Monitorování vlivu lokálních topenišť na ozvduší na Křivoklátsku

Zbečno (Rakovnicko) 19. dubna 2024 (PROTEXT) – Od listopadu do dubna 2024 na Křivoklátsku probíhá projekt Monitorování vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší na Křivoklátsku, projekt s podtitulem Se zvláštním zřetelem na odlišné rozptylové podmínky v údolí Berounky a Rakovnického potoka oproti okolním vyvýšeným lokalitám. Toto měření využívá na rozdíl od „konvenčních“ přístupů k monitoringu ochrany ovzduší (profesionální analyzátory) ekonomičtější senzorické jednotky, které sice neposkytují tak přesná data a je možné u nich zaznamenat občasné výpadky, zato ale umožňují monitorovací pozornost zacílit i na malé obce a postihnout lokální odchylky či anomálie oproti datům z regionálních či národního měření.

Financování tohoto projektu bylo zajištěno díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a Norských fondů (NF), prostřednictvím Výzvy č. SGS-2 „Svalbard“. Výzva Svalbard byla vyhlášena v prosinci 2022. Obec Zbečno ve spolupráci s dalšími 5 partnerskými obcemi z Křivoklátska (Roztoky, Křivoklát, Městečko, Pustověty a Karlova Ves)následně vypracovala projekt a podala žádost o dotaci na SFŽP. V květnu 2023 bylo oznámeno, že žádost byla schválena a následně podepsána ministrem životního prostředí dne 21. června 2023. Tato podpora umožnila těmto malým obcím na Křivoklátsku zapojit se do projektu a získat unikátní data o kvalitě ovzduší v jejich obci během topné sezóny 2023/2024.

Dodavatelem senzorických jednotek se stala společnost ENVItech Bohemia s.r.o. Po výběru měřících lokalit a informativním semináři pro starosty a veřejnost v červnu 2023 bylo na dodavateli, aby zajistil dostatek měřící techniky a provedl nutné souměření a kalibraci senzorických jednotek s referenční stanicí. Toto souměření proběhlo v září a říjnu, až poté mohly být na 12 místech v 6 obcích nainstalovány senzorické jednotky. Oficiální měření započalo v listopad 2023 a probíhá do konce dubna 2024. Jednalo se o kontinuální měření prašných částic PM10 a PM2.5. Během projektu byla veřejnost prostřednictvím webových stránek projektu, potažmo speciální webové aplikace SmartENVI průběžně informována o naměřených koncentracích polutantů na všech 12 stanicích. Projekt bude oficiálně zakončen tiskovou konferencí dne 19. dubna 2024 a závěrečnou zprávou s hloubkovou analýzou dat, vypracovanou odborným garantem z ČHMÚ do konce května 2024. Zjednodušenou interpretaci zprávy se starostové dotčených obcí pokusí v následujících měsících dostat mezi občany svých i okolních obcí s jasným poselstvím ohledně možnosti přispět každého občana ke zlepšení kvality ovzduší na Křivoklátsku.

 

Zdroj: obec Zbečno