Stanovisko ČSAK k současné situaci týkající se kratomu

Praha 14. října 2022 (PROTEXT) – Legislativní rámec pro kratom

Aktuální situace s postavením kratomu v zákoně je neuspokojivá. Nyní jej není možno zařadit do žádné kategorie regulovaných produktů – není to ani lék ani potravina ani potravinový doplněk ani alkoholický nápoj nebo tabákový výrobek. Z legislativního hlediska tedy kratom jako biologicky účinná látka vlastně neexistuje. Proto je uváděn na trh nejčastěji jako “sběratelský předmět”, a není jej možno zařadit do žádné kategorie regulovaných produktů – není to ani lék ani potravina ani doplněk stravy, i když je zřejmé, že jeho použití je jiné a že je lidmi konzumován pro svůj charakteristický účinek.

Tím, že se kratom při prodeji nedeklaruje jako výrobek určený k lidské spotřebě, je jeho prodejce omezen v tom, jak informovat zákazníka o jeho užívání. Zákazník nedostane při prodeji žádné relevantní informace o složení, účincích, dávkování, žádná upozornění na možná rizika. Nedozví se ani, k jakému účelu kratom skutečně slouží. Současný zákonný rámec tyto informace neumožňuje komunikovat, neboť by kratom jinak spadl do některé z kategorií, ve kterých je jeho existence zakázaná nebo by uveřejnění a šíření takových informací mohlo být orgány činnými v trestním řízení posuzováno dokonce jako trestný čin.

Tato situace je paradoxní – není možno komunikovat informace, které jsou pro zákazníky a konzumenty užitečné a mohou jim pomoci užívat kratom bezpečně. Spotřebitel by přece měl mít právo být bezpečně informován. Ba co víc, prodejce by měl mít povinnost koncového spotřebitele obeznámit s produktem a jeho použitím. Tento paradox je dán současnou prohibiční regulací celé oblasti psychoaktivních látek.

Účinky kratomu

Kratom má potenciál lidem pomoci s mnoha problémy spojenými se současným životním stylem a přispět k vyšší kvalitě života, vyšší produktivitě a životní energií a motivací do každodenních činností. Podobně jako káva nebo v případě potřeby energizující potraviny nebo nápoje. V zemích, kde se kratom tradičně užívá, pomáhá řešit také řadu zdravotních problémů. Pomáhá zmírněním bolesti, i úzkostí a nebo depresí. Ve své domovině Indonésii je tradičně využívána po staletí.

Níže si můžete přečíst příběhy uživatelů, které jsme obdrželi od začátku naší činnosti.

https://www.csakratom.org/cz/pribehy/

Jednou z největších děr v legislativě je prodej nezletilým

Zákon o ochraně spotřebitele, který obecně upravuje práva při maloobchodním prodeji, resp. nákupu, a který je bohužel jedinou zákonnou úpravou v ČR, kterou je v současné době možno při prodeji kratomu použít, zakazuje diskriminovat zákazníky na základě věku, pokud není prodej výrobku věkově omezen. Aby bylo možné zakázat prodej kratomu nezletilým a regulovat jeho prodej vůbec, je nutné vytvořit nový regulační rámec.

V poslední době vzrostl počet výdejních automatů, ve kterých se prodávají balení kratomu. Většina těchto automatů je účelově z důvodu maximalizace prodeje a zisku umisťována na místa, kde se pohybuje velké množství osob včetně dětí. Děti jsou přitom skupinou, která je předmětem zvýšené ochrany před zdravotními a dalšími riziky. Podobně jako prodej tabáku nebo alkoholu, také prodej kratomu nezletilým by měl být zakázán a mělo by být zabráněno přístupu nezletilých k němu. Zakázat ale kratom podobně jako heroin nebo kokain také není řešení. Došlo by tím ke kriminalizaci jeho dospělých uživatelů, kterých jsou v ČR statisíce, a došlo by zejména ke kriminalizaci zodpovědných prodejců kratomu.
Dokonce i Světová Zdravotnická Organizace se ke kratomu vyjádřila s tím, že není dostatek důvodů pro jeho zákaz.
Prohibice a válka proti kratomu, jak jsme se poučili z historie alkoholu nebo drog, není řešení hodné moderní společnosti!

Žádáme zodpovědnou racionální regulaci kratomu!

My, Česko-Slovenská Asociace za Kratom, zastáváme etické principy, jsme si vědomi své společenské odpovědnosti a proto požadujeme regulovaný trh, kde budou jasně stanovená pravidla pro maloobchodní prodej kratomu – např. nedostupnost nezletilým, kontrola produktu po stránce jakosti a bezpečnosti, řádná informovanost spotřebitelů o tom, co kratom obsahuje a jak jej užívat tak, aby případná rizika byla co nejnižší. Řadu z těchto opatření, např. kontrolu složení kratomu, už členové naší asociace v praxi provádí.

Žádáme vytvoření legislativního rámce pro kratom.

Prevencí, zmírněním rizik, kontrolou kvality a hygieny, dostatečnou edukací, informovaností a hlavně regulací trhu se docílí bezpečnosti.

Požadujeme ať se návrhem kratomové regulace zabývají kompetentní orgány a instituce, především Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který má k dispozici koordinační meziresortní aparát a který dokázal vytvořit legislativní rámec např. pro léčebné konopí. Víme, že se kratomem zabývala odborná skupina pro Systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami, která funguje pod jeho úřadem a která v souladu se Světovou zdravotnickou organizací nedoporučila zákaz kratomu. Máme informace, že je připraven první návrh pro zákonnou regulaci kratomu a jeho uvádění na trh. Jako Česko-Slovenská kratomová asociace jsme v kontaktu s Evropskou kratomovou aliancí a dalšími kolegy ve světě, kteří se zabývají výzkumem a regulací kratomu. Jsme připraveni poskytnout naše zkušenosti a odborné kapacity k nalezení bezpečného a rozumného regulačního rámce pro kratom také v ČR.

Česko-Slovenská Asociace za Kratom z.s. info@csakratom.org

Česko–Slovenská Asociace za Kratom (ČSAK) si klade za cíl smysluplnou komunikaci s úřady ve jménu rozumné regulace užívání kratomu v našich zemích, a to zejména informativní činností podepřenou jak pevnými daty ze světa vědy, tak za využití osobních zkušeností jeho uživatelů.

Naší činností chceme prosadit povolení osvěty o této rostlině a s tím i v rámci harm-reduction programu optimalizovat dopady jeho užívání.