Zlínská Digitální transformace 2023 nabídla propojení informací a zkušeností mezi regiony

Zlín 3. dubna 2023 (PROTEXT) – Na zlínském 14|15 Baťově institutu se v minulém týdnu uskutečnila druhá z letošních regionálních akcí z cyklu Digitální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti. Obsah akce nabídl benchmarking firem, které s úspěšnou digitální transformací započaly a upozornil na důležité environmentální, ekonomické a sociální aspekty digitalizačních procesů, které mohou českým firmám napomoci k vyšší výkonnosti, spolehlivosti a konkurenceschopnosti a tím i dosažení rychlejší návratnosti investic do nových digitálních řešení. Akce také nabídla firmám a partnerům ve Zlínském kraji možnost užší spolupráce s českými digitálními inovačními huby a EDIHy (Evropskými centry pro digitální inovace), které fungují v okolních regionech.

Sdružení CzechInno a konsorcium Hubu pro digitální inovace si kladou za cíl letošní sérií upozornit na alarmující situaci, která po covidové a energetické krizi a s nimi spojené krizi v dodavatelských řetězcích doprovázené vysokou inflací panuje v českých firmách: ty totiž dle posledních průzkumů v řadě případů odkládají právě kvůli nejistotě z vývoje cen a dodavatelských vztahů v nadcházejícím období jakékoli investice a rozvojové plány, což je ve výsledku může stát stabilní místo na trhu, které si tímto svým konzervativním přístupem chtějí uhájit.

Akce nabídla sérii přednášek, diskuzí i ukázek dobrých praxí z firem i organizací, které se digitalizačními procesy zabývají a dala podněty k další spolupráci mezi českými a moravskými regiony v oblasti sdílení zkušeností i vzájemně výhodné nabídky služeb pro inovativní firmy.

„Naším cílem je sérií Digitální transformace 2023 upozornit na to, že jednotlivé regiony v Česku a na Moravě řeší, byť často izolovaně, podobné problémy – nemohou již spoléhat na zahraniční investice ani dlouhodobě zavedené obchodní vazby, úspěšné firmy i jednotlivci často odcházejí za prací a výdělkem do větších měst nebo zahraničí a ti, kteří zůstávají, jsou často natolik konzervativní, že digitálním inovacím nejsou ochotni otevřít své dveře – a to ze dvou důvodů: nemají prostředky na komplexní přestavbu svých interních procesů a vlastně jim i chybí motivace – nevědí, co jim pokročilá digitalizace může přinést a mají obavu, že na ní ve skutečnosti budou tratit,“ říká k situaci v dosud navštívených regionech výkonná ředitelka sdružení CzechInno Tereza Šamanová. „Chceme jim proto naší letošní roadshow ukázat, že učinit alespoň první kroky směrem k digitální transformaci skutečně stojí za to – byť by se třeba nemělo jednat o masivní investice do nových softwarů a zařízení, ale „jen“ o zlepšení vnitrofiremní práce s daty a jejich využíváním. A že právě souvislosti s hledáním úspor energií a dalších vstupních zdrojů a současně i potřebou zodpovědnějšího přístupu firmy v oblasti životního prostředí a vztahu ke společenským potřebám mohou být tím nejpádnějším argumentem pro zahájení pokročilé digitalizace s jasně pozitivním efektem,“ dodává Tereza Šamanová.

V programu zlínské Digitální transformace 2023 se představilo jako domácí odborný partner a spoluorganizátor Technologické a inovační centrum Zlín, jehož zástupkyně Martina Běťáková akcentovala vazbu jeho aktivit na regionální RIS3 strategii, mezi jejíž priority patří zvyšování atraktivity regionu pro firmy i občany a podpora tvorby inovačních ekosystémů včetně sdílení dobrých praxí. S cílem naplnění těchto priorit TIC Zlín inicioval zřízení krajské inovační platformy Zlinnovation, která na jednom místě obsahuje integrovanou nabídku služeb ze strany regionálních aktérů. Ze strany hlavního organizátora akce – sdružení CzechInno, které je zastoupeno ve dvou českých DIH (Hub pro digitální inovace) a EDIH (Cybersecurity Innovation Hub) zazněla v návaznosti na tuto regionální novinku nabídka ke sdílení služeb i dobrých praxí právě se sítí českých digitálních inovačních hubůEvropských center pro digitální inovace, která pomáhají firmám i veřejným organizacím napříč celým Českem i Evropou k úspěšné digitální transformaci.

Jiří Holoubek ze své pozice prezidenta Elektrotechnické asociace ČR, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí za Průmysl 4.0 a malé a střední podniky, člena Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a také Řídicího výboru 5G aliance nabídl informace o aktuální situaci v českých firmách, stavu jejich zapojení do digitalizačních aktivit a upozornil na alarmující fakt, že řada malých a středních firem plánuje dle posledních průzkumů odkládat své investice do zvyšování digitální zralosti z důvodu nejistoty panující na trhu a nejasných efektů digitální transformace. Zdůraznil však, že jde o rozšířený omyl, který lze napravit neustálou komunikací s firmami o výhodách přechodu na vyšší stupně digitální zralosti zahrnující jak zlepšení práce s daty, tak např. i zlepšení jejich kyberbezpečnostní připravenosti.

O své zkušenosti z výrobní firmy ze Zlínského kraje – holešovické ELKO EP – pak první blok obohatil zakladatel a majitel firmy Jiří Konečný, který zdůraznil, že má-li firma být v neustále se měnící atmosféře globální konkurenceschopnosti zůstat úspěšnou, musí zejména velmi pečlivě pracovat se svými zaměstnanci a dobře volenou interní komunikací i svým dlouhodobě zodpovědným přístupem k nim je učinit součástí úspěchu firmy jako celku.

Informace poskytnuté panem Holoubkem doplnil svou prezentací k tématu ekonomiky a dalších aspektů digitalizace v českých firmách a aktuálními výsledky výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně k tomuto tématu Martin Mikeska z FAI UTB.

V druhé části programu shrnula Tereza Šamanová za CzechInno a jeho domovský DIH Hub pro digitální inovace a EDIH Cybersecurity Innovation Hub aktuality ze sítě českých DIHů a EDIHů, informace o jejich umístění, struktuře, zaměření, nabídce služeb i možnostech posílení spolupráce s partnery ze Zlínského kraje a dala k dispozici nabídku aktivit Cybersecurity Innovation Hubu, který jako jeden z českých EDIHů poskytuje osvětové, vzdělávací a školicí služby v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti zcela bezplatně (s podporou z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy) a může v této oblasti nabídnout pomocnou ruku i zlínským firmám a veřejným organizacím.

Svým představením portfolia služeb ČRA (Českých Radiokomunikací a.s.) na ni navázala Anna Tůmová, v jejíž prezentaci zazněl akcent na implementační projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti. ČRA jako součást kritické informační infrastruktury má povinnost plnit ty nejpřísnější požadavky v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti požadované právními předpisy EU i ČR a tuto svou praktickou zkušenost tedy může nabídnout i svým klientům, a to v rámci projektů navazujících právě např. na služby Cybersecurity Innovation Hubu i jiných českých DIHů a EDIHů.

Blok věnovaný financování firemních projektů se zaměřením na digitální a zelenou transformaci uvedla svým vystoupením Soňa Rigerová z Komerční banky, která shrnula aktuální dotační tituly z národních programů, které jsou firmám k dispozici na podporu jejich investic do nových přístrojů, vybavení a softwarů, ale i restrukturalizaci jejich procesů s cílem alespoň parciální digitální transformace nebo zavedení nových environmentálně šetrných zdrojů a procesů do provozu firmy. Ve svém vystoupení akcentovala i zaměření Komerční banky jako instituce na inovativní a zelené technologie a novou službu pro klienty vycházející z vlastní zkušenosti – ESG (Environmental and Social Governance) audity, které banka nabízí v rámci zjednodušení přístupu k investičnímu financování.

Na doplnění informací k financování projektů digitální transformace pak Tereza Šamanová za CzechInno a jeho domovské DIH a EDIH zmínila možnost čerpání dotací z evropských projektů kaskádového financování, z nichž např. projekt Change2Twin aktuálně nabízí dotaci výrobním firmám, které mají zájem o zavedení technologie digitálního dvojčete do svého provozu, a projekt BOWI právě v březnu letošního roku dopomohl čtyřem českým firmám k dokončení úspěšných experimentů s digitálními technologiemi. Jednou z těchto úspěšných českých firem byla plzeňská společnost Amitia, jejíž CEO Milan Legát představil své zkušenosti s evropským kaskádovým projektem BOWI a současně i výstupy experimentu – chytrý plánovací systém DRL-APS, který prostřednictvím dokonalého zpracování dat z výroby a agenta s umělou inteligencí dokázal za několik měsíců sběru a zpracování dat zvýšit efektivitu výrobní společnosti Aspera Technologies o téměř 8%.

Účastníci se shodli na tom, že série meziregionálních výměn informací a zkušeností je pro budování národního i regionálních ekosystémů na podporu inovací velmi užitečná a je zapotřebí v podobných aktivitách pokračovat.

Cyklus Digitální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti uskuteční nejbližší svou regionální akcí dne 24. května v Hradci Králové a poté ve 2. pololetí letošního roku naváže regionální akcí v Olomouci. Nabídne také mj. sérii přeshraničních akcí s našimi sousedy, z nichž první (česko-bavorská) se uskuteční v Českých Budějovicích 11. května a druhá (česko-slovenská) poté 20. června letošního roku v Bratislavě.

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno

samanova@czechinno.cz

O digitálních inovačních hubech

Digitální inovační huby (DIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V Česku bylo dosud registrováno 13 digitálních inovačních hubů, z nichž Evropská komise vybrala šest Evropských center pro digitální inovace (EDIH), které v roce 2023 začínají poskytovat své služby i v přeshraničním kontextu. Více o tematice na webu Evropské komise, v mapě DIHnově vybraných EDIH či webové stránce celoevropské sítě EDIHů.

O sdružení CzechInno

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která k lednu 2023 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich – Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Cybersecurity Innovation Hubu se sídlem v Brně – je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již od r. 2017 tradičním organizátorem osvětových roadshow na podporu meziregionálního sdílení dobrých praxí a komunikace v oblasti digitálních inovací, letos se pod titulem Digitální inovace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti, v jejímž rámci aktuálně s regionálními aktéry debatuje tematiku environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů pokročilé digitalizace. Partnery tohoto projektu a současně strategickými partnery Hubu pro digitální inovace pro oblast technologií jsou České Radiokomunikace, oblast přístupu k investicím a financování partnersky zastřešuje Komerční banka.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.