Živě seminář: Moderní metody v diagnostice, testování a úpravě materiálů

Hybridní on/off-line seminář o životnosti a spolehlivosti průmyslových komplexů a zařízení, které se odvíjí od materiálů, z nichž jsou vyrobeny jejich komponenty, pořádá 24. listopadu Hospodářská komora a Ústav jaderného výzkumu Řež. Živě můžete seminář sledovat od 9:00.

Unikátní laboratoře Skupiny ÚJV v Řeži u Prahy dokážou díky špičkovému vybavení a široké škále analýz zodpovědět vývojářům, výrobcům i provozovatelům technologií řadu otázek, souvisejících s chováním materiálů v různých podmínkách.

A: Program semináře:

09:00 – 09:20 KOROZE STOKRÁT JINAK

Ondřej Srba, Centrum výzkumu Řež

Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Může probíhat v plynech, v kapalinách, ale i v zeminách či různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku. Laboratoře Centra výzkumu Řež moderními metodami studují, co korozi ovlivňuje a jak se jí bránit.

09:25 – 09:45 VYUŽÍTÍ GAMMA ZÁŘENÍ PŘI TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ A KOMPONENT PRO VESMÍRNÉ APLIKACE

Michaela Rabochová, Centrum výzkumu Řež

Radiační odolnost komponent určených pro vesmírné technologie získává v současnosti na významu vzhledem k použití levnějších a snadněji dostupnějších komponent. Tento trend souvisí s rozvojem nových přístupů ke stavbě malých družic, tzv. CubeSatů, za jejichž vznikem již často nestojí jen renomované a ve vesmírném průmyslu etablované společnosti, ale naopak i vědecko-výzkumné organizace či konsorcia menších soukromých společností, univerzit a škol. Sílící požadavky na výdrž, stabilitu a životnost satelitů, a zároveň tlak na co nejnižší pořizovací cenu, kladou důraz na použití snadno dostupných, ale zároveň prověřených dílů s prokázanou odolností v daném rozsahu předpokládaných provozních podmínek.

09:50 – 10:10 TRENDY VE VÝROBĚ SILNOSTĚNNÝCH KOMPONENT ZE SPECIÁLNÍCH SLITIN

Josef Strejcius, Centrum výzkumu Řež

Pokroky v oblasti výroby klíčových komponent malých modulárních reaktorů na bázi práškové metalurgie a vysokoteplotního izostatického lisování, svařování elektronovým paprskem a laserového navařování protikorozních povlaků.

10:10 – 10:20 Coffee Break

10:20 – 10:40 MIKROANALYTICKÉ A JADERNĚ-FORENZNÍ SCHOPNOSTI CENTRA VÝZKUMU ŘEŽ

Jan Lorinčík, Centrum výzkumu Řež

Výzkumné týmy CVŘ vybudované okolo unikátní analytické infrastruktury dosáhly v nedávné době významných odborných i obchodních úspěchů. Laboratoř prvkové a izotopové mikroanalýzy se stala členem sítě analytických laboratoří Mezinárodní agentury pro atomovou energii a koordinuje účast českých laboratoří v mezinárodním jaderně-forenzních akcích. Laboratoř Mikrostrukturních analýz si buduje své renomé plněním náročných zahraničních zakázek v oboru materiálového výzkumu. Přednáška si klade za cíl ve stručnosti seznámit s klíčovými analytickými schopnostmi jmenovaných laboratoří a jejich možností analytické podpory českých státních institucí i průmyslových podniků.

10:45 – 11:05 VYSOKOTEPLOTNÍ MINERALIZACE RADIOAKTIVNÍCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Jan Hadrava, Centrum výzkumu Řež

Bezplamenná oxidace v tavenině soli (molten salt oxidation MSO) je tepelný zušlechťovací proces nebezpečných a radioaktivních odpadů. Organický podíl v odpadech je okysličovadlem mineralizován a anorganický a radioaktivní materiál zůstává v tavenině. Tato technologie je považována jako alternativa běžného spalování a může být řešením při likvidaci nebezpečných odpadů. Aplikovatelnost technologie vychází z pozitivních zkušeností v poloprovozním měřítku, kde byla prokázána vysoká účinnost záchytu nebezpečných plynných produktů v tavenině soli na jednotce MSO v Centrum výzkumu Řež.

11:10 – 11:30 MODERNÍ METODY A NÁSTROJE PRO DIAGNOSTIKU VAD V MATERIÁLECH

Pavel Mareš, Centrum výzkumu Řež

Nedestruktivní metody se běžně používají v mnoha oblastech lidské činnosti. Většina z nich se využívá pro kontroly v jaderných i klasických elektrárnách, a i dalších odvětvích průmyslu k identifikaci vad na bezpečnostně důležitých komponentech. Včasná detekce vad a sledování životnosti zařízení vede ke snížení nákladů na provoz zařízení ať z důvodu neplánovaných odstávek nebo naplánování případné opravy. Z těchto důvodů je zvyšující se tlak na kvalitu prováděných kontrol, zavádění nových metod a technik zkoušení a automatizace s využitím robotických manipulátorů.

11:35 – 11:55 PERSPEKTIVNÍ METODY EXPERIMENTÁLNÍHO HODNOCENÍ MATERIÁLŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO PROVOZU

Radim Kopřiva, ÚJV Řež

Posun materiálového výzkumu k využití miniaturizovaných těles (SPT, miniCT) pro zkoušky materiálů průmyslových komponent. Moderní metody odběru vzorku a testování dovolují bezpečně odebrat materiál ze zařízení, které je v provozu a tento materiál otestovat.

12:00 – 12:20 HELCZA – TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ VYSOKÝM TEPELNÝM TOKEM

Richard Jílek, Centrum výzkumu Řež

Zařízení HELCZA je určeno pro cyklické namáhání testovaných vzorků vysokým tepelným tokem za účelem zjištění tepelné odolnosti, chladicích schopností daných vzorků a dále za podmínek vysokých tepelných toků provádět výzkum materiálů a fyzikálních jevů. Stanoveného tepelného toku je dosahováno za pomoci elektronového svazku emitovaného z elektronového děla o maximálním výkonu 800 kW. Zařízení HELCZA je vybaveno speciálními nosiči vzorků s přípojkami na chlazení umožňující testování vzorků až do maximální velikosti 4 m².

12:20 – 12:30 Závěrečné shrnutí a diskuze (O. Srba)

Akci bude moderovat pan Ondřej Srba