Sněm auditorů – Ladislav Mejzlík zvolen prezidentem Komory auditorů ČR

Praha 14. listopadu 2022 (PROTEXT) – V pondělí 14. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXVIII. sněm auditorů, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů a Etického kodexu. Sněm také volil polovinu členů výkonného výboru a všechny členy dozorčí a kárné komise. Z řad výkonného výboru byl prezidentem komory zvolen Ladislav Mejzlík, prvním viceprezidentem se stal Milan Bláha a viceprezidentkou Hana Mužátková.

Diskuzi na letošním sněmu ovlivnil návrh nového znění zákona o účetnictví z pera MF ČR, pozornost auditorů přitahovaly hlavně navrhované zvýšení limitů pro povinný audit a zrušení povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku pro střední kategorii ekonomických skupin. Během diskuze bylo patrné přesvědčení auditorské obce o negativních dopadech těchto navrhovaných úprav na podnikatelské prostředí v České republice, výběr daní a riziko druhotných insolvencí, zesílených aktuální nejistou ekonomickou situací.

Komora auditorů se již v následujícím roce po svém vzniku v roce 1993 stala řádným a aktivním členem Mezinárodní federace účetních (IFAC) a od roku 1996 je členem Federace evropských účetních, dnes Accountancy Europe. Společně s Komorou daňových poradců ČR, Svazem účetních ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze, zastoupenou Fakultou financí a účetnictví, je Komora auditorů jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady (NÚR).

Počet auditorů evidovaných komorou se zvýšil z 595 auditorů v roce 1993 na dnešních 1095, počet auditorských společností z 59 na současných 326 a počet asistentů auditora ze 128 na nynějších 610. Auditorské společnosti přitom zaměstnávají 60 % z celkového počtu auditorů a prakticky všechny registrované asistenty auditora. Rejstřík auditorů je veřejně přístupný na webových stránkách www.kacr.cz.

Komora auditorů ČR je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese. Byla založena v roce 1993 a její působnost je dnes upravena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech. Povinné audity účetních závěrek jsou podle tohoto zákona oprávněni provádět pouze auditoři zapsaní do rejstříku auditorů vedeného komorou. Komora dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb a zajišťuje podmínky pro provádění kontrol kvality u auditorů, vydává profesní předpisy a auditorské standardy, vede rejstřík auditorů a pečuje o odbornou úroveň svých členů. Na činnost komory dohlíží Rada pro veřejný dohled nad auditem. Ta je rovněž odvolacím orgánem, který přezkoumává vnitřní předpisy a rozhodnutí komory.

Kontakt:

Komora auditorů ČR

e-mail: kacr@kacr.cz

www.kacr.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.