300 tisíc klientů sociálních služeb ohrožuje bezprecedentní zpoždění MPSV

Praha 25. ledna 2023 (PROTEXT) –

Tak jako letos nepostupovalo pomalu MPSV ani v rozpočtovém provizoriu minulý rok.

Přes 220 sociálních služeb každoročně zařazených v programu B (celostátní poskytovatelé) je pro letošní rok ohroženo.

Běžně se dotační řízení vyhlašuje na podzim a na začátku roku už poskytovatelé vědí, s jakými financemi mohou počítat (je to logické vzhledem k tomu, že od 1. 1. služby dále klienti využívají, zaměstnanci dále chodí do práce a berou mzdu).

Letos tomu tak kvůli interním důvodům na straně MPSV a zpoždění bohužel není.

Současné zpoždění dotačního řízení může být dáno i do kontextu unáhlené systemizace (změny vnitřní struktury), před kterou varoval a se kterou vyjádřil nesouhlas sociální výbor PSP ve svém usnesení ze dne 7.12.2022 č. 81 (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=221301&pdf=1).

Zatímco kraje jako poskytovatelé sociálních služeb v dotačním programu A znají podmínky pro sociální služby v roce 2023 od července 2022, u programu B tomu tak z interních důvodů na straně MPSV není. Vzniká nepřijatelná nerovnost mezi poskytovateli služeb. Letos na to může doplatit více než 300 tisíc klientů.

Letošní rok je náročný pro poskytovatele služeb i kvůli kumulaci těchto faktorů: – neočekávaná vysoká inflace, růst cen energií, nájemného, uprchlíci z Ukrajiny, poskytovatelé objektivně nemají díky zpoždění MPSV pověření (obvyklá v jiných letech) pro vyjednávání překlenovacích úvěrů u bank do doby získání dotace.

Poskytovatelé s MPSV již od začátku roku intenzivně jednají, ale bez výsledku.

Současný systém MPSV funguje od roku 2007. Dotační titul byl několikrát zkontrolován NKÚ či nezávislým auditorskými firmami, které nezjistili žádná fatální pochybení MPSV. Přesto ho MPSV na úkor ohrožení sociálních služeb samo na poslední chvíli zpochybňuje.

MPSV například pro rok 2023 chce stanovit nová pravidla, která jsou v rozporu s několika zákony, např. požaduje po poskytovatelích sociálních služeb, aby sbírali osobní údaje o klientech, 2 roky zpětně, i když sociální služba musí být poskytována anonymně – nízkoprahová zařízení, oběti násilí, krizová intervence apod..

Stanovisko a návrh řešení:

Poskytovatelé sociálních služeb v programu B tak nesouhlasí s novými pravidly na poslední chvíli pro rok 2023 z výše uvedených důvodů.

Poskytovatelé sociálních služeb v programu B proto žádají o návrat k původní metodice (zkontrolované dříve nezávislými orgány) a pouze o formální úpravy a navýšení limitů o míru inflace a zajištění kontinuity poskytování sociálních služeb bez dopadu na klienty v roce 2023, tak jak bylo na osobní schůzce s poskytovateli a MPSV minulý týden přislíbeno.

Poskytovatelé sociálních služeb v programu B požadují po MPSV zajistit transparentní participaci na tvorbě nových pravidel pro nadregionální program sociálních služeb v dalších letech od roku 2024 v souvislosti s reformou financování sociálních služeb.

V příloze přikládáme 2 dopisy s podrobným odůvodněním a připomínkami, které zástupci organizací adresovali panu ministru M. Jurečkovi, ale také například panu ministru I. Bartošovi nebo ministrovi financí Z. Stanjurovi a dalším odpovědným osobám.

Na znění tohoto dopisu se shodli zástupci těchto organizací zařazených v PpB MPSV pro poskytovatele sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností:

– Rostislav Haufer MBA, Chytrá Péče s.r.o.

– Slavěna Jeleňová, Ústav péče z.ú.

– Mgr. Vojtěch Kubec, LL.M., ředitel /statutární orgán, Včelka sociální služby o.p.s.

– Mgr. et Mgr. Monika Korábová, ředitelka, Poradna pro integraci, z.ú.

– Soňa Petrášková, ředitelka, Linka bezpečí, z.s.

– Ing. Petr Hořejš, nezávislý ekonomický poradce služeb SOHZ

– Jiří Hrabě, ředitel, Elpida o.p.s.

– Jiří Strejček, ředitel, Letní dům, z.ú.

– Jiří Richter, místopředseda Asociace poskytovatelů adiktologických služeb

– Mgr. Lucie Ditrychová, manažerka služeb, Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

– Bc. Martina Smolíková, ředitelka, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

– Alena Červenková, Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.

– Agnes Němečková, Český helsinský výbor

– Mgr. Adam Zápotočný, zástupce ředitelky, Integrační centrum Sasov, z.ú.

– Mgr. Jitka Styblíková, Vida z.s.

– Jiří Pavlát MBA, ředitel, Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

– Ing. Petr Lindr, Linnet eu s.r.o., Tísňová péče Anděl na drátě

– Mgr. Klára Kalibová, Ph.D., In Iustitia, o.p.s.

– Nikola Taragoš, Romodrom o.p.s.

– Mgr. Pavla Baxa, Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú., ředitelka

– Ing. Pavel Melichárek, Debra ČR, z.ú.

– Mgr. Jana Fenclová, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

– PhDr.Petr Hrouzek, Ph.D., Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

– Mgr. Lucie Šídová, ředitelka, Freya, z.s.

– Ing. Martin Novák, Česká unie neslyšících z.ú.

– Václav Dobrovolný, ředitel, Kolpingovo dílo České republiky z.s.

– Bc. Linda Hudson, vedoucí tlumočnické služby, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

– Camille Latimier, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

– PhDr. Hana Malinová, CSc., Rozkoš bez rizika,z. s.

– Ing. Igor Prokeš, ředitel, Domov Potoky (Jipro-Cash s.r.o.)

– Jiří Hladík, Salebra z.s., předseda spolku

– Mgr. David Lukeš, ředitel, Centrum Paraple, o.p.s.

– Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

– Abe Staněk, dipl. ing. Ester z.s. Javorník

– PhDr. Zora Dušková, Dětské krizové centrum, z.ú.

– Renata Tumlířová, Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú.

– Mgr. Markéta Hronková, ředitelka La Strada Česká republika, o.p.s.

– Mgr. Ivana Radimecká, White Light I, z.ú.

– Mgr. Marie Horáková, Tichý svět, o.p.s.

– PhDr. et Mgr. Petra Broklová Vlčková, ředitelka spolku, Bateau z. s.

– Bc. Štěpánka Kecková, Charita Česká Kamenice

– David Michal, ředitel Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb

– Mgr. Ondřej Sklenář, ředitel Magdaléna, o.p.s.

– Bc. Filip Smoljak, ředitel Muži a ženy, o.p.s.

– Martina Hebelková, ředitelka, Anděl Strážný, z. ú.

– Mgr. Petr Šeda, P-centrum, spolek

– Mgr. Luboš Zajíc, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR

– Lenka Šiková, ředitelka Centrum Hájek z.ú.

– Mgr. Jan Frank, předseda Občanského sdružení Za branou, z.s.

– Ing. Radovan Hauk, ředitel Život Plus, z.ú.

– Tereza Janačíková Nováková, spoluzakladatelka a odborná garantka Renadi, o. p. s.

– Mgr. Iva Ptáčníková, vedoucí služby, Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

– Mgr. Martin Chovanec, ředitel / Statutární zástupce, Renarkon, o.p.s.

– Mgr. Ruth Šormová, ředitelka, Cesta domů, z. ú.

– Mgr. Jitka Styblíková, Vida z. s.

– Mgr. Ing. Tímea Piskáčková, ředitelka, Národní asociace pacientských organizací, z.s.

– Dipl. Ing. Abraham Staněk, ředitel, Ester z.s.

– Marta Pečeňová, Za sklem, o. s.

– Jan Lorenc, ředitel Sarema Liberec, s.r.o.

Kontakty pro média:

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí, tel.: 724 459 487

Jiří Strejček, ředitel Letní dům, tel.: 777 877 768

Vojtěch Kubec, ředitel Včelka, sociální služby o.p.s., tel.: 602 559 022

Klára Kalibová, In Iustitia, odborné sociální poradenství, pomoc obětem trestných činů, tel.: 773 177 822