Neziskové organizace vyzývají ministra Stanjuru, aby nezvyšoval míru spolufinancování EU fondů. Ohrozí tím veřejně prospěšné služby, které stát jinak nedokáže zajistit

Praha 27. června 2023 (PROTEXT) – Neziskové organizace poslaly ministru Stanjurovi otevřený dopis, ve kterém odmítají návrh na změnu pravidel spolufinancování EU fondů. Návrh může ohrozit poskytování veřejně prospěšných služeb, neboť se výrazně zvýší míra spolufinancování, kterou mají zajistit realizátoři – tj. poskytovatelé služeb, školy, obce, příspěvkové organizace aj. včetně neziskových organizací. Odhadované úspory ve výši 4,6 mld. Kč jsou sporné, tento krok ohrozí čerpání fondů EU. Ministerstvo financí by mělo naopak podpořit 0% spolufinancování na veřejně prospěšné činnosti.

Návrh změny Pravidel spolufinancování EU fondů na programové období 2021-2027, který v minulém týdnu prošel meziresortním připomínkovým řízením, předpokládá výrazné navýšení míry spolufinancování uprostřed běžícího programového období a fakticky mění podmínky pro příjemce dotací – tj. realizátory. Navržené úpravy pravidel by třeba u projektů v Praze znamenaly povinnost financovat min. 50 % a u Operačního programu Zaměstnanost plus nárůst z 0 % až na 13,265 %. Přitom u operačních programů na vzdělávání, zaměstnanost a sociální oblasti směřují prostředky k podpoře práce s ohroženými skupinami obyvatel, zajišťování sociálních služeb a sociálního začleňování, komunitních center, řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách aj.

„Není vůbec reálné čekat, že by poskytovatelé preventivních sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací byli schopni zajistit požadovaná procenta rozpočtu pro spolufinancování projektů. Neziskové organizace nedisponují volnými prostředky z jiných zdrojů, samy zdroje nevytvářejí. Výsledkem bude, že realizátoři nebudou vůbec projekty připravovat a předkládat, takže se problémy přesunou do podoby neřešených společenských potřeb. Mnoha lidem, kteří se ocitají v nepříznivých životních situacích, se nedostane adekvátní pomoc a včasná podpora. To způsobí zhoršení životní situace u mnoha seniorů, úplných a neúplných rodin i jednotlivců. Řada veřejně prospěšných investic a služeb nebude moci být realizována. K odhadovaným úsporám nedojde, namísto toho budou mnohonásobně větší investice potřebné pro podporu a pomoc k návratu do běžného života těm, kteří se tak budou postupně propadat až na dno tj. na ulici nebo se ocitnou v šedé ekonomice v područí obchodu s chudobou,“ vysvětluje Iva Kuchyňková z Iniciativy Za bydlení.

Návrh může v důsledku zásadně ohrozit poskytování veřejně prospěšných služeb. Stát by musel tyto činnosti zajistit ze svých zdrojů, které mu však chybí. Tím, že Česká republika nebude průběžně a efektivně čerpat již dohodnuté EU fondy, může dojít ke krácení celkových prostředků poskytnutých z rozpočtu EU do ČR. Návrh na změnu pravidel postrádá jakékoliv zhodnocení dopadu v kontextu a komplexitě.

„Chápeme potřebu ušetřit ve státním rozpočtu, ale škrty se nemohou dělat bez kvalitních dopadových analýz, znalosti fungování EU fondů a připravenosti dotačních výzev a konzultací s odborníky, střešními organizacemi neziskových organizací a lidmi z praxe. Promyšlená řešení ve spolupráci se zainteresovanými organizacemi mohou nakonec ušetřit více,“ doplňuje Jana Miléřová, koordinátorka sítě NeoN a přípravy společného dopisu.

Otevřený dopis ministru financí Zbyňku Stanjurovi k návrhu „Pravidla spolufinancování EU fondů na programové období 2021-2027“ podpořilo třicet pět střešních organizací, asociací a jednotlivých nestátních neziskových organizací. Naleznete ho zde.

Poznámka pro editory:

– Materiál “Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na programové období 2021-2027″ předložilo Ministerstvo financí, materiál prošel připomínkovým řízením, od pondělí 26. 6. 2023 bude probíhat vypořádání připomínek. Změněná pravidla by po schválení vládou měla začít platit již pro dotační výzvy vyhlášené po 1.9. 2023.

– Podle předkládací zprávy se snížení spolufinancování ze strany státního rozpočtu promítne u cca 1/3 celkové alokace, protože v současné době jsou již na 2/3 alokace vyhlášeny výzvy k podání projektů, které nelze zpětně měnit.

– Odhadovaná úspora státního rozpočtu činí v tuto chvíli cca 4,6 mld. Kč v období 2024 – 2030. Skutečná úspora však bude záležet na konkrétních podpořených projektech, charakteru příjemců a jejich územním rozložení. Celkové náklady státního rozpočtu na národní spolufinancování pak lze odhadnout na 63 mld. Kč (při původní verzi Pravidel spolufinancování činil odhad 67,6 mld. Kč).

– Společný dopis vznikl díky spolupráci v rámci sítě neziskových organizací NeoN, která sdružuje 20 platforem a organizací, které společně zastupují přes 600 nestátních neziskových organizací. NeoN usiluje o odpovědný stát, který dodržuje demokratické principy a spolupracuje s neziskovým sektorem, a neziskový sektor, který dokáže společně řešit problémy společnosti napříč obory. Páteřní organizací NeoN je Glopolis, o.p.s.