Série Digitální transformace 2022 představila v českých regionech aktuality z oblasti podpory pokročilé digitalizace v byznysu i veřejném prostoru

Praha 7. listopadu 2022 (PROTEXT) – Třetí regionální akcí v Plzni zakončily sdružení CzechInno a Hub pro digitální inovace svou letošní roadshow po českých krajích k tematice pokročilé digitalizace v podnikání i veřejných organizacích. Série s podtitulem „Úspěšná implementace digitálních inovací do každodenního života v regionech“ představila konkrétní projekty, které přispěly k digitální transformaci v malých a středních firmách i veřejných organizací v krajích po celé ČR. Zároveň získala příklady dobrých praxí, které lze mezi regiony sdílet. Doprovodila ji série webinářů s podtitulem „Kde na to vzít?“, která se podrobněji věnovala možnostem, jak získat finance i nefinanční zdroje z dotačních programů i od soukromých investorů. Hlavním realizátorem projektu byl Hub pro digitální inovace a jeho strategičtí partneři – České Radiokomunikace a Komerční banka.

„Naše sdružení a náš digitální inovační hub mají sídlo v Praze. Naším cílem je ale každoročně se vypravit alespoň do některých regionů v Česku a na Moravě, abychom si s kolegy z místních organizací a firem vyměnili novinky v oblasti podpory digitálních inovací prostřednictvím nových užitečných nástrojů, služeb a projektů,“ říká k projektu výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Hubu pro digitální inovace Tereza Šamanová. „Tyto návštěvy jsou nám již od roku 2017 každoročně obrovskou inspirací k tomu, jaké podoby může mít podpora a realizace digitálních inovací v praxi, na základě skutečných potřeb firem a organizací v regionech a s efektem, který lze meziregionálně sdílet. Velmi děkujeme kolegům z Brna a Jihomoravského kraje, Ostravy a kraje Moravskoslezského a Plzně a kraje Plzeňského, že nám to svými vystoupeními a exkurzemi umožnili a přinesli řadu podnětů k další spolupráci na poli praktické implementace digitálních inovací,“ uzavírá Tereza Šamanová.

Účastníci měli možnost se v rámci regionálně rozděleného programu seznámit v Brně například s možností, jak využívat drony pro správu zemědělských a lesnických provozů. S nimi má zkušenosti firma AgentFly Technologies. Naopak energetické úspory při správě budov s využitím IoT nabízí firma IOTOR a senzoriku pro sledování pohybu a kvality uchovávání léčiv přináší společnost TANIX. Ostrava představila novinky o aktivitách na podporu digitalizace zejména místních firem z EDIH Ostrava a také o výzkumných projektech Slezské univerzity v Opavě zaměřenými na tematiku chytrých měst a regionů a dopady digitalizace na život místních obyvatel. Nechyběl ani konkrétní příklad dobré praxe z oblasti využívání umělé inteligence ve zdravotnictví, který k diagnostice chorob poskytla ostravské nemocnici firma Bonmedix Holding. V Plzni pak program prezentoval tematiku regionu vlastní – projekt firmy Amitia zaměřený na chytrou výrobu s využitím plánovacích agentů s umělou inteligencí a dále ojedinělý systém Správy informačních technologií města Plzně, který pomohl zakomponovat práci dronů do integrovaného záchranného systému.

Konferenční program akcí doprovodily v Brně exkurze na KYPO – Kybernetický polygon Masarykovy univerzity, který umožňuje tréninky kyberbezpečnostních expertů a v Ostravě na testbed Vysoké školy báňské – Technologické univerzity Ostrava. Ten nabízí možnosti otestování digitálních technologií ve výrobě, autonomním řízení vozidel i v rámci usnadnění běžného života formou zkušebního „chytrého bytu“.

Všemi akcemi se prolínala tematika dotačních příležitostí z národních i evropských programů a zevrubný popis aktuálně otevřených výzev, jichž mohou firmy i organizace na podporu své digitalizace využít. Specializací sdružení CzechInno a Hubu pro digitální inovace jsou přitom projekty tzv. kaskádového financování, což je schéma, v rámci něhož lze za administrativně velmi nenáročných podmínek čerpat dotace z evropských programů Horizont 2020 a Horizont Evropa na řešení předem definovaných experimentů v oblasti digitalizace. Tomuto tématu věnovali organizátoři i dva samostatné webináře, aktuálně jsou otevřeny například výzvy z projektů EUHubs4Data nebo Smart4All.

Partnery celé letošní série Digitální transformace 2022 se staly České Radiokomunikace, které v rámci programu shrnuly nabídku svých aktuálních služeb v oblasti přístupu k technologiím i byznysovému poradenství se zaměřením na podporu zvyšování digitální zralosti českých malých a středních firem i menších veřejných organizací.

„V ČRA velmi rádi spolupracujeme s malými a středními firmami, které jsou pro nás vždy zdrojem dobrých nápadů pro další rozvoj naší technologické infrastruktury. Jejich inovace napomáhají najít nové způsoby využití pro naši síť internetu věcí a cloudové služby v praxi a vycházejí vstříc skutečným potřebám v podnikání i běžném životě každého z nás,“ komentuje účast Českých Radiokomunikací v projektu marketingová manažerka a tisková mluvčí ČRA Anna Tůmová. „Je pro nás velmi inspirující se s firmami i municipalitami setkávat přímo v regionech jejich působení a na vlastní oči sledovat, jak se každodenních život s využitím digitálních technologií může měnit k lepšímu. Proto se za nimi vždy rádi znovu vracíme.“

Druhým z hlavních partnerů série byla Komerční banka, která v rámci svého setu služeb KB EU Point nabízí dotační poradenství se zaměřením na národní i evropské programy podpory a současně pomáhá svým klientům i se zajištěním kofinancování jejich projektů.

„Jsme na počátku nového programovacího období, ve kterém je v rámci evropských či národních zdrojů alokován více než 1 bil. Kč. Stěžejní oblastí podpory vedle životního prostředí a energetické tranzice je právě digitalizace. Již nyní se tak otevírají pro řadu zejména malých a středních firem zajímavé dotační výzvy, které budou v roce 2023 v rychlém sledu následovat. Doporučuji tedy nepromarnit tyto příležitosti k podpoře svého byznysu, zvlášť v dnešní komplikované době“, říká k participaci Komerční banky na projektu Jan Hanuš, manažer KB EU Pointu.

Letošní série byla již šestou z každoročních roadshow, s nimiž se sdružení CzechInno a Hub pro digitální inovace – již od roku 2017 – vydaly do českých regionů. Na ně naváže spuštění série akcí a aktivit v oblasti digitální transformace firem i veřejných organizací, které bude od příštího roku z dotací z evropského programu Digitální Evropa implementovat pět nově vybraných českých Evropských center pro digitální inovace (EDIH). Ta svou působností pokrývají celou ČR s přesahem i do zahraničí a celé EU a budou malým a středním firmám a veřejným organizacím poskytovat bezplatně nebo s velmi nízkou mírou vlastního kofinancování ze strany beneficientů set služeb zahrnujících čtyři základní pilíře:

1. Testování před investováním včetně přístupu k unikátní technologické infrastruktuře typu testovacích center a polygonů

2. Vzdělávání a přístup k digitálním dovednostem určené jak pro specialisty v různých oblastech digitalizace, tak zejména pro běžné uživatele digitálních systémů a zařízení

3. Přístup k investicím a financování, ať už formou dotačních programů nebo soukromých investic či dalších obchodních modelů

4. Zprostředkování kontaktů, možnost networkingu a navazování nové spolupráce mezi poskytovateli a koncovými uživateli technologií a služeb potřebných pro úspěšnou digitální transformaci.

Více k tematice také v červnové tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Pořadatelem letošní série Digitální transformace 2022 bylo sdružení CzechInno – nevládní nezisková organizace, která se specializuje na podporu spolupráce firem, výzkumných organizací, veřejné sféry a dalších hráčů v oblasti digitálních inovací. Akce se uskutečnily v rámci aktivit Hubu pro digitální inovace, hlavními odbornými partnery akce byly České Radiokomunikace, a.s, Komerční banka, a.s., Cybersecurity Innovation Hub, EDIH Ostrava, Správa informačních technologií města Plzně a BIC Plzeň.

Sdružení CzechInno je i součástí Cybersecurity Innovation Hubu – jednoho z nově vybraných českých EDIH se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. Ve svých aktivitách v regionech bude pokračovat i v příštím roce, pro který připravuje dvě tematicky zaměřené série: jednu s fokusem na sdílení novinek a dobrých praxí v oblasti využívání digitálních technologií, druhou pak specificky kyberbezpečnostní.

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno

samanova@czechinno.cz

O digitálních inovačních hubech

Digitální inovační huby (DIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V Česku bylo dosud registrováno 13 digitálních inovačních hubů, z nichž Evropská komise v letošním roce vybrala pět Evropských center pro digitální inovace (EDIH), které budou své služby poskytovat od roku 2023 i v přeshraničním kontextu. Více o tematice na webu Evropské komise, v mapě DIHnově vybraných EDIH.

O sdružení CzechInno

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která k červnu 2022 sdružuje více než 140 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich – Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Cybersecurity Innovation Hubu se sídlem v Brně – je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již od r. 2017 tradičním organizátorem osvětových roadshow na podporu meziregionálního sdílení dobrých praxí a komunikace v oblasti digitálních inovací, letos se pod titulem Digitální inovace 2022 aneb Úspěšná implementace digitálních inovací do každodenního života v regionech podporuje a propaguje spolupráci mezi soukromou a veřejnou sférou. Partnery tohoto projektu a současně strategickými partnery Hubu pro digitální inovace pro oblast technologií jsou České Radiokomunikace, oblast přístupu k investicím a financování partnersky zastřešuje Komerční banka.