EU chce lepší čištění a opětovné využívání městských odpadních vod

Poslanci Evropského parlamentu schválili nová pravidla Evropské unie pro odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod.

Parlament 481 hlasy pro, 79 proti a 26 se zdrželo hlasování přijal dohodu dosaženou s Radou EU v lednu 2024 o revizi norem EU pro vodní hospodářství a čištění městských odpadních vod s cílem lépe chránit veřejné zdraví a životní prostředí. Komise předložila návrh na revizi směrnice o čištění městských odpadních vod v říjnu 2022 – tato úprava uvádí zmíněný předpis do souladu s politickými cíli EU v oblasti klimatu, oběhového hospodářství a snižování znečištění. Korekce je jednou z klíčových iniciativ v rámci akčního plánu EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy.

Do roku 2035 budou městské odpadní vody před vypouštěním do životního prostředí procházet sekundárním čištěním (tj. odstraňováním biologicky rozložitelných organických látek), a to ve všech aglomeracích o velikosti 1000 ekvivalentních obyvatel (tj. standardní měrná jednotka popisující průměrné znečištění vypouštěné jednou osobou za den) nebo více. Do roku 2039 bude terciární čištění (tj. odstraňování dusíku a fosforu) aplikováno ve všech čistírnách odpadních vod pokrývajících 150 tisíc ekvivalentních obyvatel a více a do roku 2045 v čistírnách pokrývajících 10 tisíc ekvivalentních obyvatel a více. Dodatečné čištění odstraňující široké spektrum mikropolutantů („kvartérní čištění“) bude do roku 2045 povinné pro všechny čistírny nad 150 tisíc ekvivalentních obyvatel (a nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel na základě posouzení rizik).

Přísně se bude sledovat monitorování různých parametrů veřejného zdraví (např. známých virů a nově se objevujících patogenů), chemických znečišťujících látek, včetně tzv. věčných chemikálií (per- a polyfluoroalkylových látek neboli PFAS), mikroplastů a antimikrobiální rezistence.

Zákon zavádí rozšířenou odpovědnost výrobce (EPR) pro humánní léčivé přípravky a kosmetické přípravky, aby se pokryly náklady na kvartérní čištění (odstraňování mikropolutantů z městských odpadních vod). Nejméně 80 procent nákladů budou hradit výrobci, přičemž budou doplněny vnitrostátním financováním.

Země EU budou povinny podporovat opětovné využívání vyčištěných odpadních vod ze všech čistíren městských odpadních vod, kde je to vhodné, zejména v oblastech s nedostatkem vody.

Před vstupem dohody v platnost ji musí formálně schválit Rada EU.