Lithium-iontová baterie využívající separátor X-SEPA(TM) společnosti 3DOM Alliance dosahuje prodloužené životnosti při vysokých teplotách a překračuje životnost běžných baterií při normálních teplotách

Tokio 19. dubna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Cílem je podpořit elektrifikaci v horkých oblastech světa pomocí baterií s životností přibližně 9000 cyklů při 60 ℃

Společnost 3DOM Alliance Inc. („3DOM Alliance“) dnes oznámila vývoj lithium-iontové baterie s vlastním separátorem X-SEPA™ a elektrolytem odolným vůči vysokým teplotám, který je optimalizovaný pro použití v prostředí s vysokými teplotami. Údaje z testování nabíjecího cyklu ukazují, že životnost baterií za vysokých teplot překračuje životnost běžných baterií za normálních teplotních podmínek. Společnost 3DOM Alliance očekává, že životnost dosáhne přibližně 9000 cyklů.

Separátor X-SEPA™ byl vyvinut společností 3DOM Alliance a skládá se z několika vrstev separátorů 3DOM (3-dimenzionálně uspořádané makroporézní separátory), což jsou vysoce tepelně odolné polyamidové membrány, které obsahují rovnoměrné 3D uspořádání pórů. To přispívá k delší životnosti baterie a vyšší spolehlivosti, odolnosti vůči teplu a rychlému nabíjení a vybíjení. Společnost 3DOM Alliance se připravuje na sériovou výrobu a v únoru 2023 začala dodávat vzorky X-SEPA™.

Celosvětové hnutí za dekarbonizaci přineslo rostoucí potřebu řešení pro elektromobilitu, a to zejména v rozvojových zemích, z nichž mnohé patří k nejteplejším regionům světa. Vysoké teploty však způsobují degradaci běžného elektrolytu, což výrazně zkracuje životnost baterie. To brání rozšíření elektrifikace a přispívá ke zvýšení výroby, odpadu a nákladů.

V reakci na potřeby trhu v oblastech s vysokými teplotami vyvinula společnost 3DOM Alliance lithium-iontovou baterii s prodlouženou životností za vysokých teplot pomocí technologie separátoru X-SEPA™ v kombinaci s elektrolytem odolným vůči vysokým teplotám. Elektrolyt odolný vůči vysokým teplotám potlačuje degradaci v horkém prostředí na základě své vysoké viskozity a vysokého bodu varu, ale jeho použití v lithium-iontových bateriích bylo obtížné, protože jeho vysoká viskozita jej činí nekompatibilním s univerzálními polypropylenovými separátory. Naproti tomu vysoce porézní struktura separátoru X-SEPA™ a vysoká smáčivost jeho polyamidového materiálu vůči organickým elektrolytům umožňují použití elektrolytů s vysokou viskozitou a vysokým bodem varu.

Společnost 3DOM Alliance provedla testování životnosti při nabíjecím cyklu při teplotě 60 ℃, aby vyhodnotila životnost a odolnost baterií vybavených separátorem X-SEPA™ a elektrolytem odolným vůči vysokým teplotám ve srovnání s bateriemi používajícími běžný separátor a elektrolyt. Jak lze vidět na obrázku 1, průběžné výsledky probíhajících testů ukazují, že baterie vybavená separátorem X-SEPA™ a elektrolytem odolným vůči vysokým teplotám vykazuje výrazně vyšší uchování kapacity. Životnost této baterie při nabíjecích cyklech za vysokých teplot překračuje životnost běžných baterií v prostředí s normální teplotou.

Jak je znázorněno na obrázku 2, společnost 3DOM Alliance odhaduje, že baterie vybavená separátorem X-SEPA™ a elektrolytem odolným vůči vysokým teplotám může dosáhnout životnosti přibližně 9000 nabíjecích cyklů, pokud je konec životnosti nastaven na 60 % původní kapacity. Společnost 3DOM Alliance plánuje ověřit tuto skutečnost dalším testováním a oznámit výsledky, jakmile budou k dispozici.

Dceřiná společnost 3DOM Alliance noco-noco Pte. Ltd. („noco-noco“), singapurský poskytovatel dekarbonizačních řešení, plánuje poskytovat baterie vybavené separátorem X-SEPA™ prostřednictvím služeb, které využívají výsledné vlastnosti baterií, včetně dlouhé životnosti při vysokých teplotách. V současné době společnost noco-noco pracuje na zavedení bateriové technologie 3DOM Alliance v odvětví elektromobility prostřednictvím několika projektů v jihovýchodní Asii, včetně projektu elektrického minibusu se společností Assemblepoint Co., Ltd., který byl oznámen na začátku tohoto měsíce. Společnost noco-noco se snaží využitím technologie separátorů X-SEPA™ pokrýt poptávku po bateriích, které dosahují vyššího výkonu a udržitelnosti v horkém podnebí, a urychlit tak elektrifikaci na cílových trzích, jako je jižní a jihovýchodní Asie.

O společnosti 3DOM Alliance Inc.

Společnost 3DOM Alliance Inc. byla založena v Japonsku v roce 2014 a snaží se chránit naši planetu prostřednictvím výzkumu a vývoje špičkových technologií a obchodních modelů, které podporují dekarbonizaci a ochranu životního prostředí. Další informace o společnosti 3DOM Alliance Inc. najdete na www.3dom.co.jp

O společnosti noco-noco Pte. Ltd.

Společnost noco-noco Pte. Ltd. je poskytovatelem dekarbonizačních řešení, který usiluje o urychlení globální transformace na uhlíkově neutrální ekonomiku a je přidruženým subjektem 3DOM Alliance. Díky použití patentovaného vícevrstvého separátoru baterií X-SEPA™ a poskytováním služeb udržitelné mobility a inovativní platformy pro správu energie řeší společnost noco-noco potřebu čistých, cenově dostupných a udržitelných energetických řešení. Další informace o společnosti noco-noco najdete na www.noco-noco.com

contactus@noco-noco.com

Důležité informace a kde je najdete

Dne 29. prosince 2022 Prime Number Holding Limited, akciová společnost osvobozená od daně, založená podle práva Kajmanských ostrovů („PubCo“), Prime Number Acquisition I Corp. („PNAC“), Prime Number Merger Sub Inc., společnost registrovaná v obchodním rejstříku státu Delaware a přímá dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví PubCo, Prime Number New Sub Pte. Ltd., singapurská akciová společnost a přímá dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví společnosti PubCo, noco-noco a některých akcionářů společnosti noco-noco, kteří společně drží kontrolní podíl, uzavřely smlouvu o sloučení společností, podle níž společnost PNAC navrhuje uskutečnit sloučení se společností noco-noco zahrnující fúzi a výměnu akcií. Tato tisková zpráva neobsahuje všechny informace, které by měly být zváženy v souvislosti s navrhovanou fúzí, a neslouží jako základ pro jakékoli investiční nebo jiné rozhodnutí týkající se sloučení společností. Akcionářům společnosti PNAC a dalším zainteresovaným osobám se doporučuje, aby si přečetli podklady pro akcionáře/prospekt a jeho změny a další dokumenty předložené v souvislosti s navrhovanou fúzí, jakmile budou k dispozici, neboť tyto materiály budou obsahovat důležité informace o společnostech noco-noco, PNAC a navrhovaném sloučení. Podklady pro akcionáře/prospekt a další příslušné materiály k navrhované fúzi budou neprodleně zaslány akcionářům společnosti PNAC k rozhodnému dni, který bude stanoven pro hlasování o navrhovaném sloučení. Tito akcionáři budou moci rovněž získat kopie podkladů pro akcionáře/prospektu a dalších dokumentů předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzy (dále jen „SEC“), a to bezplatně, jakmile budou k dispozici, na internetových stránkách SEC na adrese www.sec.gov nebo zasláním žádosti společnosti PNAC na adresu jejího hlavního vedení c/o 1129 Northern Blvd, Suite 404, Manhasset, NY 11030, Spojené státy americké.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu článku 27A amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění („zákon o cenných papírech“) a článku 21E amerického zákona o burze cenných papírů z roku 1934 („zákon o burze“), která vycházejí z přesvědčení, předpokladů a informací, které mají společnosti noco-noco a PNAC v současné době k dispozici. V některých případech lze výhledová prohlášení identifikovat podle následujících slov: „může“, „bude“, „mohl“, „chtěl“, „měl“, „očekává“, „zamýšlí“, „plánovat“, „předvídat“, „věřit“, „odhadovat“, „předvídat“, „považovat“, „potenciální“, „pokračovat“, „probíhá“, „cíl“, „usilovat“ nebo antonym či množného čísla těchto slov, nebo jiných podobných výrazů, které předpovídají nebo naznačují budoucí události, ačkoli ne všechna výhledová prohlášení tato slova obsahují. Veškerá prohlášení, která se týkají očekávání, prognóz nebo jiných budoucích událostí nebo okolností, včetně navrhované fúze, přínosů a synergií navrhované fúze, trhů, na kterých společnost noco-noco působí, jakož i veškerých informací týkajících se možných nebo předpokládaných budoucích výsledků hospodaření společností po dokončení navrhované fúze, jsou rovněž výhledová prohlášení. Tato prohlášení zahrnují rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že skutečné výsledky, úroveň činnosti, výkonnost nebo úspěchy se budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v těchto výhledových prohlášeních. Přestože se společnosti noco-noco a PNAC domnívají, že mají přiměřený základ pro každé výhledové prohlášení obsažené v tomto sdělení, společnosti noco-noco i PNAC vás upozorňují, že tato prohlášení se zakládají na kombinaci v současnosti známých skutečností, faktorů a prognóz budoucnosti, které jsou ze své podstaty nejisté. Společnost noco-noco ani PNAC nemůže zaručit, že se výhledová prohlášení v tomto sdělení ukáží jako správná. Tato výhledová prohlášení podléhají řadě rizik a nejistot, mimo jiné včetně schopnosti dokončit sloučení v důsledku nezískání souhlasu akcionářů společnosti PNAC nebo nesplnění dalších podmínek uzavření smlouvy o sloučení, výskytu jakékoli události, která by mohla vést k ukončení smlouvy o sloučení, schopnosti vykázat očekávané přínosy fúze, množství žádostí o odkup ze strany veřejných akcionářů společnosti PNAC, nákladů souvisejících s transakcí, dopadu celosvětové pandemie covidu-19, rizika, že transakce naruší současné plány a provoz v důsledku oznámení a dokončení transakce, výsledku případných soudních sporů, vládních nebo regulačních řízení a dalších rizik a nejistot. Mohou existovat další rizika, která společnosti noco-noco ani PNAC v současné době neznají nebo která společnosti noco-noco a PNAC v současné době považují za nepodstatná, která by mohla rovněž způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních. Vzhledem k významným nejistotám v těchto výhledových prohlášeních byste tato prohlášení neměli považovat za záruku společností noco-noco, PNAC a jejich statutárních orgánů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců nebo jakékoli jiné osoby, že společnosti noco-noco a PNAC dosáhnou svých cílů a plánů v určitém časovém rámci nebo vůbec. Výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě představují názory společností noco-noco a PNAC k datu tohoto sdělení. Následné události a vývoj mohou vést ke změně těchto názorů. Přestože společnosti noco-noco a PNAC mohou tato výhledová prohlášení v budoucnu aktualizovat, nemají v současné době v úmyslu tak učinit, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy. Na tato výhledová prohlášení byste se proto neměli spoléhat jako na vyjádření názorů společnosti noco-noco nebo PNAC k jakémukoli datu následujícímu po datu tohoto sdělení.

Povaha tohoto dokumentu

Tato tisková zpráva neslouží jako podklady pro akcionáře ani žádost o plnou moc, souhlas nebo pověření ve vztahu k jakýmkoli cenným papírům nebo ve vztahu k potenciální transakci a nepředstavuje nabídku k prodeji ani žádost o nabídku ke koupi jakýchkoli cenných papírů společnosti noco-noco nebo PNAC, ani nedochází k prodeji takových cenných papírů v žádném státě nebo jurisdikci, v nichž by taková nabídka, žádost nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech takového státu nebo jurisdikce. Nabídka cenných papírů se provádí pouze prostřednictvím prospektu, který splňuje požadavky zákona o cenných papírech.

Účastníci procesu získávání plných mocí

Společnosti noco-noco, PNAC a jejich statutární orgány, vedoucí pracovníci, další členové vedení a zaměstnanci mohou být podle pravidel SEC považováni za účastníky získávání plných mocí akcionářů společnosti PNAC v souvislosti s navrhovanou transakcí. Informace o osobách, které mohou být podle pravidel SEC považovány za účastníky oslovování akcionářů společnosti PNAC v souvislosti s navrhovanou fúzí, budou uvedeny v podkladech pro akcionáře/prospektu na formuláři F-4, který bude předložen SEC.

KONTAKT: 3DOM Alliance Inc. PR Team, e-mail: pr@3dom.co.jp

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2056472/Figure_1_Comparison_charge_discharge_cycle_life_60__Source_3DOM_Alliance.jpg

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2056443/Figure_2_Prediction_charge_discharge_cycle_life__square_root__battery_X_SEPATM.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1963406/3990558/Logo.jpg

PROTEXT