Definitivní zákonné ukotvení pozice školského logopeda

Praha 21. června 2023 (PROTEXT) – Logopedie je velmi variabilní a neustále se vyvíjející vědní disciplína, která se pro svoji interdisciplinaritu v mnoha ohledech vymyká svým mezirezortním přesahem. Pravděpodobně bychom se shodli na tom, že problematika zajišťování kvalitní komplexní logopedické intervence v celé své šíři je proces. Proces často nesnadný, dlouhodobý a rozhodně je to proces vyžadující odbornou a fundovanou aktivitu logopeda s dostatečnou erudicí i praktickou zkušeností a dovedností z mnoha různorodých oblastí.

Komplexní logopedicko-intervenční (týmový) přístup vyžaduje správnou a včasnou identifikaci i pojmenování konkrétního narušení komunikačních schopností, často různorodé etiologie, které je nezbytné u daného jedince jednak včas odhalit, správně identifikovat, ale také vhodně a kvalitně nastavit další logopedickou péči. Je tedy naprosto a zcela přirozené, že každý logoped musí obsáhnout mimo jiné také rozsáhlé znalosti z oblasti speciálně pedagogické, výchovně vzdělávací i medicínské. Současné pojetí logopedie klade nemalé kvalifikační nároky na tyto odborné pracovníky, kteří musí mít mezirezortní přesah a pracovat týmově – mezioborově. Velká šíře a záběr logopedie jako takové vede poměrně logicky k aplikaci oboru do několika nepatrně odlišných směrů. Jedno odvětví více inklinuje do oblasti medicínské/zdravotnické a další do problematiky a oblasti výchovně vzdělávacího systému.

Odborníky – logopedy v obou rezortech (ale také v rezortu MPSV) potřebujeme a jsou nezastupitelní, neboť každý den odvádějí kvalitní vysoce specializované činnosti v oboru logopedie. Logickým úsudkem snad každého běžně smýšlejícího člověka by bylo dedukcí vyhodnotit, že máme-li aplikovaný obor logopedie směrem do zdravotnické, medicínské praxe v podobě klinické logopedie s logopedy s působností ve zdravotnictví – tzv. „klinické logopedy“. Bude z  uvedeného implicitně vyplývat (za předpokladu, že je logopedie multioborová a interdisciplinární) také to, že logopedii poskytovanou v rezortu školství můžeme chápat jako aplikovaný obor logopedie směrem do školské, vzdělávací oblasti. Nabízelo by se tedy analogicky nazvat odborného pracovníka, který se logopedickou intervencí ve školství zabývá, jako logopeda ve školství či školského logopeda. Bohužel realita byla dlouhá desetiletí jiná a odborným poradenským pracovníkům, kteří již v minulém století kvalitně systémově vykonávali odbornou logopedickou činnost v rezortu školství, bylo správné a zcela přesné pojmenování jejich pozice z nepochopitelných a mnohdy neopodstatněných důvodů odpíráno na základě negativních postojů a aktivity ze strany Asociací klinických logopedů, z.s.

Jednou ze zásadních odlišností logopedie poskytované v rezortu zdravotnictví a ve školství byla skutečnost, že logoped ve zdravotnictví je již dlouhá léta legislativně zavedenou a uznávanou pozicí. Oproti tomu logoped ve školství si své názvosloví a vhodné označení musel v průběhu let obhájit, nebyl totiž řadu desetiletí zákonně vydefinován. Existence logopedů ve školství byla oponenty ze zdravotnictví nesmyslně zpochybňována, navzdory kvalitně odváděné dlouhodobé práci těchto profesionálů v oboru. Navíc označení slovem logoped této pozice ve školství bylo značně rozporováno bez poskytnutí relevantních a validních argumentů. Iracionalitu tohoto počínání reflektuje samotná etymologie slova logopedie (logos – slovo a paidea = výchova). Je totiž úzce spjatá s problematikou výchovy a vzdělávání a oborem speciálně pedagogickým. Ve volném předkladu se jedná o výchovu řeči a logoped by tedy byl oním učitelem řeči.

Logopedie bude vždy úzce spojená se speciální pedagogikou, ale pro svou oborovou specifikaci a jedinečnost bylo nezbytné správně pojmenovat a rozkrýt odborné pozice také v rezortu školství. A to s ohledem na různorodé kompetence a kvalifikační rámec jednotlivých pracovníků, kteří v tomto systému působí. V rozsáhlé síti poradenských pracovišť a speciálně pedagogického systému, který se od 90. let minulého století podařilo postupně vybudovat, bylo nezbytné vhodně terminologicky ukotvit pozici odborných poradenských pracovníků specializovaných na obor logopedie ve školství, kteří se z širokého spektra speciálně pedagogických pracovníků vyprofilovali svou odborností, ale také kvalifikací. Právě z tohoto důvodu bylo třeba pro stávající systém pedagogických pracovníků kodifikovat, tedy konečně pojmenovat profilaci profese školského logopeda. Právě tato profese se vymyká svým přesahem do všech typů postižení, včetně žáků v hlavním vzdělávacím proudu (tzn. je vyžadována ve všech typech školských poradenských zařízení, ve všech typech a stupních škol), proto také vyžaduje přísnější kvalifikační rámec v podobě vyšší postgraduální přípravy.

Ač se pojmosloví školský logoped jevilo od prvopočátku snah o správné terminologické označení tohoto odborného logopedického pracovníka ve školství jako smysluplné, přehledné a všeříkající, nebylo jeho zákonné uznání snadné. Má paměť ani praxe v oboru není tak dlouhá, jak dlouhodobé jsou snahy a vynaložené úsilí směřované na pojmenování této pozice v legislativním ukotvení zákonných norem rezortu školství. A to, nutno podotknout, v logopedické praxi již nějaký ten pátek působím. Velké díky a uznání patří vytrvalosti a úsilí pana Mgr. Alexandra Bednáře a Mgr. Milady Kondlerové, aktuálně již emeritního předsedy a místopředsedkyně Asociace logopedů ve školství, z.s., kteří pro dobro věci obětovali nemalou část ze svého osobního volna i energie a celou tuto dlouhou cestu za školským logopedem odstartovali. Asociace logopedů ve školství, z.s. se pod jejich vedením zasloužila o šíření postupného povědomí o odváděné dobré práci logopedů ve školství, začala spolupracovat s řadou předních odborníků v oboru logopedie a získala postupně podporu pro zákonné vydefinování pozice školský logoped. Díky této iniciativě, ale také v důsledku profesního zájmu předních odborníků z akademické sféry, z řad našich kolegů – koordinátorů logopedické péče, zástupců MŠMT, poslanecké sněmovny i senátu, kteří se díky skvělé spolupráci, informovanosti a profesionalitě velmi angažovali v zájmu legislativního ukotvení školského logopeda v tolik diskutovaném §18 a) vládní předlohy návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících, došlo konečně k jeho legitimnímu ukotvení dne 1. 6. 2023, když byl tento návrh schválen horní komorou Parlamentu České republiky a zamířil si to na Hrad, kde byl dne 7. 6. 2023 podepsán prezidentem republiky.

Současný výbor ALŠ by proto rád touto cestou odborné i laické veřejnost s potěšením sdělil, že školský logoped již není vžitým neoficiálně užívaným označením, ale od června 2023 se jedná o legislativně ukotvenou zcela legitimní pozici rezortu školství. Všem, kteří terminologické ukotvení pozice školského logopeda po celou dobu podporovali, pomáhali nám a spolupracovali, ale i těm, kteří v úspěch věci věřili a drželi nám pěsti, velmi děkujeme.

Za výkonný výbor Asociace logopedů ve školství, z.s. PhDr. Veronika Včelíková Ph.D.

web: http://www.alos.cz