Laxman Narasimhan přebírá funkci generálního ředitele Starbucks

Seattle (USA) 21. března 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Starbucks (NASDAQ: SBUX) ohlásila, že s účinností ode dneška převzal pan Laxman Narasimhan funkci generálního ředitele a připojí se k představenstvu společnosti. Nastávajícím generálním ředitelem byl pan Narasimhan jmenován 1. září 2022, aby následoval zakladatele společnosti a nyní již bývalého generálního ředitele Howarda Schultze.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005308/cs/

Po celosvětovém hledání nového lídra pro Starbucks se pan Narasimhan 1. září 2022 připojil ke společnosti jako přicházející generální ředitel a přinesl téměř 30 let zkušeností s vedením globálních podniků spotřebního zboží a poradenství pro společnosti maloobchodu, prodeje potravin, restaurací a elektronického obchodu. Během minulých pěti měsíců se pustil do jedinečné zkušenosti vnímání nezvyklého prostředí při cestách, kdy pracoval s partnery (zaměstnanci) ve více než 30 obchodech, výrobních závodech a střediscích podpory po celém světě a přitom získal svůj certifikát baristy. Ponořil se do plánů na znovuobjevení pro společnost vedenou p. Schultzem, který se jako přechodný generální ředitel vrátil s účinností od 4. dubna 2022.

Od chvíle, kdy se pan Schultz minulý rok vrátil, odhalila firmy Starbucks strategii znovuobjevení pro celou šíři společnosti a pokračovala v poskytování více než 1 miliardy USD v investicích do maloobchodních partnerů a obchodů pro upřednostňované oblasti, jako je zvýšený nárůst placené nemocenské, nové benefity finanční pohody, modernizované školení a spolupráce, inovace a vybavení obchodů a oslava kávy. Od zveřejnění příjmů za 2. čtvrtletí finančního roku 2022 po zveřejnění příjmů za 1. čtvrtletí finančního roku 2023 dosáhla společnost nárůst ceny akcií o 47 % a nárůst tržní kapitalizace o přibližně 40 miliard USD za tutéž dobu. V tomto časovém období také společnost poskytla akcionářům 50% zisk v hodnotě akcií a dividendách, což daleko překonává index S&P 500. Naposledy, již sedmým rokem po sobě, byla společnost Starbucks také jmenována nejcennější značkou v oboru restaurací. Jmenování jí udělila konzultační firma pro hodnocení značek Brand Finance.

V předvečer ohlášení sdílel pan Schultz dopis pro tým nejvyššího vedení společnosti – ke shlédnutí zde.

“Představenstvo chce vyjádřit naše nejsrdečnější díky našemu zakladateli Howardu Schultzovi za jeho obětavé převzetí vůdčí role když byl požádán—přičemž se vzdal kompenzací a své vlastní záležitosti dal stranou—pro lásku k naší společnosti a jejím partnerům,” řekla Mellody Hobson, předsedkyně nezávislého představenstva. “Bez něj bychom nebyli tam, kde jsme.”

Pan Narasimhan oficiálně přebírá funkci generálního ředitele dnes a tuto středu 23. března povede výroční schůzi akcionářů Starbucks. S nástupem do funkce bude pan Narasimhan pokračovat v zapojování týmů vedení, sdílet své rané poznatky a náhledy a posuzovat příležitosti pro společnost, které mapují cestu vpřed.

“Laxmanův intenzivní ponor do podnikání spojený s jeho rozsáhlou zkušeností jako osvědčeného budovatele značky, inovátora a operátora, to vše jej unikátně připravilo na to, aby vedl společnost Starbucks do její další fáze růstu,” řekla paní Hobson. “Tento ponor prohloubil jeho porozumění pro kulturu a hodnoty Starbucks. Během času, kdy se učil a naslouchal, si již získal srdce a mysl našich partnerů po celém světě.”

“S pokorou oficiálně nastupuji do své funkce jako generální ředitel Starbucks, který vede fantastický tým více než 450.000 partnerů v zelených zástěrách po celém světě. Základ, který položil Howard – když téměř z ničeho vybudoval ikonickou globální značku hnanou vpřed trvalým zaujetím pro povznesení lidskosti – je opravdu pozoruhodný a jsem poctěn, že mám příležitost stavět na tomto hlubokém odkazu,” řekl pan Narasimhan. “Jako podnik spojující lidi máme prostřednictvím každého šálku a každého spojení neomezené možnosti něco poskytovat našim partnerům, našim zákazníkům, našim investorům a našim společenstvím. Jsem nadšený, že budu pracovat po boku našich partnerů v celém světě na otvírání neomezené budoucnosti Starbucks.”

O společnosti Starbucks

Od roku 1971 se Starbucks Coffee Company zavázala k etickému získávání zdrojů a pražení vysoce kvalitní arabské kávy. Dnes, s více než 36.000 obchody po celém světě, je společnost světovou jedničkou v prémiovém pražení a prodeji speciální kávy. Díky našemu neochvějnému závazku k dokonalosti a díky našim řídícím zásadám každým šálkem oživujeme pro každého zákazníka jedinečný zážitek Starbucks Experience. Chcete-li tento zážitek sdílet, navštivte nás prosím v našich obchodech nebo online na stránce stories.starbucks.com nebo www.starbucks.com.

Výhledová sdělení

Určité údaje zde obsažené jsou „výhledová“ sdělení ve smyslu platných zákonů a předpisů ohledně cenných papírů. Obecně mohou být tato sdělení identifikována podle použití slov jako “mířit,” “předvídat,” “věřit,” “pokračovat,” “mohlo by,” “odhadovat,” “očekávat,” “cítit,” “předpovídat,” “zamýšlet,” “moci,” “výhled,” “plán,” “potenciál,” “predikovat” “projektovat,” “usilovat,” “mělo by,” “bude,” “mohlo by” a podobných výrazů zamýšlených k identifikaci výhledových sdělení, ačkoli ne všechna výhledová sdělení obsahují tato identifikující slova. Tato sdělení mohou obsahovat sdělení vztahující se ke směrům vývoje nebo k očekáváním, jež se týkají dopadů našich stávajících nebo jakýchkoli budoucích iniciativ, strategií, investic a plánů, včetně našeho plánu znovuobjevení Reinvention plan, stejně jako směrů vývoje nebo našich očekávání ohledně našich finančních výsledků a modelu dlouhodobého růstu i jeho hnacích prvků; našich operací v USA a v Číně; našich snah v oblasti životního prostředí, společnosti a řízení; našich partnerů, ekonomických a zákaznických trendů, včetně dopadu inflačních tlaků; dopadu převodu cizí měny; činností strategické cenotvorby; konverze určitých tržních operací na modely plně licence; našich plánů na racionalizaci našich operací včetně otvírání a uzavírání obchodů a změn ve formátu a modelech obchodů; úspěchu našeho licenčního vztahu s firmou Nestlé ohledně našeho modelu zboží baleného zákazníkem a podnikání ve stravovacích službách a jeho účincích na výsledky našeho segmentu Rozvoj kanálu; sazeb daní; obchodních příležitostí, rozšiřování a nových iniciativ, včetně zážitkového programu Starbucks Odyssey; strategických akvizicí; našich programů dividend; nákladů na komodity a našich strategií k jejich snížení; naší likvidity, peněžního toku z činností, investic, schopnosti uzavřít půjčku a použití tržeb; udržování souladu s našimi dohodami dle našich úvěrových možností a s programem obchodních papírů; návratu hotovosti do USA, pravděpodobnosti emise dodatečného úvěru a použitelné úrokové sazby; pokračujícího dopadu pandemie COVID-19 na naše finanční výsledky a budoucí dostupnosti vládních dotací kvůli pandemii COVID-19 nebo kvůli jiným událostem veřejného zdraví; naší změny na pozici generálního ředitele; našeho programu zpětného odkupu akcií; našeho využití hotovosti a požadavků na hotovost; očekávaných účinků nových účetních předpisů a odhadovaného dopadu změn v daňových zákonech USA, včetně daňových sazeb, investic financovaných podle těchto změn a potenciálních výsledků a účinků soudních řízení. Taková sdělení se zakládají na momentálně dostupných provozních, finančních a konkurenčních informacích a jsou vystavena různým rizikům a nejistotám. Skutečné budoucí výsledky a trendy se mohou zásadně lišit v závislosti na celé škále faktorů, včetně následujícího, nikoliv však pouze toho: pokračující dopad nemoci COVID-19 na naše podnikání; regulační opatření nebo dobrovolné akce, které mohou být realizovány k omezení šíření nemoci COVID-19, včetně restrikcí vůči podnikatelským operacím nebo včetně požadavků na sociální odstup a trvání a účinnost takových restrikcí; obnova infekcí COVID-19 a cirkulace nových variant nemoci COVID-19; výkyvy v amerických a mezinárodních ekonomikách a měnách; naše schopnost chránit, zajistit růst a vliv našich značek; schopnost našich obchodních partnerů a poskytovatelů třetích stran splnit své odpovědnosti a závazky; potenciální negativní účinky incidentů zahrnujících nemoci vyvolané potravinami či nápoji, neoprávněnou manipulaci, pančování, kontaminaci nebo nesprávné značení, potenciální negativní dopady závažných narušení našich systémů informační technologie do té míry, kterou my pociťujeme jako závažné narušení; závažné selhání našich systémů informační technologie; náklady spojené s iniciativami a plány společnosti a s jejich úspěšným provedením; nové iniciativy a plány nebo revize stávajících iniciativ a plánů; naše schopnost získat financování za přijatelných podmínek; akceptace produktů naší společnosti našimi zákazníky, vyvíjející se preference a chuť zákazníků a změny v chování zákazníků při utrácení; investice partnerů, změny v dostupnosti a ceně práce včetně jakýchkoli snah organizovaných odbory a naše reakce na to; nezdar při snaze přitáhnout nebo udržet klíčové vedoucí pracovníky nebo talenty z řad zaměstnanců nebo neúspěch při přechodu vedoucích pracovníků; významně zvýšené logistické náklady; inflační tlaky; dopad konkurence; neodmyslitelná rizika provozování globálního podnikání včetně všech potenciálních negativních důsledků vyplývajících z ruské invaze na Ukrajinu; ceny a dostupnost kávy, mléka a dalších surovin; účinek soudních jednání; a účinky změn v daňových zákonech a v souvisejících směrnicích a nařízeních, které mohou být zavedeny, včetně zákona ke snížení inflace Inflation Reduction Act z roku 2022 a další rizika podrobně uvedená v našich dokladech předkládaných burzovní komisi, včetně částí “Rizikové faktory” a “Diskuse ve vedení a analýzy finančního stavu a výsledky činnosti“ v nejnověji podaných periodických hlášeních na formuláři 10-K a 10-Q a v následných podání.

Výhledové sdělení není ani predikcí ani zárukou budoucích událostí nebo okolností a tyto budoucí události a okolnosti nemusí nastat. Neměli byste přikládat nepřiměřenou důvěru výhledovým sdělením, která hovoří k datu svého vydání. Nemáme žádnou povinnost aktualizovat nebo měnit jakákoli výhledová sdělení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí či jiného.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005308/cs/

Kontakt:

Starbucks Contact, Media:

Reggie Borges

press@starbucks.com

206-240-2953

Zdroj: Starbucks