Volba jednoho člena Rady Českého rozhlasu.

Praha 27. října 2022 (PROTEXT) – Výzva předsedkyně Poslanecké sněmovny

Předsedkyně Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby od 27. října 2022 do 10. listopadu 2022 předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu jednoho člena Rady Českého rozhlasu na uvolněné místo s funkčním obdobím do 8. července 2027.

Ing. Markéta Pekarová Adamová, v. r.

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

K návrhům se přikládají doklady uvedené v příloze.

Případné dotazy zodpoví sekretariát Volebního výboru Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1

tel. 257 173 562, e-mail: posejpalovap@psp.cz

Požadované náležitosti k návrhům kandidátů na volbu 1 člena Rady Českého rozhlasu, předkládané Poslanecké sněmovně organizacemi a sdruženími představujícími kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy

A. požadované náležitosti

1. ke kandidátům:

– fotokopie obou stran občanského průkazu podepsaná kandidátem (osvědčuje způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území ČR; § 4 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, dále vždy jen „zákon“), není nutno ověřit,

– strukturovaný životopis kandidáta včetně aktuální adresy, telefonního kontaktu a e-mailového spojení podepsaný kandidátem,

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (osvědčuje bezúhonnost; § 4 odst. 3 písm. c) zákona) nebo potvrzení žádosti kandidáta o tento výpis,

– ověřenou kopii lustračního osvědčení (osvědčuje bezúhonnost; § 4 odst. 3 písm. c) zákona), které musí být předloženo nejpozději ke dni volby Poslaneckou sněmovnou, není nutno dokládat osobami narozenými po 1. 12. 1971,

– v případě nepředložení lustračního osvědčení je nezbytné předložit čestné prohlášení dle bodu A1. tohoto usnesení a kopii potvrzení žádosti kandidáta na MV ČR o vydání lustračního osvědčení,

– čestné prohlášení dle bodu A2. tohoto usnesení,

– čestné prohlášení dle bodu A3. tohoto usnesení

2. k navrhovatelům:

– aktuální adresu včetně telefonního kontaktu a e-mailového spojení,

– kopii registrace obsahující konstatování o jeho vzniku, jeho název a sídlo, je–li navrhovatelem spolek, společnost, svaz, hnutí, klub nebo jiný spolek, jakož i odborová organizace, nebo

– kopii výpisu z veřejného rejstříku pro spolky (ev. původní zájmová sdružení právnických osob) vedeného rejstříkovým soudem příslušným podle sídla (je–li podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, navrhovatelem spolek nebo původní zájmové sdružení právnických osob), nebo

– kopii výpisu z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, které ze zákona nebo na základě souhlasu státu působí na území ČR (je-li podle § 4 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle přílohy k tomuto zákonu navrhovatelem církev nebo náboženská společnost), nebo

– kopii výpisu ze seznamu vysokých škol, který je přílohou č. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, (je-li navrhovatelem vysoká škola), nebo

– kopii výpisu z veřejného rejstříku pro obecně prospěšné společnosti (je-li podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, navrhovatelem obecně prospěšná společnost, resp. nadace, nadační fond nebo ústav)

B. vzor pro podání návrhů subjekty oprávněnými podle zákonů

Přílohy A.

1. text čestného prohlášení kandidáta, které nahrazuje lustrační osvědčení

2. text čestného prohlášení kandidáta dle § 5 zákona o Českém rozhlasu o souhlasu s kandidaturou

3. text čestného prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky

4. vzor pro podávání návrhů kandidátů na člena Rady Českého rozhlasu subjekty oprávněnými podle zákona o Českém rozhlasu

Příloha B.

1. Oprávněnost podat návrh

ČTK ke zprávě vydává uvedené přílohy na adrese https://www.protext.cz/zprava.php?id=41399.