Evropští vydavatelé vyzývají českou vládu, aby upustila od zvyšování sazeb DPH tiskových publikací

Praha 18. května 2023 (PROTEXT) – Překlad dopisu z anglického originálu odeslaného dne 18.5.2023

Vážený pane premiére,

píšu vám jménem Evropské asociace vydavatelů novin (ENPA) a Evropské asociace časopiseckých médií (EMMA), které zastupují národní asociace vydavatelů ve většině členských států Evropské unie.

Rádi bychom vyjádřili znepokojení nad zprávou, že vláda ČR hodlá v rámci opatření ke zlepšení státních financí zvýšit sazbu DPH na prodej tisku ze stávajících 10 % na 21 % pro noviny a 12 % pro časopisy. Zároveň však chce vláda snížit sazbu DPH na prodej knih na 0 %.

Evropské asociace vydavatelů považují tento krok z řady důvodů za zavádějící a nekoherentní, protože není v souladu se současnými trendy a vývojem v jiných členských státech Evropské unie.

Více než dvojnásobné zvýšení sazby DPH u novin povede k výraznému zvýšení jejich ceny a jednoznačně způsobí snížení dostupnosti novin a časopisů pro občany ČR. Domníváme se, že finanční přínos tohoto zvýšení sazeb pro státní rozpočet by byl v případě prodejů periodického tisku nepatrný. Stejně tak bychom rádi upozornili na to, že zvýšení ceny tisku se nevyhnutelně negativně projeví na tržbách, což v konečném důsledku znamená, že se sníží daňové příjmy pro stát.

Jak uvedla místopředsedkyně Evropské komise paní Jourová, legálně zřízené, legitimní tiskové publikace distribuované na papíře nebo online jsou jedním z klíčových důvěryhodných zdrojů informací pro občany, čelící mylným informacím a dezinformacím. Skutečnost, že by česká vláda zvažovala zavedení takového opatření v kritické době pro evropská média, by vyslala pochybný signál napříč EU.

Většina členských států EU v současnosti uplatňuje snížené, supersnížené nebo nulové sazby DPH na noviny a časopisy z důvodu zásadní hodnoty, kterou občanům poskytují ve vzdělávání, kulturní rozmanitosti, pluralitě médií a demokratické participaci. Mnoho členských států se ve skutečnosti rozhodlo využít flexibilitu nabízenou evropskými pravidly DPH pro velké snížení nebo supersníženou sazbu DPH u tiskových publikací, ať už online nebo offline novin nebo časopisů, stejně tak deníků, jako časopisů. Proto je zdanění prodeje tiskovin v těchto zemích nízké a nepřesahuje 10 %, neboť vlády chtějí tisku pomoci v době, kdy se potýká s více než dvojnásobným nárůstem cen tiskového papíru a dalším nárůstem nákladů produkce a dalších cen vstupů.

Pokud by byly tyto nové sazby přijaty, Česká republika by měla nejvyšší sazbu DPH použitelnou na tiskové publikace v EU, což považujeme za problematické, zejména když mnoho jiných členských států v EU uplatňuje na tiskové publikace 0 % nebo 5 % sazby DPH.

Za problematické považujeme i dělení na noviny a časopisy z hlediska sazby DPH, protože takové oddělení nemá v zemích EU obdoby a jde proti současným trendům, kdy se noviny a časopisy stále více prolínají na trhu tištěných a digitálních médií. Toto propojení se odráží i ve spolupráci mezi EMMA a ENPA se společným sekretariátem a expertními komisemi zaměřenými na obhajobu obou mediatypů.

Z výše uvedených důvodů důrazně vyzýváme českou vládu, aby podporovala vydavatele tisku v pokračování v jejich vysokých investicích do rozmanitého a kvalitního obsahu, který přispívá k větší gramotnosti a podporuje vytváření informovaných názorů a větší zapojení do demokratické diskuse.

Vyzýváme vládu České republiky, aby přehodnotila svůj plán na zvýšení sazeb DPH u novin a časopisů. Pokud situace v ČR vyžaduje změny sazeb DPH, považujeme za jediné vhodné řešení přeřazení novin a časopisů do stejné skupiny jako knihy, tedy do nulové sazby DPH.

S pozdravem

Ilias Konteas, v. r.

Výkonný ředitel EMMA a ENPA

Unie vydavatelů je profesní asociace vydavatelů tiskových publikací v České republice. Aktuálně zastupuje 43 členů vydávajících více než 420 tištěných titulů a více než 200 webových titulů. Členové zaměstnávají přes 5000 pracovníků v redakcích, tiskárnách a v distribuci periodického tisku. Tištěné tituly mají zásah 83 % populace České republiky ve věku 12 až 79 let a představují více než 89 % celkového objemu hrubých inzertních příjmů vydavatelů. V oblasti online publikování profesionálně vytvářeného obsahu představují weby členů převážnou většinu obsahu vytvářeného v České republice. Profesní asociace je členem evropských vydavatelských asociací EMMA – ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.

Kontakt:

Unie vydavatelů, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8

e-mail: unie@unievydavatelu.cz

www.unievydavatelu.cz