Společnost Mary Kay oznamuje výsledky pilotního projektu SDG Village v Číně (2017-2021), zveřejnila zprávu o dopadech a video

Dallas 26. srpna 2022 (PROTEXT/BusinessWire) – Projekt demonstruje multiplikační efekt podnikání žen při prosazování cílů udržitelného rozvoje na lokální úrovni

Venkovské ženy tvoří čtvrtinu světové populace a jsou páteří ekonomik, přičemž podle odhadů vytvářejí 40 % zemědělské pracovní síly v rozvojových zemích jako farmářky, námezdní pracovnice a podnikatelky. (1) Navzdory jejich zásadnímu přínosu pro místní ekonomiky stále čelí strukturálním překážkám ve vlastnictví aktiv, rovnocenném odměňování, účasti na rozhodovacích fórech a přístupu ke zdrojům a trhům. Kulturní normy také vedou k tomu, že ženy nesou na svých bedrech většinu odpovědnosti za neplacenou péči a práci v domácnosti. (2)

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20220825005007/en/

Protože si uvědomují, že zlepšení života venkovských žen je klíčem k boji proti chudobě a dosažení udržitelného rozvoje, Rozvojový program OSN – UNDP China a Mary Kay, ve spolupráci s Čínskou nadaci pro rozvoj žen, Čínským mezinárodním centrem pro ekonomické a technické výměny, Federací žen provincie Jün-nan a vládou okresu Jung-žen, v roce 2017 spustily pilotní projekt vesničky udržitelného rozvoje SDG Pilot Village Project ve Waj-pchu-le v provincii Jün-nan v Číně.

Společný projekt s názvem „SDG Pilot Village Project: Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development“ (2017-2021) se zabýval strukturálními překážkami účasti žen na trhu práce, mimo jiné poskytováním sociální ochrany a vytvářením zelených podnikatelských příležitostí prostřednictvím ekoturistiky, spolu se snahou posílit vedoucí postavení žen na komunitních rozhodovacích fórech.

Ženy z etnické skupiny Yi se staly hnací silou hospodářského růstu a snižování chudoby prostřednictvím cílených genderově specifických intervencí, které přispěly k rozvoji inkluzivní místní ekonomik a zachování jejich kulturního dědictví. Tyto aktivity přinesly transformační změny na místní úrovni, podpořily rovnost žen a mužů a urychlily udržitelný rozvoj.

„Tento projekt ukazuje, jak mocným nástrojem může být podnikání při řešení rozdílů v příjmech mužů a žen a zároveň v boji proti chudobě ve venkovských oblastech,“ uvedla Beate Trankmannová, stálá zástupkyně UNDP v Číně. „Ženy z kmene Yi získaly ty správné dovednosti a zdroje, aby mohly využít své kulturní dědictví, vybudovaly si pevné ekonomické základy a staly se vůdčími osobnostmi svých komunit. Tím připravily půdu pro budoucí generace.“

Pilotní projekt poukazuje na potenciál partnerství více zainteresovaných stran, včetně soukromého sektoru, při prosazování cílů udržitelného rozvoje a zároveň na maximalizaci dopadu podnikání žen na rozvoj. Zástupci UNDP China společně s Mary Kay China a místními partnery z veřejného sektoru pracovali s podnikatelkami s cílem zajistit, že budou vybaveny nástroji a vzděláním potřebným k tomu, aby se staly ekonomickými aktéry. Byly také odstraněny překážky bránící jejich účasti v rozhodovacích strukturách komunity, aby mohly aktivně přispívat k vytváření inkluzivní a udržitelné místní zelené ekonomiky.

„Projekt SDG Pilot Village ukazuje, jak může soukromý sektor sehrát zásadní roli při dosahování cílů udržitelného rozvoje se silným důrazem na ekonomické posílení žen, a poskytuje návod, jak mohou společnosti využít své jedinečné přednosti a urychlit výsledky rozvoje prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru,“ uvedla Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Inc.

„Přístup zaměřený na ženy, který venkovským ženám poskytuje podnikatelské příležitosti, se ukázal jako transformativní. Když se ženy začaly podílet na ekonomickém rozvoji a následně získaly postavení ve svých komunitách, prospělo to celé vesnici,“ uvedla Wendy Wangová, prezidentka společnosti Mary Kay pro asijsko-pacifickou oblast.

Výsledky první fáze projektu poskytují přesvědčivé důkazy o transformačním účinku, který může mít genderově citlivý přístup při lokalizaci cílů udržitelného rozvoje a při navrhování politických a programových opatření pro ekologickou a inkluzivní obnovu po skončení COVID-19.

Projekt přispěl k těmto 12 cílům udržitelného rozvoje:

• Cíl 1. Žádná chudoba

• Cíl 2. Nulový hlad

• Cíl 3. Dobré zdraví a blahobyt

• Cíl 4. Kvalitní vzdělávání

• Cíl 5. Rovnost pohlaví

• Cíl 6. Čistá voda a hygiena

• Cíl 8. Důstojná práce a hospodářský růst

• Cíl 9. Průmysl, inovace a infrastruktura

• Cíl 10. Snížení nerovností

• Cíl 15. Život na zemi

• Cíl 16. Mír, spravedlnost a silné instituce

• Cíl 17. Partnerství pro cíle

SDG Pilot Village Project – klíčové úspěchy fáze 1 (2017- 2021)

• S projektem, který přispěl k čínské kampani na zmírnění chudoby, ve vesnici Waj-pchu-la klesl podíl obyvatel žijících pod národní hranicí chudoby z 28 % v roce 2017 na 0 % v roce 2020.

• Prostřednictvím školení a budování kapacit se do roku 2020 podařilo vymanit z chudoby 60 domácností a 193 osob žijících pod hranicí chudoby;

• Domů se mohlo vrátit a najít si práci nebo začít podnikat 210 sezónních migrujících pracovníků a 120 dlouhodobě migrujících pracovníků. Většinu z nich tvořily ženy.

• 607 místních žen našlo zaměstnání a zvýšilo svůj příjem, přičemž některé z nich se staly vůdčími osobnostmi komunity a zaujaly pozice členek vesnického výboru a manažerek v místním pohostinství a umění.

• Příjem na obyvatele vzrostl, v roce 2021 činil 14.128 RMB.

Aby se podělila o příběh pilotního projektu, společnost Mary Kay a její partneři vydali:

• Zprávu o dopadech první fáze s názvem „Pilotní projekt lokalizace SDG na úrovni vesnice – projekt zaměřený na snižování chudoby a udržitelný rozvoj žen v provincii Jün-nan v Číně“. Zpráva poukazuje na genezi, způsoby realizace a výsledky projektu, jež pokročily díky procesu rozvoje podporovanému více zúčastněnými stranami. Zprávu o dopadech si můžete přečíst zde.

• Video s názvem „Dcery měsíce“, kde vystupují tři vedoucí ženy z Waj-pchu-ly: Jung-jen Ču, Süe-fang Sia a Š‘-čchiung Chan, které hovoří o změnách, jež díky podnikání osobně zažily. Zástupci partnerů také popisují ekonomické, environmentální a sociální proměny, ke kterým ve vesnici došlo. Jedenáctiminutové video si můžete prohlédnout zde.

UNDP China a partneři projektu brzy přejdou do druhé fáze (2022-2024), jejímž cílem je:

• Urychlit podnikání: zvýšit kapacitu vesničanů, zejména žen, a zvýšit jejich příjmy.

• Podporovat rozmanitost a začlenění: chránit místní etnickou kulturu a posílit postavení žen.

• Podporovat ekologický rozvoj: chránit přírodní prostředí a podporovat udržitelné vesnice.

Projekt SDG Pilot Village se již podruhé za sebou dostal do užšího výběru na cenu Reuters Events Responsible Business Awards v kategorii „SDG Pioneer Award“. Slavnostní předávání cen se uskuteční 13. října v Londýně.

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová, jedna z prvních podnikatelek, které pronikly skleněným stropem, založila svou vysněnou kosmetickou společnost v roce 1963 s jediným cílem: obohatit život žen. Tento sen se rozrostl v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Jako společnost zaměřená na rozvoj podnikání se Mary Kay snaží posilovat postavení žen na jejich cestě k ekonomické nezávislosti prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, propagace, vytváření sítí a inovací. Mary Kay investuje do vědy, která stojí za krásou a výrobou špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, doplňků stravy a parfémů. Mary Kay také věří v bohatší životy dnes pro udržitelnější zítřek a spolupracuje s organizacemi z celého světa, které se zaměřují na propagaci špičkového podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí, aby šly za svými sny. Více informací se dozvíte na stránkách marykayglobal.com, najdete nás na Facebooku, InstagramuLinkedIn nebo nás sledujte na Twitteru.

O Rozvojovém programu OSN (UNDP)

Jako hlavní agentura OSN pro mezinárodní rozvoj pracuje UNDP ve 170 zemích a teritoriích na vymýcení chudoby a snižování nerovnosti. Pomáháme zemím rozvíjet politiky, vůdčí dovednosti, partnerské schopnosti, institucionální kapacity a budovat odolnost pro dosažení cílů udržitelného rozvoje. Práce UNDP se soustřeďuje do tří prioritních oblastí: udržitelný rozvoj, demokratická správa věcí veřejných a budování míru a odolnost vůči klimatu a katastrofám. www.undp.org

O Čínském mezinárodním centru pro ekonomické a technické výměny (CICETE)

CICETE, které působí přímo pod ministerstvem obchodu, bylo založeno v roce 1983 se souhlasem Státní rady. Hlavním úkolem CICETE, pověřeným ministerstvem, je koordinovat spolupráci mezi Čínou, UNDP a Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), včetně realizace jejich programů pomoci v Číně, a řídit projekty všeobecných dodávek zboží, projekty Fondu pomoci pro spolupráci Jih-Jih a projekty budování kapacit v rámci programu China-Aid pro další rozvojové země. www.cicete.org.cn/en/

O Čínské nadaci pro rozvoj žen (CWDF)

Čínská nadace pro rozvoj žen (China Women’s Development Foundation) je nadace AAAAA, kterou v roce 1988 založila Všečínská federace žen (All-China Women’s Federation). Je to národní veřejná nadace, která získává finanční prostředky od Číny a dalších zemí a regionů. Posláním CWDF je chránit práva a zájmy žen, zlepšovat kvalitu života žen a podporovat rozvoj žen a ženských záležitostí v Číně a přispívat tak k budování harmonické společnosti. www.cwdf.org.cn/en/.

1 Mezinárodní organizace práce (2018). Rural women at work: Bridging the gaps.
https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/publications/WCMS_619691/lang–en/index.htm

2 Organizace spojených národů (2021, 21. října). International Day of Rural Women. https://www.un.org/en/observances/rural-women-day

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220825005007/en/.

Kontakty:

Mary Kay Inc.

Korporátní komunikace

media@mkcorp.com

+1-972-687-5332

Mary Kay Čína

Leo Zhou

ředitel pro styk s veřejností

leo.zhou@mkcorp.com

+86 1068349333

Zdroj: Mary Kay Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)