Společnost Mary Kay vyzdvihuje úsilí o podporu rozvoje podnikání žen po celém světě prostřednictvím účinných partnerství

Dallas 24. listopadu 2022 (PROTEXT/BusinessWire) – U příležitosti Dne podnikání žen společnost Mary Kay sdílí externí partnerství a spolupráci s cílem uvolnit potenciál podnikatelek po celém světě.

Společnost Mary Kay Inc., horlivá zastánkyně ekonomického posílení žen a rovnosti pohlaví, dnes u příležitosti Dne podnikání žen potvrzuje svůj globální závazek vůči podnikatelkám prostřednictvím externích aktivit a partnerství zaměřených na podporu a rozvoj podnikání žen.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005723/en/

Společnost Mary Kay, která se zabývá rozvojem podnikání a působí v téměř 35 zemích, již téměř 60 let posiluje postavení žen a podporuje jejich podnikatelské ambice. Společnost spolupracuje s tvůrci změn prostřednictvím na výsledek zaměřených partnerství po celém světě, aby pomohla odstranit překážky bránící ekonomickému posílení žen a urychlila jejich začlenění do podnikatelského ekosystému.

HODNOTOVÝ POTENCIÁL A VÝZVY PRO PODNIKÁNÍ ŽEN:

Rozšíření ekonomického začlenění žen pozvedá rodiny, posiluje komunity a zvyšuje odolnost společnosti. Údaje ukazují, že ženy mají tendenci reinvestovat až 90 % svých výdělků do svých rodin a místních komunit. (1) Z výzkumu také vyplývá, že podniky vlastněné ženami jsou sice neúměrně postiženy hospodářským poklesem, avšak jsou odolné, agilní a udržitelné. (2) Podniky vlastněné ženami často reagují na krize prostřednictvím inovací, které řeší nejnaléhavější globální problémy včetně změny klimatu a ztráty biologické rozmanitosti.

Navzdory důkazům o multiplikačním efektu podnikání žen se ženy v podnikání po celém světě stále potýkají s překážkami, které vyplývají z nerovného přístupu ke kapitálu, odbornému vzdělání, začlenění do globálního hodnotového řetězce a přístupu na trhy jejich výrobků a služeb. Tyto překážky ještě umocňují nerovné zákony. Zpráva Women, Business and the Law za rok 2022 zjistila, že téměř 2,4 miliardy žen v produktivním věku stále nemá stejná ekonomická práva jako muži. (3)

Problémy jsou tak velké, že zpráva Global Gender Gap za rok 2022 uvádí, že k odstranění rozdílů v ekonomické účasti a příležitostech mezi ženami a muži je zapotřebí neuvěřitelných 151 let. (4)

Pokud jsou ženy vyloučeny z podnikatelského ekosystému, znamená to, že společnosti a investoři přicházejí o obrovskou investiční příležitost. Například v Evropě studie udávají, že ačkoli ženy získávají polovinu investičního kapitálu ve srovnání s muži, jejich společnosti přinášejí na každý investovaný dolar dvakrát větší výnos. (5)

V souladu se svým posláním obohacovat životy žen se společnost Mary Kay a její partneři zaměřují na rozvoj podnikání žen a podporu již existujících nebo začínajících podnikatelek bez ohledu na to, kde žijí.

Společnost Mary Kay si uvědomuje, že posílení postavení žen a rovnost žen a mužů jsou zásadními faktory, které umožňují a urychlují dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDGs), a proto se její desetiletá strategie udržitelnosti, která byla zahájena v roce 2021 – Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Obohacení životů dnes pro udržitelný zítřek) – opírá o silnou optiku rovnosti žen a mužů a o klíčový závazek do roku 2030 posílit postavení 5 milionů žen po celém světě prostřednictvím klíčových iniciativ a partnerství. Podpora ekonomické účasti žen je nejen přínosná pro udržitelný růst, ale zajišťuje také, že nikdo nezůstane pozadu – což je klíčová zásada Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

„Inspirováni naším posláním jako společnosti pro rozvoj podnikání, kterou založila žena pro ženy, jsme přesvědčeni, že musíme investovat do žen a posilovat jejich postavení, abychom plně využili přínosy jejich ekonomické participace nejen pro ekonomiku, ale i pro celou společnost. Pro ženy podnikatelky měníme prostředí tím, že řešíme překážky, kterým čelí, prostřednictvím klíčových partnerství, jejichž cílem je narušit status quo,“ řekla Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Inc.

K VÝZNAMNÝM STÁVAJÍCÍM PARTNERSTVÍM NA PODPORU PODNIKÁNÍ ŽEN PO CELÉM SVĚTĚ PATŘÍ:

Pilotní projekt SDG Village v Číně – rozvojový projekt zaměřený na snižování chudoby žen

– – Protože si uvědomují, že zlepšení života venkovských žen je klíčem k boji proti chudobě a dosažení udržitelného rozvoje, Rozvojový program OSN – UNDP China a Mary Kay, ve spolupráci s čínskou vládou, veřejným sektorem a partnery z nevládních organizací spustily v roce 2017 projekt vesničky udržitelného rozvoje SDG Pilot Village Project ve Waj-pchu-le v čínské provincii Jün-nan. (6) Společný projekt odstranil překážky bránící podnikání žen prostřednictvím poskytování sociální ochrany a vytváření zelených podnikatelských příležitostí podpořených úsilím o posílení vedoucí úlohy žen v na komunitních rozhodovacích fórech.

– – Výsledky tohoto genderově zaměřeného projektu (fáze I: 2017-2021):

– – – Míra chudoby v obci klesla z 28 % v roce 2017 na 0 % v roce 2020.

– – – Díky školení a budování kapacit se do roku 2020 podařilo vymanit z chudoby 60 domácností a 193 osob žijících pod hranicí chudoby.

– – – 210 sezónně migrujících pracovníků a 120 dlouhodobě migrujících pracovníků, z nichž většinu tvořily ženy, se mohlo vrátit domů buď do zaměstnání, nebo založit vlastní podnik, a znovu se setkat se svými dětmi a rodinami.

– – – 607 místních žen našlo zaměstnání a zvýšilo svůj příjem, přičemž některé z nich se staly vůdčími osobnostmi komunity a zaujaly pozice členek vesnického výboru a manažerek v místním pohostinství a umění.

– – – Příjem lidí na hlavu vzrostl, v roce 2021 činil 14.128 RMB/2107 USD.

– – – Projekt přispěl k dosažení 12 ze 17 cílů udržitelného rozvoje.

• Výzva OSN k dosažení cílů udržitelného rozvoje WE Empower – podpora sociálních podnikatelek

– – Od roku 2019 je společnost Mary Kay hlavním partnerem projektu The WE Empower UN SDG Challenge. Iniciativa, kterou společně vedou Vital VoicesGlobal Futures Laboratory na Arizonské státní univerzitě, každoročně oceňuje 5 podnikatelek, které ve svých komunitách prosazují cíle udržitelného rozvoje, a oceněným umožňuje školení zaměřená na budování kapacit a kontakty s podnikatelskými experty z celého světa.

• Women‘s Entrepreneurship Accelerator

– – V roce 2019 společnost Mary Kay společně se 6 agenturami OSN zahájila činnost strategického partnerství Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) s cílem vytvořit příznivý ekosystém, který bude ženám podnikatelkám vyhovovat.

– – Šest agentur OSN, které tvoří WEA, jsou: Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní obchodní středisko (ITC), Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), UN Global Compact (UNGC), Rozvojový program OSN (UNDP) a Subjektu OSN pro rovnost pohlaví a zmocnění žen (UN Women).

MEZI HLAVNÍ ÚSPĚCHY Women‘s Entrepreneurship Accelerator PATŘÍ:

• Rozvoj politiky podnikání v Mexiku a Brazílii

– – V průběhu let 2020 a 2021 ILO na podporu WEA uskutečnila a zveřejnila hodnocení politických podmínek, které ovlivňují podnikání žen, zaměřené na odvětví obchodu a průmyslu v Mexiku. Hodnocení zahrnovalo řadu 19 realizovatelných doporučení k řešení institucionálních nedostatků, kterým ženy podnikatelky čelí. V Brazílii ILO spolupracovala na podpoře rozvoje podnikání žen prostřednictvím souboru komunikačních a osvětových kampaní, seminářů a akcí zaměřených na budování kapacit se Serviçio Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

• Spuštění platformy Women’s Entrepreneurship EXPO

– – V roce 2021 proběhl první ročník on-line platformy Women’s Entrepreneurship EXPO, kterou uspořádala organizace UN Women, s podporou společnosti Mary Kay, a zorganizovala bootcamp v celém regionu Evropy a Střední Asie (ECA) s cílem zvýšit schopnosti žen podnikatelek přilákat investice. To vyvrcholilo v dubnu 2022 Investors Pitch Finale, kde 25 podnikatelek z 9 zemí (Turecko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kazachstán, Kosovo, Kyrgyzstán, Severní Makedonie, Moldavsko a Srbsko) představilo své začínající startupy a podnikatelské plány, aby řešily jednu z největších výzev, kterým ženy podnikatelky při rozvoji svého podnikání čelí – přístup ke kapitálu. S cílem pomoci jim rozšířit jejich podnikání, investoři ženám po jejich prezentacích nabídli finanční podporu, mentoring a možnosti navázání kontaktů.

– – Tento měsíc se na druhé, živé platformě Women’s Entrepreneurship EXPO, uspořádané ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a společností Yildiz Holding v rámci projektu WEA za podpory společnosti Mary Kay sešly podnikatelky a obchodní partneři, aby se zmobilizovali a podnikli konkrétní kroky k posunu v oblasti rozvoje podnikání žen.

• Rozvoj podnikatelských dovedností pro začínající a zavedené podnikatele

– – První bezplatný on-line certifikační program pro podnikání, který vyvinula iniciativa ITC SheTrades na podporu WEA, byl spuštěn v lednu 2022. Tento 27modulový digitální učební program, podporovaný společností Mary Kay, pokrývá 7 klíčových fází podnikání. Učební plán je k dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině – a brzy také v arabštině, ruštině a čínštině. Osnovy jsou obohaceny o 200 videí a jejich cílem je začínající i zavedené podnikatele naučit, jak koncipovat a založit podnikání. Účastníci se naučí, jak si osvojit podnikatelskou kulturu, rozvíjet podnikatelské nápady a osvojit si metodiku zakládání podniků, jak připravit obchodní model, navrhnout prezentaci, identifikovat zdroje financování, najít správné partnery a mentory a sestavit tým.

– – V roce 2022 ITU vyvinula projekt, který chce řešit rozdíly v digitálních dovednostech žen a dívek tím, že jim poskytne přístup k bezplatným a vysoce kvalitním vzdělávacím modulům, které jsou nezbytné pro pokrok v digitální ekonomice. Iniciativa se rozběhne v průběhu roku 2023 a bude přeložena do několika jazyků. Projekt, který podporuje společnost Mary Kay, zahrnuje 17 on-line modulů, jako je obecné školení o digitálních dovednostech pro začínající i zkušené podnikatelky; digitální dovednosti pro podnikatelky v textilním a oděvním průmyslu a manažerské dovednosti pro podnikatelky v oblasti technologií. Tyto vzdělávací moduly poskytují obecné odborné školení pro každou podnikatelku bez ohledu na její lokalitu nebo zaměření podnikání.

• Zveřejnění advokačního dokumentu k zapojení soukromého sektoru do zadávání zakázek zohledňujících genderové hledisko (GRP)

– – V roce 2022 vydala organizace UN Women na podporu WEA advokační dokument s názvem Strategická hodnota zakázek: proč má genderově citlivé zadávání veřejných zakázek smysl pro podnikání s předmluvou Deb Gibbinsové, provozní ředitelky společnosti Mary Kay. Dokument zdůrazňuje, že ekonomiky mají lepší možnosti růstu a jsou odolnější vůči krizím, pokud mají ženy a muži stejná práva. Předkládá také přesvědčivé důkazy o výhodách posílení účasti žen v dodavatelských řetězcích soukromého sektoru, které přináší inkluzivní růst a udržitelný rozvoj. S cílem vytvořit důkazní základnu pro to, proč by podniky měly přijmout GRP, byly provedeny široké konzultace s 374 zúčastněnými stranami.

• Zahájení inovační soutěže na vytvoření digitálního ekologického systému, který bude více zohledňovat rovnost žen a mužů

Za podpory společnosti Mary Kay uspořádá ITU příští měsíc otevřenou soutěž v oblasti inovací, v níž odborná porota vybere 10 nejlepších digitálních postupů a digitálních řešení s cílem vytvořit ekosystém pro začínající a expandující podniky, který bude více zohledňovat rovnost žen a mužů a řešit řadu překážek, s nimiž se ženy podnikatelky při vývoji technologií potýkají. Vítězové získají přístup do programu Digital Innovation Eco-System, v jehož rámci získají možnost budování kapacit a specializovaný mentoring.

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová, jedna z prvních podnikatelek, které pronikly skleněným stropem, založila svou vysněnou kosmetickou společnost v roce 1963 s jediným cílem: obohatit život žen. Tento sen se rozrostl v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Jako společnost zaměřená na rozvoj podnikání se Mary Kay snaží posilovat postavení žen na jejich cestě k ekonomické nezávislosti prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, propagace, vytváření sítí a inovací. Mary Kay investuje do vědy, která stojí za krásou a výrobou špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, doplňků stravy a parfémů. Mary Kay také věří v bohatší životy dnes pro udržitelnější zítřek a spolupracuje s organizacemi z celého světa, které se zaměřují na propagaci špičkového podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí, aby šly za svými sny. Více informací se dozvíte na stránkách marykayglobal.com, najdete nás na Facebooku, InstagramuLinkedInu nebo nás sledujte na Twitteru.

1 Harvard Business Review. 2013. “ The Global Rise of Female Entrepreneurs“

2 BNP Paribas Wealth Management. 2020. „2020 Global Entrepreneur Report“. Podle zprávy 2020 uvedlo 54 % žen podnikatelek, že při investování je pro ně kromě příjmu hlavním měřítkem úspěchu snížení uhlíkové stopy, zatímco u mužů je to jen 41 %.

3 Světová banka. 2022. “ Women, Business and the Law 2022 „

4 Světové ekonomické fórum. 2022. „Global Gender Gap Report 2022“

5 Evropská investiční banka. 2020. “ Funding women entrepreneurs: How to empower growth“

6 Mezi partnery patří např: Čínská nadace pro rozvoj žen, Čínské mezinárodní centrum pro ekonomické a technické výměny, Federace žen provincie Jün-nan a vláda okresu Jung-žen.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005723/en/

Kontakty

Mary Kay Inc.

Korporátní komunikace

marykay.com/newsroom

972 687 5332 nebo media@mkcorp.com

Zdroj: Mary Kay Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)