PORR vykázal špičkové hospodářské výsledky za rok 2022

Vídeň 5. dubna 2023 (PROTEXT) –

● Rekordní zakázkové krytí ve výši 8,2 mld. EUR

● Značný nárůst objemu produkce a obratu

● Zvýšení hospodářského výsledku před zdaněním o téměř 30 % na částku 110,0 mil. EUR

● Silná bilance díky čisté hotovosti a vysoké likviditě

● Pozitivní prognóza na rok 2023

Ve své první kombinované výroční zprávě a zprávě o udržitelnosti za rok 2022 se může koncern PORR těšit z citelného růstu nejen co se týká zakázkového krytí, ale i ve výrobě, tržbách a výdělcích. Stavební společnost vstupuje s důvěrou do nového obchodního roku 2023 díky silnému zakázkovému krytí ve výši překračující 8,2 miliardy EUR.

„Evropské stavebnictví zaznamenalo zpočátku značný rozmach, který později zbrzdil konflikt na Ukrajině a stím související stoupající ceny materiálů a energií.“ shrnul Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR. „Uprostřed těchto vzestupů a pádů dosáhla společnost PORR v obchodním roce 2022 senzačních výsledků skoro ve všech důležitých oblastech. Společnost PORR jako specialista na výstavbu infrastruktury dokázala ještě posílit svůj náskok na domácích trzích.“

Již podruhé za sebou se nám podařilo zlepšit jak hospodářský výsledek, tak finanční situaci. Obrat koncernu dosáhl výše 5 786 mil. EUR (nárůst o 11,9%), hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) vzrostl o ohromujících 28,9 % na 110,0 mil. EUR, což je výrazně nad předkrizovou úrovní z roku 2019.

Solidní výsledek a finanční síla

V obchodním roce 2022 dokázala společnost PORR zvýšit objem výroby na 6 226 mil. EUR., tzn. nárůst o 8,7 %. Přispěly k tomu projekty ve všech oblastech podnikání společnosti. Kromě pozemního stavitelství, inženýrských staveb a výstavby infrastruktury jsou stále více žádané projekty environmentálního inženýrství. Patří k nim mimo jiné výstavba rakouských železnic metodou pevné jízdní dráhy a projekty velkého rozsahu v Rumunsku. 95,6 % objemu výroby dosáhla společnost PORR na svých sedmi domovských trzích. Nejdůležitějším trhem zůstává i nadále Rakousko s podílem 45,8 %, následováno Německem a Polskem.

Zakázkové krytí znovu překročilo hranici 8 mld. EUR a zvýšilo se o 5,7 %. Objem zakázek opět výrazně překračuje hodnotu roční produkce. K nárůstu došlo zásluhou celého koncernu. Jedná se o akvizice několika projektů v průmyslové výstavbě, například o demolici a novostavbu objektů pro BMW Group, v areálu závodu v Mnichově v Německu. Dále o dvě datová centra v Berlíně a Jawczyce v Polsku a centrálu provozovatele elektrické sítě, společnosti PSE v Polsku. Zakázkové krytí se tím zvýšilo o další 3,8 % a dosáhlo hodnoty 6 659 mil. EUR.

Předložení rekordní bilance

Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) se zvýšil o 28,9 % na 110,0 mil. EUR, čistý zisk za rok rovněž vzrostl na 82,6 mil. EUR. Podařilo se toho dosáhnout i přes neúměrný nárůst stavebních nákladů o 15,4 %. Z toho odvozený zisk na akcii vzrostl na pozoruhodnou úroveň 1,65 (2021: EUR 1,18). Vlastní kapitál dosahoval k rozhodnému datu výše 799 mil. EUR a je mírně pod hodnotou z loňského roku. Bilanční úhrn ve výši 4 147 mil. EUR odpovídá podílu vlastního kapitálu ve výši 19,3 %. Společnosti PORR se znovu podařilo dosáhnout položky čisté hotovosti (netto cash) ve výši 59 mil. EUR, která je na stejné úrovni jako v loňském roce. Likvidita dosáhla k rozhodnému dni výše 656 mil. EUR.

Představenstvo a dozorčí rada koncernu PORR navrhne valné hromadě výplatu dividend za rok 2022 ve výši 0,60 EUR za jednu akcii. Společnost PORR se i nadále drží své politiky ohledně dividend, předpokládající výplatní poměr 30 až 50 %.

Prognóza na rok 2023

S ohledem na naplněné zakázkové krytí počítá představenstvo v roce 2023 s výkony dosahujícími minimálně úrovně předchozího roku a s dalším zlepšením hospodářského výsledku. Posouzení dalšího průběhu podnikání vychází z aktuálních cílů jednotlivých divizí a z příležitostí a rizik, která na příslušných trzích vznikají. Jak geopolitická situace, tak situace v zásobování energiemi se v poslední době stabilizovala. Pokud by však znovu došlo ke zhoršení situace, mohlo by to mít negativní dopad na společnost PORR a její obchodní činnost. Jakýkoli odhad ekonomického vývoje je proto spojen s rizikem prognózy.

Data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele (v mil. EUR)2022% ?2021Objem výroby (1)6.2268,7 %5.727Průměrný počet zaměstnanců20.2320,3 %20.177Zakázkové krytí8.2045,7 %7.764Přijaté zakázky6.6593,8 %6.414Obrat5.786,011,9 %5.169,8EBITDA318,910,9 %287,5EBT110,028,9 %85,4Hospodářský výsledek za období82,634,6 %61,4Bilance a finanční ukazatele (v mil. EUR)31.12.2022% ?31.12.2021Bilanční úhrn4.1472,0 %4.065Vlastní kapitál799-3,1 %824Podíl vlastního kapitálu19,3 %-1,0 PP20,3 %Dluh netto-59-9,8 %-65Volný peněžní tok190,6-27,5 %262,8Aktienrelevante Kennzahlen (EUR)2022% ?2021Zisk na akcii1,6539,8 %1,18Dividenda na akcii0,60 (2)20,0 %0,50

(1) Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.

(2) Návrh valné hromady

Nefinanční klíčové údaje2022% ?2021Energetická náročnost (MWh/TEUR)0,127-5,5 %0,134Intenzita emisí skleníkových plynů (t/TEUR)0,033-4,6 %0,034Celkový odpad (t)9.159-46,8 %17.204Použité recyklované materiály (t)93.20010,0 %84.761Celková spotřeba vody (m3)240-36,9 %380Pracovní úrazovost (míra)15,3-2,9 %15,7Podíl zaměstnankyň – žen15,8 %0,0 PP15,8 %Protikorupční školení3.15890,8 %1.655

Informace pro tisk naleznete v PORR Newsroomu zde. Fotografie ve vysokém rozlišení z letošní výroční tiskové konference je k dispozici také zde (upozorňujeme na copyright © PORR). Výroční zpráva a zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2022 je k dispozici ke stažení zde.

S Vašimi dotazy se, prosím, obracejte na:

Karl-Heinz Strauss CEO PORR AG

comms@porr-group.com

Klemens Eiter CFO PORR AG

comms@porr-group.com

Investor Relations PORR AG T

ir@porr-group.com

Milena Ioveva

Koncernová mluvčí

PORR AG

comms@porr-group.com