Pokud jste byli zraněni nefunkčním airbagem Takata, můžete mít stále nárok na odškodnění v rámci řízení zvláštního zmocněnce a správce ve věci žalob pro případ zranění nebo úmrtí z nedbalosti

Boston 29. srpna 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Následující prohlášení vydává profesor Eric D. Green, zvláštní zmocněnec Individuálního restitučního fondu Takata Airbag ministerstva spravedlnosti a správce Svěřeneckého fondu pro odškodnění za protiprávní jednání vytvořeného v rámci konkurzních řízení společnosti Takata.

Reklamace vadných airbagů Takata

Profesor Eric D. Green jako zvláštní zmocněnec a správce vyhlásil v květnu 2018 program odškodnění pro osoby, které utrpěly nebo utrpí újmu na zdraví nebo neprávem způsobenou smrt v důsledku prasknutí nebo agresivního otevření airbagů Takata inflátorem se stabilizovaným dusičnanem amonným („defekt inflátoru airbagu Takata“). V rámci tohoto programu mohou jednotlivci žádat o odškodnění z Individuálního restitučního fondu ministerstva spravedlnosti (Individual Restitution Fund, dále jen „IRF“) ve výši 125 milionů dolarů a/nebo ze Svěřeneckého fondu pro kompenzaci deliktů způsobených airbagy společnosti Takata (Takata Airbag Tort Compensation Trust Fund, dále jen „TATCTF“) ve výši přibližně 140 milionů dolarů. Proces vyřizování žalob v současnosti probíhá a oprávnění žadatelé mají stále čas jednat.

Osoby, které utrpěly újmu na zdraví nebo smrt způsobené defektem inflátoru airbagu Takata, mohou uplatnit tři typy žalob: (i) „Žaloba IRF“ vůči společnosti Takata na náhradu škody z IRF, což je restituční fond pro odškodnění újmy na zdraví a úmrtí, na který dohlíží zvláštní zmocněnec a který byl zřízen na základě restitučního příkazu vydaného americkým okresním soudem pro východní okres Michigan v souvislosti s trestním řízením ministerstva spravedlnosti proti společnosti Takata, USA vs. Takata Corporation, případ č. 16-cr-20810 (E.D. Mich.); (ii) „Svěřenecká žaloba“ vůči společnosti Takata na náhradu škody z fondu TATCTF, svěřeneckého fondu pro případ újmy na zdraví a úmrtí, na který dohlíží správce a který byl zřízen v souvislosti s Plánem reorganizace společnosti Takata v kapitole 11 u konkurzního soudu v okrese Delaware a (iii) „Žaloba POEM“ vůči zúčastněnému výrobci původního zařízení (Participating Original Equipment Manufacturer, dále jen „POEM“ – v současné době je jediným výrobcem POEM společnost Honda/Acura) na náhradu škody od POEM, která musí být vyřešena prostřednictvím fondu TATCTF pod dohledem správce.

Každý z těchto tří typů žalob má své vlastní požadavky na způsobilost a vztahuje se pouze na tělesná zranění a úmrtí v důsledku defektu inflátoru airbagu Takata. Žaloby související se zraněním nebo úmrtím způsobeným jinými součástmi airbagu – jako například selhání otevření airbagu, spontánní otevření airbagu, zranění při nárazu nesouvisející s inflátorem nebo finanční ztráty nesouvisející s fyzickým zraněním nebo úmrtím, nejsou pokryty těmito třemi typy výše popsaných typů žalob.

Formuláře žalob, které obsahují podrobné pokyny k jejich podání, jsou k dispozici na internetových stránkách IRF www.takataspecialmaster.com nebo na internetových stránkách TATCTF www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Přehled procesu vyřizování žalob a zdroje dalších informací

Profesor Green byl okresním soudem jmenován zvláštním inspektorem pro žaloby IRF a konkurzním soudem byl jmenován správcem pro žaloby svěřeneckého fondu a žaloby POEM.

Další informace o požadavcích na způsobilost, lhůtách pro podání žalob a způsobu jejich podání lze získat na stránkách www.takataspecialmaster.comwww.TakataAirbagInjuryTrust.com, prostřednictvím e-mailu Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com nebo bezplatné telefonní linky (888) 215-9544.

Kontakt: Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com