v měřící síti ČHMÚ, ale pomocí výrazně ekonomičtějších senzorických jednotek, i tak je půlroční projekt kontinuálního měření poměrně nákladnou záležitostí. Malé obce Křivoklátska by si jen stěží mohly dovolit do projektu vstoupit nebýt podpory ze strany Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a Norských fondů (NF). Monitoring kvality ovzduší na Křivoklátsku tak vzniká na základě Výzvy č. SGS-2 „Svalbard“, vyhlášené Státním fondem životního prostředí, zprostředkovatelem Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014-2021. Jelikož míra dotace na projekty od 250 000 Kč do 2 500 000 Kč činí 90%, stává se tato aktivita, sdílená šesti partnery, finančně únosnou a zajímavou i pro obce, které by ze svých rozpočtů na podobné edukativně zaměřené akce nebyly schopny dosáhnout.

HARMONOGRAM PROJEKTU

Výzva Svalbard byla vyhlášena 9.12.2022, obec Zbečno sepsala projekt a o 2 měsíce později podala žádost o dotaci na SFŽP. V průběhu května bylo oznámeno, že byla žádost posouzena kladně a čeká na podpis ministra životního prostředí. Ten skutečně přišel dne 21.6.2023. Výhercem výběrového řízení na dodávku senzorických jednotek se stala společnost ENVItech Bohemia s.r.o., dlouholetý renomovaný dodavatel měřící techniky pro Český hydrometeorologický ústav, Zdravotní ústav i řadu dalších institucí a měst. 26.června proběhl jak výběr měřících lokalit, tak úvodní informativní seminář pro starosty i veřejnost, kde byly představeny jednotlivé časové milníky projektu. Oficiální fáze měření bude probíhat od 1.října 2023 do 31.března 2024. V průběhu projektu bude veřejnost pomocí speciální webové aplikace online informována o naměřených koncentracích polutantů na všech 12 stanicích. Projekt bude zakončen v dubnu 2024 závěrečnou tiskovou konferencí a odbornou zprávou s hloubkovou analýzou naměřených dat. Partneři projektu (starostové dotčených obcí) se zasadí o to, aby se zjednodušená a poutavá interpretace této zprávy dostala k co nejvíce obyvatelům CHKO. Jednoznačným poselstvím by měl být návod nebo snad doporučení, jak může jeden každý občan přispět ke zlepšení kvality ovzduší Křivoklátska.