Je čas začít spolupracovat

Praha 8. července 2024 (PROTEXT) – V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se uskutečnila 20.6.2024 konference s názvem „Je čas začít spolupracovat“ pod záštitou ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka CSc. Konferenci zahájila poslankyně Parlamentu ČR paní Mgr. Margit Balaštíková společně se senátorem panem Mgr. Herbertem Paverou.

Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala Ph.D., předseda Pracovní skupiny pro TCIM (tradiční integrativní a komplementární medicíny), která pracuje již déle než rok v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví při ministerstvu zdravotnictví, tuto skupinu představil a přivítal přítomné. Byly představeny výsledky práce úspěšných oborů tradiční, komplementární, integrativní medicíny (TCIM) – akupunktury, homeopatie a biotroniky.

Byli přizváni hosté z Velké Británie, Německa a Itálie. Seznámili zúčastněné s náplní a realizací metod TCIM ve svých zemích.

Zazněly relevantní informace podložené důkazy, které mohou napomoci k vytvoření moderního pojetí koncepce zdravotnictví, do kterého mimo jiné metody TCIM/CAM bezesporu patří.

Akce se uskutečnila na pozvání poslankyně ČR Mgr. Margit Balaštíkové a senátora Mgr. Herberta Pavery, ve spolupráci s Pracovní skupinou pro alternativní a komplementární medicínu vedenou prof. MUDr. Ing. Petrem Fialou Ph.D. a Institutem pro TCIM /CAM, jehož ředitelem je Tomáš Pfeiffer.

K aktuálním problémům v oblasti péče o zdraví patří v současnosti například rostoucí rezistence na antibiotika, chronicita některých chorob, nadužívání léků, které s sebou nese vedlejší účinky, rostoucí ceny léků, drahý provoz nemocnic, ale především stále se zvyšující nákladovost samotných léčeb.

Přitom obory TCIM/CAM mohou mít zásluhu na zlepšování zdraví a kvality života, zároveň s výraznou finanční úsporou. V Evropě i ve světě existují funkční systémy zdravotní péče, kdy je naplňována vzájemná spolupráce všech oborů s cílem co největšího prospěchu pacienta. Mezi parametry TCIM patří bezpečnost, účinnost a efektivnost (snižování nákladů na veřejnou zdravotní péči). Obory TCIM využívá většina světové populace. Jsou ověřeny tisíciletými zkušenostmi nebo jsou potvrzeny opakovaně pozitivními výsledky v praxi – zlepšením zdraví až záchranou lidského života.

MUDr Hana Váňová, bývalá předsedkyně Homeopatické lékařské asociace, přiblížila účastníkům konference homeopatii. Jako lékařka tento obor původně odmítala, změna nastala když konvenční medicína neuměla pomoci a homeopatika vyléčila jejího šestiletého syna. V EU využívá homeopatické metody 100 miliónů lidí a praktikuje je 45.000 lékařů. Podle MUDr. Váňové je homeopatie nadčasová léčebná metoda, která je již prezentována v mnoha klinických studiích.

Zazněla významná kazuistika paní Přibylové, pacientky MUDr. Váňové, její osobní vysoce pozitivní celoživotní zkušenost s homeopatií v rámci široké rodiny.

Prof. Mgr. Radko Tichavský Ph.D. demonstroval výsledky tzv. holohomeopatie, to znamená homeopatie používané v zemědělství. Vše je již 25 let empiricky ověřováno v mnoha projektech. Komplexní půda dává komplexní rostlinu a ta komplexní zdraví člověku. Profesor Tichavský dodává: „Rostliny neznají efekt placeba, buďto rostou, nebo nerostou.“

Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala Ph.D., vedoucí katedry akupunktury Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, objasnil principy akupunktury a její účinnost ověřenou randomizovanými klinickými studiemi. Řadu let spolupracuje se zahraničními odborníky. K zajímavostem patřil vědecky podložený poznatek, že akupunktura má původní kořeny v Evropě před pěti a půl tisíci lety.

MUDr. Peter Olšák, autor inovativní metody využívající elektroakupunkturu, hovořil jako druhý zástupce této oblasti. Tato progresivní rehabilitační metoda je účinná pro všechny věkové kategorie a umožňuje lidem s poškozenými svaly, po ochrnutí, někdy s nulovou šancí pohybu, začít znovu chodit, hýbat se a začlenit se zpět do aktivního života. Jeho presentace obsahovala videozáznamy jednotlivých kazuistik.

Tomáš Pfeiffer, žák Josefa Zezulky, představil českou metodu podpory zdraví Biotroniku. Tato neinvazivní energetická terapie, opakovaně prospívá i pacientům nevyléčitelným konvenčními postupy. Z úst lékařů zazněly kazuistiky úspěšných zdravotních intervencí v oblasti onkologie – zhoubný nádor na nosu, maligní melanom dolní končetiny s metastázemi v oblasti pánve (22 let od diagnózy v pořádku), patnáctiletá dívka, které jako kojenci selhaly ledviny, případ ženy umírající na nádor žaludku (pacientka žila dalších 23 let). Dlouhodobé přežití onkologických pacientů po neúspěšné konvenční léčbě v terminálním stádiu onemocnění je extrémně vzácným jevem.

Institut pro tradiční komplementární a integrativní medicínu (ITCIM/CAM), vedený ředitelem Tomášem Pfeifferem, zajistil účast zahraničních hostů.

Dr. John Hughes PhD, BSc (Hons), Lic. Ac, vedoucí výzkumu v Královské londýnské nemocnici pro integrativní medicínu, která je největším poskytovatelem tradiční a komplementární léčby ve Velké Británii. Je spolupracovníkem WHO. Hughes seznámil přítomné se současným stavem výzkumu a praxe TCIM ve Velké Británii. Vyzval české zdravotnictví, aby věnovalo pozornost dokumentu WHO strategie pro tradiční medicínu na léta 2025–2034 pro možné začlenění těchto postupů do poskytování veřejné zdravotní služby.

Nora Laubstein – prezidentka ANME (Asociace pro přírodní medicínu v Evropě) přednesla zkušenosti TCIM v Německu. Nastínila používanou terminologii, přehlednou strukturu TCIM, vzdělávání, jednotlivé profese zabývající se tradiční medicínou a jejich zařazení ve společnosti, zmínila právní úpravy a další údaje významné pro praktickou činnost TCIM.

Amarjeet S Bhamra – vedoucí tajemník Nadstranické parlamentární skupiny pro tradiční vědy ve Velké Británii. Inicioval celoevropskou kampaň zaměřenou na svobodu volby umožňující přístup k tradičním druhům léčby pro všechny občany Evropské unie. Apeloval i na české politiky a jejich podporu metod TCIM. V českém parlamentu zdůraznil nutnost specifikovat požadavky, zvyšovat povědomí poslanců, a posílit vzájemnou spolupráci.

Federico Palla – koordinátor evropské sítě SALUS z Itálie poukázal na nutnost přemostění vzájemné nedůvěry. Lidé pracující v oblasti péče o zdraví by se měli spojit, využívat holistický přístup ke člověku, zaměřit se na plnohodnotné zdraví, ne na nemoc. Podporovat zdravou a dlouhověkou společnost, je zapotřebí změnit paradigmata. Realizoval mimo jiné tři konference v Evropském parlamentu.

Závěr konference – zúčastnění vyjádřili nutnost dál vytvářet platformu pro seriózní komunikaci všech oborů. Hledat účinné metody napříč všemi medicínskými i nemedicínskými obory a zařazovat je do zdravotní péče, včetně dalšího vzdělávání.

 

Kontakty:

Institut pro TCIM/CAM, z.ú.

Soukenická 21, 110 00 Praha 1

www.itcim.cz, info@itcim.cz

Tel.: +420 721 150 871

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.