Nekalá soutěž? Robin platí a.s. žaluje Českou asociaci pojišťoven za dopis, který Česká asociace pojišťoven na konci roku 2023 odeslala několika reklamním společnostem a českým médiím

Praha 13. února 2024 (PROTEXT) – Společnost Robin platí a.s. podává v zastoupení advokáta doc. JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D. žalobu na Českou asociaci pojišťoven, která na konci roku 2023 zaslala hromadný dopis několika reklamním společnostem a českým médiím. Na základě tohoto dopisu se Česká asociace pojišťoven snažila zamezit šíření reklamní kampaně společnosti. Společnost Robin platí a.s. považuje jednání České asociace pojišťoven za nekalosoutěžní, v rozporu s dobrými mravy soutěže, a především se výroky České asociace pojišťoven cítí zasažena na své pověsti. Jednání České asociace pojišťoven ostatně mělo nemalé finanční dopady na podnikání společnosti, a následovat tak bude žaloba o náhradu škody.

“Byznysový model společnosti Robin platí a.s. vychází z toho, že významná většina smluv životního pojištění uzavřená na principu spořící nebo investiční složky, které byly uzavřeny zhruba mezi roky 2001 – 2013 je podle ustálené české judikatury neplatná, nebo trpí celou řadou vad. Proto společnost nabízí lidem možnost odkupu jejich pohledávek vzniklých na základě neplatné smlouvy o pojištění. Česká asociace pojišťoven si musí být velmi dobře vědoma toho, že pokud klienti budou uplatňovat své nároky, budou pojišťovny nuceny hradit bezdůvodné obohacení,” vysvětluje advokát doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Česká asociace pojišťoven zaslala koncem roku 2023 prostřednictvím advokátní kanceláře JŠK do blíže neurčeného množství médií a reklamních společností dopis s názvem Upozornění na potenciální porušení zákona o reklamě.

Společnost Robin platí, a.s. má za to, že tento dopis byl primárně odeslán z důvodu, že Česká asociace pojišťoven chtěla zamezit medializaci problému neplatných smluv o životním pojištění v České republice, kterými se společnost Robin platí a.s. zabývá, a tvrzení České asociace pojišťoven v dopisu tak považuje za cíleně difamační.

Výroky České asociace pojišťoven se společnost Robin platí a.s. cítí hrubě poškozena na své pověsti a považuje za důležité se k několika níže uvedeným tvrzením, a to i v zájmů svých klientů, veřejně vyjádřit:

Česká asociace pojišťoven ve svém dopisu například uvedla, že

1. „V případě vyslovení neplatnosti pojistné smlouvy…klientům pojišťoven …zanikne pojistná ochrana života a zdraví.“

NE, soud v případě soudního řízení pouze deklaruje neplatnost pojistné smlouvy, která je neplatná již od počátku, a to v důsledku pochybení jednotlivých pojišťoven..

2. „Klientům pojišťoven může vzniknout také povinnost dodanit dříve uplatněné daňové úlevy, …stejně tak mohou být spotřebitelé v důsledku neplatnosti pojistné smlouvy nuceni vrátit dosavadní pojistná plnění. „

Touto problematikou se zaobíraly nejenom soudy ČR, ale i hospodářský výbor Poslanecké sněmovny České republiky dne 10. 6. 2021, který výslovně vyzval Českou národní banku „aby z pozice regulátora neprodleně zajistila, že pojišťovny budou při správě pojištění nadále postupovat v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR (spis. zn. 31 Cdo 1566/2017), tedy nebudou krátit pojistné plnění o nesjednané srážky, popřípadě nebudou nadále inkasovat pojistné z neplatných pojistných smluv.“ Společnost Robin platí a.s. si je vědoma toho, že někteří klienti pojišťoven v minulosti snižovali svůj daňový základ o uhrazené pojistné, proto jsou vždy poučeni a v případě, že smlouvu vypoví, je jim poskytnuta veškerá součinnost.

3. „Robin platí se tak přidává k řadě dalších velmi sporných subjektů, které dlouhodobě a plošně oslovují klienty pojišťoven a motivují je k vedení soudních sporů s pojišťovnami nebo k prodeji jejich pohledávek za pojišťovnami za velmi netransparentních podmínek…[Reklamní kampaň] se nemůže vyhnout neetickým či klamavým sdělením…“

NE, společnost Robin platí a.s. ve skutečnosti jedná se zákazníky o zavření smlouvy o postoupení pohledávky intenzivně zhruba tři týdny, během kterých má klient možnost se kdykoliv rozhodnout, zda smlouvu o postoupení pohledávky uzavře. Podmínky případného odkupu pohledávek jsou klientům společnosti Robin platí a.s. sdělovány zcela transparentně.

“Pokusili jsme se celý spor vyřešit bez soudu a prostřednictvím našeho advokáta jsme zaslali České asociaci pojišťoven návrh omluvy. Vzhledem k tomu, že ČAP náš návrh odmítl, museli jsme přistoupit k tomuto řešení, abychom ochránili dobrou pověst naší společnosti a dali jasně najevo, že toto jednání nemá ve veřejné debatě místo,” říká statutární zástupce společnosti Robin platí a.s. Jiří Filla.

V současnosti Robin platí a.s. analyzuje finanční dopady celé kauzy a následně bude po České asociaci pojišťoven požadovat náhradu této škody.

 

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.