Starostové obcí v národních parcích volají po rozumném přístupu

Praha 14. října 2022 (PROTEXT) – Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky, předsedovi Senátu ČR, ministrovi životního prostředí, senátnímu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR ve věci oznámení záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

Dne 27. 9. 2022 předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, svůj záměr na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko k projednání.

Dne 25. 9. 2022 zaslala tehdejší ministryně životního prostředí starostům obcí dotčených tímto záměrem dopis, ve kterém jim oznámila zveřejnění záměru a zároveň uvedla „Původní plánovaný termín zahájení procesu vyhlašování Národního parku Křivoklátsko byl posunut právě v návaznosti na jednání s Vámi tak, aby se vytvořil prostor pro plnohodnotné zapojení obcí (a všech ostatních účastníků), s dostatečným prostorem po komunálních volbách“. Všichni víme, že ve dnech 23.-24. 9. 2022 proběhly volby do zastupitelstev obcí. Stejně tak všichni víme, jistě i paní ministryně, že ustavující zasedání nově zvolených zastupitelstev není možno svolat okamžitě a že prvním, teoreticky možným dnem pro takové ustavující zasedání, je až den 14. 10. 2022 a posledním dnem pak 24. 10. 2022, pokud by nebyl podán návrh soudu na neplatnost hlasování.

Přitom však od zveřejnění záměru započala plynout 90denní lhůta pro podání námitek. Po uplynutí dané lhůty se pak k později uplatněným námitkám nepřihlíží.

S ohledem na výše uvedené konstatování, je zřejmé, že novým zastupitelům byla zkrácena tímto čistě účelovým a nedemokratickým úřednickým postupem 90denní lhůta pro podání jejich námitek o skoro měsíc, 27 dnů a v případě podání návrhu soudu na neplatnost voleb o daleko více.

Větu z dopisu paní ministryně a její „dostatečný prostor po komunálních volbách“ vnímáme jako arogantní výsměch úřednické moci a z výše námi uvedených důvodů i jako snahu zkrátit naše zákonná práva na uplatnění námitek.

Žádáme Vás proto o ochranu těchto našich práv a Vaše zasazení se o narovnání této situace, ať již přerušením, prodloužením nebo zastavením této lhůty.

Jsme připraveni tuto stížnost předat i soudním orgánům a napadnout veřejnou vyhlášku o oznámení o předložení záměru k projednání vyhlášení Národního parku Křivoklátsko stvořenou Ing. Petrem Stloukalem, ředitelem odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny.

Opakovaně jako dotčené obce se vymezujeme proti danému záměru vyhlašovat národní park v předmětné oblasti Křivoklátska, neboť je takový postup značně kontraproduktivní. Rovněž proti je drtivá většina občanů našich obcí. Naše stanovisko je dotčeným orgánům rovněž známo. Proto tedy stávající postup, který má využít pozdějšího termínu ustavujících schůzí zastupitelstev obcí po komunálních volbách, a tedy zcela účelově zkrátit reálnou lhůtu pro relevantní námitky z 90 dní na méně, považujeme ze strany Ministerstva životního prostředí za zcela zjevně účelový, neboť má za cíl oslabit naší pozici pro relevantní námitky vůči zamýšlenému vyhlášení národního parku.

Tomu svědčí i absence jakéhokoliv informování širší veřejnosti ze strany ministerstva ohledně záměru vyhlášení daného národního parku. Současná informace z konce září není a nebyla nijak zvláště prezentována veřejnosti, nikdo nijak blíže veřejnost neinformoval ani se o to nijak nesnažil. Chceme podotknout, že zveřejnění informace toliko na úřední desce ministerstva je pro takovouto zásadní věc s ohledem na požadavek informování veřejnosti zcela nedostatečná.

Žádáme Vás, abyste skutečně zvážili, zdali je vůbec vhodná doba vyhlašovat nový národní park, a to navíc cca 40 km od našeho hlavního města. Máme za to, a zkušenosti nám dávají zcela za pravdu, že stávající ochrana v režimu chráněné krajinné oblasti je zcela dostatečná, a je zcela vyhovující a vyvážená jak potřebám ochrany přírody, tak i ekonomické a sociální stránce věci. Stávající prostředí je zcela v souladu s udržitelností rozvoje, ochrany přírody a nepotřebuje ani nevyžaduje jakékoliv zpřísnění ochrany přírody nebo změnu hospodaření.

Ministerstvo prezentuje svůj záměr jako zájem na ochranu přírody, tento zájem je ale již v současnosti zcela naplněn, neboť stávající ochrana je zcela dostatečná. Žádáme, aby byl prošetřen postup vyhlašování národního parku, a kterým konkrétním zájmům vlastně takový postup slouží, neboť zcela jistě to nejsou ani zájmy státu jako takového, ani zájmy lidí, kteří mají být budoucím národním parkem dotčeni.

Pokud vezmeme v potaz ekonomickou stránku věci, tak nový národní park a jeho správa, si budou vyžadovat částku v hodnotě stovek milionů ročně. Stejně tak k tomu je potřeba připočíst ztrátu na možnosti hospodaření na předmětném území, a to zejména ze strany Lesů ČR, které tímto přijdou o další stovky milionů Kč ze svého rozpočtu. Ekonomická stránka věci je tedy zcela jasně proti vyhlášení případného národního parku.

V neposlední řadě je třeba zmínit i pochybnosti v hospodaření a správě národních parků obecně, kdy dochází k jasným pochybením právě na poli ochrany přírody. Velkým případem současnosti je Národní park České Švýcarsko, oblast Hřensko a Pravčické brány, kde došlo k pochybení ohledně hospodaření na daném území, což mělo za následek rozsáhlé požáry na daném území a jejich celkovou devastaci. Obnova takového území zabere řadu let.

Jako dotčené obce Vás tedy žádáme o prošetření daného postupu ze strany ministerstva, poskytnutí dané 90 lhůty v plné míře až po konání ustavujících (schůzí) zasedání, dostatečné informování veřejnosti, a v nejlepším případě pak zastavení procesu vyhlašování předmětného národního parku, neboť je zcela nepotřebný a zbytečný.

S pozdravem

Lukáš Kocman, starosta obce Běleč

Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves

Ing. Jiří Zikmund, starosta obce Branov

Petr Jirka, starosta obce Broumy

Luboš Souček, starosta obce Podmokly

Mgr. Tomáš Vostatek, starosta obce Roztoky

Ing. František Hájek, starosta obce Čilá

Bc. Pavlína Plimlová, MBA, MA, starostka obce Račice

Štěpánka Říhová, starostka obce Skryje

Radek Hlaváček, starosta obce Hracholusky

Ing. Jiří Těhan, MBA,LL.M., starosta obce Zbečno

Mgr. Václav Krůta, starosta obce Hřebečníky

Ing. Zdeněk Steiner, zastupitel obce Chyňava

Jan Kuna, starosta obce Malé Kyšice

Pavel Hučko, místostarosta obce Nižbor

Petr Boháček. starosta Horní Bezděkov

Jiří Šulc, starosta obce Sýkořice

Kontakt:

Iveta Kohoutová

starostka obce Karlova Ves

e-mail: urad@karlovaves.cz