Společnost U. S. Steel hlásí proces strategických alternativ

Pittsburgh (USA) 14. srpna 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – • Po obdržení četných nevyžádaných nabídek se společnost zavázala maximalizovat hodnotu pro akcionáře

• Nabídky doposud obdržené jsou oceněním strategie společnosti U. S. Steel a historie jejích úspěšných realizací

Společnost United States Steel Corporation (NYSE: X) (“U. S. Steel”) dnes ohlásila, že se její představenstvo rozhodlo iniciovat formální revizní proces s pomocí externích finančních a právních poradců ke zhodnocení strategických alternativ pro společnost. Představenstvo a tým vedení se zavazují konat v nejlepším zájmu společnosti, jejích akcionářů a investorů. U. S. Steel dosáhla významného pokroku při přeměně společnosti na výrobce oceli zaměřeného na zákazníky a globálně konkurenceschopného svou strategií být nejlepší pro každého Best for All®, když pokračuje ve výhrách na strategických trzích, stlačuje dolů křivku nákladů a zvyšuje křivku schopností.

“Představenstvo U. S. Steel a tým vedení se zavazují maximalizovat hodnotu pro naše akcionáře a za tím účelem jsme zahájili komplexní a důkladné posouzení strategických alternativ,” řekl David B. Burritt, prezident a generální ředitel U. S. Steel a člen představenstva. “Toto rozhodnutí následuje poté, co společnost obdržela množství nevyžádaných nabídek různého druhu, od akvizic určitých výrobních aktiv až po platbu za celou společnost. Představenstvo zaujímá uměřený přístup ke zvažování těchto nabídek, včetně usilování o více informací pro hodnocení nabídek, které jsou předběžné a jsou předmětem probíhající povinné péče a přezkoumání.”

Pan Burritt pokračoval “U. S. Steel byla na strategické cestě prováděním závažné transformace, vybudováním schopností výroby a konečných úprav oceli, a to schopností nejlepších ve třídě oceli z elektrických pecí (EAF), a současným snižováním naší uhlíkové stopy. Účetní rozvaha ukazuje, že naše finance jsou silnější než kdykoli předtím a máme nezdolné finanční toky, přičemž upřednostňujeme přímé výnosy pro naše akcionáře. Zájem demonstrovaný doposud obdrženými nevyžádanými nabídkami je oceněním strategie U. S. Steel a historie jejích úspěšných realizací. Zatím co představenstvo provádí přezkoumání dosud obdržených nabídek a očekává příjem dalších, celý náš tým zůstává zaměřený na bezpečnou a odpovědnou realizaci napříč všech našich činností a na postupování v naší Best for All® strategii, při pokračujícím uspokojování všech investorů.”

Pro dokončení procesu přezkoumání strategických alternativ není určen konečný termín či definitivní časový harmonogram a nemůže existovat záruka, že tento proces povede k tomu, že se společnost bude zabývat transakcí nebo k jinému strategickému výstupu. U. S. Steel nemá v úmyslu vydávat jakýkoli další veřejný komentář ohledně přezkumu strategických alternativ, dokud nebude přezkum dokončen, nebo se společnost rozhodne, že zveřejnění je vyžadováno zákonem, či jinak považováno za vhodné.

Poradci

Barclays Capital Inc. a Goldman Sachs & Co. LLC slouží pro U. S. Steel jako finanční poradci. Milbank LLP a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz konají jako právní poradci.

United States Steel Corporation založená v roce 1901 je přední výrobce oceli. S neochvějným soustředěním na bezpečnost vede na zákazníky zaměřená strategie Best for All® směrem k bezpečnější, udržitelné budoucnosti pro U. S. Steel a její investory. S obnoveným důrazem na inovace slouží U. S. Steel oborům automobilismu, stavebnictví, přístrojů, energetiky, kontejnerů a balení svými ocelovými výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako je pokročilá vysokopevnostní ocel zákonem chráněná pro U. S. Steel jako XG3®. Společnost také udržuje konkurenčně zvýhodněnou produkci železné rudy a schopnost výroby surové oceli v množství 22,4 milionu tun čisté váhy ročně. U. S. Steel má sídlo vedení v Pittsburghu v Pennsylvanii a provozuje činnost světové úrovně napříč Spojenými státy a ve střední Evropě. Pro více informací navštivte prosím www.ussteel.com.

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ VÝHLEDOVÝCH PROHLÁŠENÍ

Tato zpráva obsahuje informace, jež mohou představovat “výhledová prohlášení” ve smyslu sekce 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933 včetně dodatků a sekce 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) z roku 1934 včetně dodatků. Naším úmyslem je, aby výhledová prohlášení v těchto sekcích byla kryta opatřeními dle zásad „bezpečného přístavu“ (ochrany před jinak platnou odpovědností). Všeobecně identifikujeme taková výhledová prohlášení podle použití slov „věřit“, „očekávat“, „zamýšlet“, „odhadovat“, „předpokládat“, „projektovat“, „cíl“, „předpověď“, „usilovat“, „měl by“, „plán“, „záměr“, „budoucnost“, „bude“, „může“ a podobných výrazů, nebo podle použití budoucího data. Avšak nepřítomnost těchto slov nebo podobných výrazů neznamená, že prohlášení není výhledovým prohlášením. Výhledová prohlášení nejsou historickými fakty, ale místo toho přestavují jen to, čemu společnost věří ohledně budoucích událostí, z nichž mnohé jsou svou povahou přirozeně nejisté a jsou mimo kontrolu společnosti. Je možné, že skutečné výsledky, finanční stav a vývoj společnosti se mohou lišit, možná podstatně, od předpokládaných výsledků, vývoje a finančního stavu udávaných v těchto výhledových prohlášeních. Vedení společnosti věří, že tato výhledová prohlášení jsou rozumná v době, kdy byla učiněna. Avšak je třeba být opatrný a nepřikládat nepřiměřenou důvěru takovým výhledovým prohlášením, protože taková prohlášení hovoří jen k datu, kdy byla učiněna. Naše společnost na sebe nebere povinnost veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon. Navíc jsou výhledová prohlášení předmětem určitých rizik a nejistot, jež mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od historické zkušenosti naší společnosti a našich současných očekávání či projekcí. Tato rizika a nejistoty zahrnují následující, nikoli však pouze to: zda bude dosaženo cílů procesu posouzení strategických alternativ; podmínky, strukturu, přínosy a náklady každé strategické transakce; načasování každé transakce a zda vůbec bude nějaká transakce dovršena; riziko, že posouzení strategických alternativ a jeho ohlášení by mohlo mít nepříznivý účinek na schopnost společnosti udržet si zákazníky a udržet a najmout klíčové pracovníky a udržovat vztahy se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, akcionáři a udržovat další obchodní vztahy a na jejich provozní výsledky a podnikání celkově; riziko, že posouzení strategických alternativ by mohlo odvádět pozornost a čas vedení společnosti, riziko nečekaných nákladů nebo výdajů jako důsledek posouzení; riziko jakéhokoli soudního sporu týkajícího se posouzení; a rizika nejistot, jež popisuje „Bod 1A. Rizikové faktory“ v naší výroční zprávě na formuláři 10-K pro rok končící 31. prosincem 2022 a rizika popsaná příležitostně v našich budoucích zprávách podávaných Komisi pro cenné papíry a burzu.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230813737398/cs/

Kontakt

Tara Carraro

Vrchní viceprezidentka, ředitelka komunikace

T- 412-433-1300

E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

T- 212-355-4449

Kevin Lewis

Vicepreziden

pro finance

T- 412-433-6935

E- klewis@uss.com

Zdroj: United States Steel Corporation

PROTEXT