L’Oréal oznámil tři nové příjemce z fondu L’Oréal pro obnovu přírody

Clichy (Francie) 20. dubna 2023 (PROTEXT) – L’Oréal oznámil tři nové příjemce ze svého fondu L’Oréal pro obnovu přírody. Vybrané projekty s velkým dopadem řeší ztrátu biodiverzity prostřednictvím zalesňování a obnovy ekosystémů

Těsně před Dnem Země oznámila skupina L’Oréal tři nové příjemce svého Fondu na obnovu přírody. NetZero, ReforesTerra a Mangroves.Now byly vybrány pro své inovativní přístupy k zachycování uhlíku v půdě, zalesňování a obnově mangrovů a pro jejich potenciál mít dalekosáhlý pozitivní dopad na životní prostředí a místní komunity.

Podle COP15 [1], jeden milion druhů je již ohroženo vyhynutím a 75 % zemského povrchu bylo výrazně změněno. S Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC) vyzývajícím k větší celosvětové spolupráci v úsilí o zachování biologické rozmanitosti [2], L’Oréal urychluje svůj dlouhodobý závazek k biodiverzitě mimo vlastní hodnotový řetězec. Prostřednictvím fondu, který k dnešnímu dni vyčlenil na projekty 22 milionů EUR, se společnost L’Oréal zapojuje s partnery s prokázanými odbornými znalostmi, na podporu obnovy znehodnocených území a mangrovů, jakož i obnovy mořských oblastí a lesů.

Nejnovější projekty byly vybrány s náležitou péčí a na základě klíčových kritérií včetně připravenosti obchodního modelu, ekonomické životaschopnosti a pozitivních environmentálních a sociálních dopadů:

NetZero je francouzský klimatický podnik působící v tropických oblastech, jako je Kamerun a Brazílie, který se specializuje na dlouhodobé odstraňování uhlíku z atmosféry přeměnou zemědělských zbytků na biouhel. Biouhel je stabilní, neznečišťující uhlík, který lze přidat ke zlepšení znehodnocené půdy. IPCC jej uznává jako životaschopné řešení s potenciálem odstranit z atmosféry planety jednu až dvě miliardy tun emisí CO2 ročně.

ReforesTerra si klade za cíl obnovit 2 000 hektarů půdy znehodnocené pastvinami – což je jedna z největších výzev, kterým Amazonka čelí. Projekt se zapojí do spolupráce s drobnými zemědělci, aby přímo vysadili nové stromy a vytvořili příznivé prostředí pro přirozenou obnovu v dolním povodí Rio Jamari v Rondônii, která pokrývá 75 procent oblasti projektu. Zbývajících 25 procent bude mít prospěch ze strategické výsadby v malých shlucích, které přitahují divokou zvěř k přirozenému rozšiřování nových lesů. Tento projekt je jedním z největších projektů zalesňování, obnovy lesů a revegetaci (ARR) v Brazílii.

Mangroves.Now umožní komunitní projekty na obnovu mangrovů v zemích jihovýchodní Asie, jako je Bangladéš, Indie a Srí Lanka. Tento region byl nejvíce postižen odlesňováním mangrovů za posledních třicet let. Mangroves.Now poskytne přístup k financování malých projektů s místními nevládními organizacemi. Cílem je obnovit přibližně 20 000 hektarů dříve znehodnocené půdy a zajistit spravedlivé sdílení přínosů s místními komunitami.

“V L’Oréal Groupe naše povinnost k životnímu prostředí jde nad rámec našeho podnikání. Je naší odpovědností řešit dnešní nejnaléhavější výzvy, jako je narušení biodiverzity a její sociální a ekologický dopad,” řekla Rachel Barré, Environmental Leadership Director, L’Oréal Groupe. “Fond L’Oréal pro obnovu přírody je důležitým nástrojem v úsilí dosáhnout udržitelné budoucnosti pro všechny. Věříme, že podporou nových projektů pomůžeme obnovit biologickou rozmanitost planety a zachovat její bohaté ekosystémy.”

“Naše vize pro vytváření hodnot je, že finanční výkonnost a environmentální a socioekonomický dopad jsou neoddělitelně spojeny,” řekla Muriel Atias, Chief Investment Officer, L’Oréal Groupe. “Fond L’Oréal pro obnovu přírody je katalyzátorem udržitelné tvorby hodnot prostřednictvím soukromého kapitálu, který umožňuje urychlení ekologických řešení s dlouhodobým přínosem. Prostřednictvím naší strategie dopadových investic můžeme hrát důležitou roli při řešení ztráty biologické rozmanitosti s lokálními odborníky.”

Fond L’Oréal pro obnovu přírody (L’Oréal Fund for Nature Regeneration) byl vytvořen v roce 2020 a je dotován 50 miliony EUR na dopadové investice. V roce 2021 společnost L’Oréal oznámila první dva příjemce finančních prostředků: Real Wild Estates Company (RWEC), první britský podnik v oblasti renaturalizace; a uhlíkové financování RIZE, které pomáhá urychlit francouzský zemědělský sektor směrem k udržitelným postupům. Fond spravuje Mirova Natural Capital, dceřiná společnost Natixis Investment Managers, jeden z průkopníků v investicích do přírodního kapitálu.

O společnosti L’Oréal

Již více než 110 let má společnost L’Oréal jako přední hráč na světovém trhu s kosmetikou jediný cíl: plnit přání v oblasti kosmetiky spotřebitelům na celém světě. Cílem naší tvorby je krása, která hýbe světem, a tento záměr rovněž definuje, jak k této oblasti přistupujeme: inkluzivně, eticky a velkoryse, vždy s ohledem na sociální otázky a udržitelnost životního prostředí. Díky širokému portfoliu 35 mezinárodních značek a ambiciózním závazkům v oblasti udržitelnosti nabízíme v programu L’Oréal pro budoucnost každému na celém světě to nejlepší z hlediska kvality, účinnosti, bezpečnosti, jakož i z hlediska korektního a odpovědného přístupu, a zároveň oslavujeme krásu v její nekonečné rozmanitosti. V roce 2022 dosáhl koncern se svými 87 400 oddanými zaměstnanci, vyváženou geografickou působností a prodejem napříč všemi distribučními sítěmi (e-commerce, hromadný trh, obchodní domy, lékárny, kadeřnické salony, značkový maloobchodní prodej a maloobchodní prodej v oblasti cestovního ruchu) tržeb ve výši 38,26 miliardy eur. Skupina disponuje 20 výzkumnými centry v 11 zemích světa a týmem odborníků v oblasti výzkumu a inovací, který čítá více než 4 000 vědců a 5 500 technologických odborníků, díky nimž se společnost L’Oréal zaměřuje na vývoj kosmetiky budoucnosti a na to, aby se stala tahounem v oblasti kosmetických technologií.

Více informací naleznete na https://www.loreal.com/en/mediaroom

O Fondu L’Oréal pro obnovu přírody

L’Oréal Fund for Nature Regeneration (LFNR) je dopadový investiční fond v hodnotě 50 milionů eur, který spravuje Mirova Natural Capital, společnost spravující aktiva přidružená k Natixis Investment Managers a zaměřená na udržitelné investice. LFNR se věnuje výhradně společnosti L’Oréal a její akcie nelze upsat třetím stranám. Tento dokument nelze vykládat jako marketing (jak je tento termín definován ve směrnici o správcích alternativních investičních fondů) LFNR.

LFNR si klade za cíl podporovat projekty na ochranu nebo obnovu přírodních stanovišť. Přesněji řečeno, portfolio bude zahrnovat projekty, které podporují obnovu znehodnocené půdy a mangrovů, stejně jako obnovu mořských oblastí a lesů. Kromě ekologické obnovy budou tyto projekty také pomáhat řešit sociální potřeby okolních komunit prostřednictvím rozvoje příležitostí pro udržitelnou obživu (udržitelné zemědělství a rybolov, ekoturistika, komercializace uhlíkových kreditů). Budou žít ve zdravějším prostředí, mít prospěch z nových ekonomických příležitostí a zvýšené odolnosti vůči změně klimatu:

– Do roku 2030 pomůže Fond L’Oréal pro obnovu přírody obnovit jeden milion hektarů znehodnocených ekosystémů.

– Do roku 2030 fond pomůže zachytit 15 až 20 milionů tun CO2.

– Vytvoří stovky pracovních příležitostí.

[1] UN Biodiversity Conference (COP15), Montreal, Canada, December 2022

[2] Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, IPCC, February 2022

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.